2
Epesas 4:22; Jemes 1:21Io kaie, i tahut be mu na kap leise ira mangana tintalen na harangungut tikai ma ira hinarakale bakut. Kap leise bileng no harababo, ira lilik saasa, ma ira humangana nianga na haragawai. Hoke ira sigar bulu di manga sip ira tirina sus, i tahut be mu bileng mu na sip no nianga tane God waing mu nage tur dades naramon ta ira numu nilon God te halon mu me. Sam 34:8Ma i tahut be mu na gil hobi kinong mu te nam um be no Watong i tahut.
Ma be mu hana tupas no Watong, mu hana tupas ie hoke be aie tike lilona hot. Ira turadi di ga malok ise ie iesene God ga nes kilam ie be a tabi matana igom gilamis ie. Epesas 2:21-22; Ninanaas 1:6Ma be mu hana tupas ie hobi, mu hoke ira lilona hot bileng. Ma ne God ila paapalim ma mu ura gilgil tike hala ma ira tanua mu waing mu nage papalim hoke ira halhaaliena pris. Mu la terter ra hartabar tupas ie metuma naramon ta ira tanua mu. Ma ne God i bala leh kakarek ra hartabar kinong mu naramon tane Jisas Krais. Ais 28:16; Epesas 2:20Ma i palai be ikin i tutuno kinong no nianga tane God di ga pakat ie i tange horek,
“Nes baak! Iou te gilamis leh tike hot ing a tabi matana.
Ma iou hainoh ie kaia Saion ma aie no dades na burwana tano hala.
Nesi tikenong i nurnur tana pai nale kis ra hirhir.”
Sam 118:22Ikin ra hot na manga harahut mu ing mu nurnur. Iesene uta di ing pa dile nurnur, i tange horek,
“No hot nong ira ut na pakila hala di ga malok leise ie kinong di ga lik be a linge bia ie,
i nanaas ter be aie balik um no bilai na burwana tano hala bakut.”
Ais 8:14-15Ma i tange bileng be,
“Ikin ra hot i noh ter, ira turadi di tuke di tana.
Di kap tuhar di tana.”
Di tuke di kinong di takmaluk tano nianga tane God. Ma ne God ga tibe ter be na ngan hobi ta di. Lo 7:6; 14:2; Ais 9:2; Taitus 2:14; Apostolo 26:18; Epesas 5:8Iesene mu tike huntunana nong God te gilamis. Mu ira pris no nudait Lilie. Mu ira halhaaliena matanabar ing God te bul hasisingen ura nuno iat waing mu nage hinawas palai ta ira bilai na gingilaan tano nong ga tato mu sukun ra kadado ukaia ter tano nuno bilai na madares sakit. 10  Hos 2:23Nalalie pa mu gale matanabar tane God. Iesene kakarek mu ira nuno matanabar um. Nalalie pa mu gale kis ra harmarsai. Iesene kakarek um mu te kis tano nuno harmarsai.
Dait na hasiksik dait ma dait na gil ira bilai na tintalen nalamin ta ira matanabar.
11  Galesia 5:17,24Io, iou haragat mu, ira nugu bilai na harwis ing mu kis na wasire kira, be mu na tur sisingen talur ira sana sinisip ing di la harubu ma mu naramon ta ira numu nilon. 12  Matiu 5:16Ma i tutuno be ira tabuna nurnur di la tungtung mu be mu gil ira sana tintalen. Iesene i tahut be mu na gil ira bilai na tintalen nalamin ta di waing di nage nes ira numu bilai na tintalen ma di nage pirlet God tano nuno bung na hinanawat.
13  Taitus 3:1I tahut be mu na hasiksik mu ta ira lilie bakut kira napu kinong no Watong i sip be mu na lon hobi. Mu na hasiksik mu tano tamat na lilie na gil harkurai kira napu nong i tamat ta ira mes na lilie. 14 Ma ta di ira mes na lilie ing di hansik dahine tano tamat ing i ter harkurai ta di ura hapadano ing di gil ra sasana ma ura pirpirlet dong ing di gil ra tahut, io, mu na hasiksik habaling mu ta di bileng. 15  1 Pita 3:16Mu na gil hobi kinong God i sip be mu na gil ra bilai na tintalen, kaie mu nage tur bat ira nianga bia ta ira sakbatbat. 16 I tahut be mu na lon hoke ira turadi ing di langalanga sukun ira harkurai. Iesene waak mu tange be mu langalanga hobi, kaie a linge bia mon be mu gil ra sasana. Pata. Mu na lon hoke ira tultule ra hena no harkurai tane God. 17  Rom 12:10Mu na ru ira turadi bakut. Mu na ter ra harmarsai ta ira hinsaa mu tane Krais. Mu na manga burte God. Ma mu na ru nong i kap no kinkinis na tamat na lilie na gil harkurai kira napu.
18  Epesas 6:5Io, mu ira tultule i tahut be mu na hasiksik mu ta ira numu watong ma ra tamat na urur. Waak be mu gil hobi ta di sene mon ing di ter ra harmarsai ma di tahut ma mu. Mu na gil bileng hobi ta dong ing di hagae mu. 19 Ing be tikenong paile gil tike nirara ma sene i kanan be na pusak ra harangungut kinong i palai be no sinisip tane God hobi, io, ikino mangana tintalen i halaro God. 20  1 Pita 3:14,17Be ing di dangat tikenong kinong ite gil ra sasana, mu lik be da pirlet ie? Pata. Iesene be ing di hangungut tikenong ura nuno bilai na tintalen ma i kanan be na pusak ikino tirih, io, ikino tintalen i halaro God. 21  Matiu 16:24; Jon 13:15God ga tato mu be mu na lon hobi. Kinong urah? Krais ga kilingane ra harangungut uta mu ma iga hamanis no nuno nilon hoke tike hapupuo ta mu waing mu nage paas mur ira tanuana kakine. 22  Ais 53:9 Pai gale gil tike nirara ma pa di gale hadade tike harakale tano hono. 23  Ais 53:7; 1 Pita 3:9Be di ga tangtange hagae ie, aie balik pai gale tange hagae di. Be iga pusak ra harangungut pai gale mang di be na hagae di. Pata. Iga bul ter ira linge bakut tano lumane God nong ila gilgil ira takadoswana harkurai. 24  Rom 6:11; Ais 53:5-6Aie iat ga pusak ira nudait sana tintalen ma no palatamaine utuma tano ula kabai waing dait nage hana talur ira sasana ma dait na lon ma ra tintalen takados. Ma dait langalanga ta ira nuno unien. 25  Ese 34:5-6; Matiu 9:36; Jon 10:14; Hibru 13:20-21Mu git hanana rara hoke ra sipsip. Iesene kakarek mu te galis tupas nong i nes mur ira tanua mu hoke tike ut na balaura sipsip.

2:1 Epesas 4:22; Jemes 1:21

2:3 Sam 34:8

2:5 Epesas 2:21-22; Ninanaas 1:6

2:6 Ais 28:16; Epesas 2:20

2:7 Sam 118:22

2:8 Ais 8:14-15

2:9 Lo 7:6; 14:2; Ais 9:2; Taitus 2:14; Apostolo 26:18; Epesas 5:8

2:10 Hos 2:23

2:11 Galesia 5:17,24

2:12 Matiu 5:16

2:13 Taitus 3:1

2:15 1 Pita 3:16

2:17 Rom 12:10

2:18 Epesas 6:5

2:20 1 Pita 3:14,17

2:21 Matiu 16:24; Jon 13:15

2:22 Ais 53:9

2:23 Ais 53:7; 1 Pita 3:9

2:24 Rom 6:11; Ais 53:5-6

2:25 Ese 34:5-6; Matiu 9:36; Jon 10:14; Hibru 13:20-21