5
Dait langalanga sukun ira harkurai tane Moses.
Krais ga halangalanga dait sukun ira harkurai tane Moses waing dait na langalanga talur ra dades ta kike ra harkurai. Io kaie, mu na tur dades kaia ma waak mu bala leh kike ra harkurai be na hiis kawase habaling mu.
Mu na hadado baak! Iou Pol, iou hinawase mu be ing mu na bala ter tari ura kutkut ira palatamai mu haruat ma ira harkurai tane Moses, io, Krais pai nale tale be na kure be mu takados ra matmataan tana. Iou hakatom habaling mu tiketike ing mu bala ter di be di na kut ira palatamai mu. Ing be mu na gil hobi mu na manga supi bileng be mu na mur ira harkurai bakut tane Moses. Mu ing mu walwalar be mu na mur ira harkurai tane Moses waing God na kure be mu takados ra matmataan tana, io, mu te kutus leh mu talur Krais. Mu te puko talur leh ira mangana matanabar ing God i tabar bia mon di ma no nuno harmarsai. Iesene mem kis nanahe ma ra nurnur utano haridan God na tabar mem ma ie. Ma ina gil hobi kinong ite kure be mem takados ra matmataan tana. Ma tano Halhaaliena Tanuo mem kiskis kawase kike ra haridan ma ra nurnur. 1 Korin 7:19; Galesia 6:15I tale be ni tange hobi kinong ing be dait kis ter tane Krais, io, a linge bia mon be da kut ira palatamai dait be pa da kut. Tike linge sene mon i tamat. Ma i horek: dait nurnur tane Krais ma ikin i palai kinong dait harmarsai harbasie ta dait.
Ira numu nilon ga hanana timaan. Nesi ga habatbat mu kaie pa mu gom taram ira tutuno ing God te hapuasne ta dait? Ikinong ra mangana harlewen pai gale hanawat metuma ho nong ga tato mu. 1 Korin 5:6I tutuno hoke da tange, “A da pet na is mon i haruat ura halalet no kudulena katano beret.” 10  Galesia 1:7; 2 Korin 11:15Iesene iou nurnur ter ta mu kinong dait kis ter tane Krais. Iou nurnur be pa mu nale kap tike mes na lilik ma be God na hapadano nesi ta tikenong i hangangao mu hobi. 11 Ma hohaam utagu, bar hinsaagu tane Krais? Be i tutuno be iou harpir baak be da kut ira palatamai di tari, io, ura biha di haragawai baak tagu? Ing be gor tutuno hobi, no nugu hinarpir utano kabai tane Krais pai nale taram saasa ta ira nudi hinadado. 12 Ma hohaam ta dong ing di harpir be da kut ira palatamai di tari ma di hagae ira numu nurnur hobi? Ing be di lik be no tintalen na kut palatamai di i harahut di, io, waak di kut leise mon ta dahine ta di. Pata. Na tahut be di na manga kut hagae habaling iat di!
13  1 Pita 2:16Io, mu ira hinsaagu tane Krais, God ga tato mu waing mu nage langalanga sukun ira harkurai tane Moses. Iesene waak mu lik be mu langalanga sukun kike ra harkurai kaie i tale mu be mu na gil haruatne ira sana palpal naramon ta mu. Pata. Iesene na tahut be mu na tultule ma ra tintalen na harmarsai harbasie ta mu. 14  Rom 13:9Ma i tale be ni tange hobi kinong dait na gil haruatne ira harkurai tane Moses bakut ing be dait na taram ikin ra harkurai. Ma ikin ra harkurai i tange horek: “Nu marse tikenong hoke u marse habaling iat ugo.” 15 Iesene ing be mu harngangar ma harubu harbasie ta mu, mu na harbalaurai timaan, mu nahula haliare habaling mu.
Ira tintalen tano sana palpal i mes harbasie ta ira puspusno tano Halhaaliena Tanuo.
16 Io, no surno ta ira nugu nianga horek: mu na hanana ma no Halhaaliena Tanuo ma pa mu na gil haruatne ira sinisip tano sana palpal naramon ta mu. 17  Rom 7:15-23Na ngan hobi kinong ira sinisip tano sana palpal i mes harbasie ta ira sinisip tano Halhaaliena Tanuo. Ma no Tanuo na sip ira linge i mes harbasie ta ing no sana palpal i sip. Dur la harubu harbasie ta dur kaie pa mu le tale be mu na gil haruat ma ira numu bilai na sinisip. 18 Iesene be ing no Tanuo i lie ta mu, no dades ta ira harkurai tane Moses pai nale kure mu.
19-21  1 Korin 6:9-10Io, ira tintalen tano sana palpal di palai ma di horek: a tintalen na ninohon tikai ma tikenong gar na mes, ira bilingana tintalen, ira tintalen na hilawa, a tintalen na lotu tupas ira god harabota, a tintalen na gil pinegil, a tintalen na malmalentak, ira hargor, a bala ngungut uta ira bilai na linge tike mes i hatur kawase, ira ngalngaluan, a tintalen na gumut, a tintalen na hargor, a tintalen na kis harpaleng, a tintalen na nes kalak linge gar na mes, a tintalen na minamo ma ra ul ba, ma ari mes na mangana tintalen bileng hobi. Iou hakatom mu hoke iou ga gil nalalie, be nesi tikenong la gilgil hobi, pai nale salo tano kingdom tane God.
22-23 Iesene ira puspusno no Halhaaliena Tanuo i horek: a sinisip ukaia ta ira mes, a gungunuama, a malum, a bala mat, a harmarsai, ira bilai na tintalen, a tutuno na tintalen, a tintalen na matien na turadi, ma a tintalen na harbalaurai tano nuno sipsip. Pata ta tike harkurai na tur bat kike ra tintalen hobi. 24  Rom 6:6; Kolose 3:5Dong ing di gar tane Krais Jisas, no sana palpal naramon ta di tikai ma ira nuno namnamas, di te tut ter ie ra ula kabai. 25 No Tanuo ga halon dait, kaie i tahut be dait na murmur no Tanuo. 26  Pilipai 2:3Waak dait hatamat habaling dait. Waak dait hangalngaluan harbasiane dait. Ma waak dait bala ngungut harbasie ta dait uta ira bilai na linge tikenong i hatur kawase.

5:6 1 Korin 7:19; Galesia 6:15

5:9 1 Korin 5:6

5:10 Galesia 1:7; 2 Korin 11:15

5:13 1 Pita 2:16

5:14 Rom 13:9

5:17 Rom 7:15-23

5:19-21 1 Korin 6:9-10

5:24 Rom 6:6; Kolose 3:5

5:26 Pilipai 2:3