^
1 PITA
Da pirlet God kinong dait na tinane ra haralon nong pai nale panim leh.
Dait na halhaalien sukun ira sana ma dait na manga ru God.
Dait na ter ra harmarsai harbasie haruat ma ira nudait sigar nilon.
Dait na hasiksik dait ma dait na gil ira bilai na tintalen nalamin ta ira matanabar.
Ira haine di na hasiksik di ta ira nudi tunana ma ira tunana di na lon timaan ma ra urur ta ira nudi haine.
Dait na kanan be dait na kilingane ira harangungut ta ira nudait bilai na tintalen hoke Krais ga gil hobi.
Dait pai nale mur ira nudait sana tintalen menalalie.
Dait na lon takados ma dait na papalim timaan ma ira hartabar metuma hone God.
Waak dait hirhir ing be dait kap ra ngunngutaan kinong a Kristian dait.
Dait na matien na turadi nalamin ta ira harubaal.
Pita ga haragat di ma iga haatne di.