2
Dait na hasiksik dait hoke Krais ga gil hobi.
Io, ma no numu kinkinis naramon tane Krais ila habalaraan mu. No nuno harmarsai i hangoingoi mu. Mu la tiktikai ma no Halhaaliena Tanuo. Mu gil ra tahut ma mu harmarsai harbasie. Karek ra linge i tutuno. Io kaie, i tahut be na tikenong mon ira numu lilik ma ina tike mangana harmarsai mon mu na hamanis ta mu harbasie. I tahut bileng be na tike tinga mu harbasie ma be na tike kapawena sinisip uta ira tintalen mu sip be mu na mur. Ing be mu na gil hobi, iou ni manga laro sakit. Galesia 5:26Waak mu gil ta linge ura hatahutne habaling mu sene, ma ira mes um pata. Waak mu hatamat bia habaling mu. Iesene i tahut be mu bakut tiketike, mu na matien na turadi, mu nage lik be ira mes di tamat iat ta mu. 1 Korin 10:24Mu bakut tiketike, pa mu nale nagarane ira numu linge sene mon, iesene ira linge gar na mes bileng.
I tahut be ira numu mangana lilik na haruat ma no lilik tane Krais Jisas, ma i horek. Jon 1:1-2; 17:5Nesi tutuno iat Krais Jisas? I palai be God iat ie. A tutuno, iesene ing Krais ga nes kilam be i haruat ma ne God, pai gale lik be na papalim ma no nuno kinkinis na tamat ura hatahutne habaling ie. 2 Korin 8:9; Jon 1:14Pata. Iga waak leise no nuno tamat na kinkinis ma iga kap no tintalen hoke tike tultule, di gom kaho ie hoke ra turadi. Hibru 5:8; 12:2Be di ga nes kilam ie be a turadi ie, iga hasiksik habaling ie ma iga taram God tuk ter tano nuno minat, a mangana minat tuma tike ula kabai iat. Apostolo 2:33; Epesas 1:20-21; Hibru 1:3-4Io kaie, God ga manga hatamat ie ma iga ter no hinsang tana nong i lie ta ira hinsang bakut. 10-11  Rom 14:11 Rom 10:9Iga gil hobi be di bakut tuma ra mawe, ma kira na pu, ma menapu bileng tano pu, di na saga bukunkek ura urur tano hinsane Jisas ma be ira karame di bakut na hinawas palai be Jisas Krais a Watong ie. Ma ing di na gil hobi di na hatamat God no Tama dait.
Dait na bilai harsakit.
12 Io kaie, ira nugu bilai na harwis, hoke mu git murmur no tintalen na taram nianga ing iou ga kis tikai ter ma mu, iou manga sip be mu na taram nianga hobi kakarek ing iou kis ter tapa ta mu. Iou sip be mu na walwalar ma ra baso ma ra tamat na urur ma ra dinader be mu na lon haruat ma no haralon mu te hatur kawase. 13 Mu na lon hobi kinong nong i papalim ma ra baso naramon ta mu, aie ne God. I papalim naramon ta mu be mu na kanan ma mu na petlaar ura gilgil haruat no nuno bilai na sinisip.
14-15  Dan 12:3; Pilipai 1:10; 1 Tesolonaika 2:19I tahut be ta ira linge mu gil, waak mu ngurungur be hargor waing mu nage bilai harsakit ma tikenong pai nale tale be na kilam ter tike sasana ta mu. I tahut be mu ira natine God ing pata ta sasana ta mu ing mu lon ter nalamin ta dong ing di halilie ira tutuno ma i pusuko ira nudi tintalen talur ira takadoswana. Mu na lulungo nalamin ta di hoke ira tiding tuma ra mawe. 16 I tale be mu na tatalen hobi ing mu na tur dades tano nianga na nilon. Mu na gilgil hobi waing nige latlaat tano bung tane Krais be iou pai gale hilo harkiaskias bia ma iou pai gale papalim bia. 17 Iesene be ing a dades na linge sakit i hana tupas iou, io, iou ni laro mon. Ira numu nurnur i haruat ma ra hartabar na tuntuan mu gil tupas God. Ma ing be di burange ter ira degu hoke tike hartabar na wain tuma nalu tano numu hartabar, io, iou ni laro tikai ma mu. 18  Pilipai 3:1; 4:4Io, mu bileng, i tahut be mu na laro ma mu na laro tikai ma iou.
Timoti ma Epaparoditus, airuo bilai na tultule dur.
19 Ing be no Watong i sip hobi, iou sip be ni tule haiane Timoti ukaia ho mu, waing iou bileng nige kilingane ra gungunuama be ni hadade ira hininaawas uta mu. 20 Iou ni tule ie kinong pata bileng um ta tikenong hutate tagu ing i tike ira numir lilik uta mu. Ma aie sene mon bileng ing mu la kis ter tano katna. 21  2 Timoti 4:10Ira mes bakut di mamai mur ira nudi sinisip iat, ma pata be uta ira linge tane Jisas Krais. 22 Ma mu nunure ter be Timoti te hamanis ta mu be a bilai na turadi ie. Ite papalim tikai ma iou hoke tike bulu ma no Tamana ing mir ga papalim hoke ira tultule tano tahut na hininaawas. 23 Io kaie, iou sip be ni tule ie ukaia ho mu ing iat mon be iou palai be a mangana linge so na hana tupas no nugu nilon. 24 Naramon tano nugu nurnur tano Watong iou nunure ter be pai nale halis ma iou bileng, ni hanawat.
25  Pilipai 4:18Iesene iou lik be i manga tahut be ni tule Epaparoditus no tasigu tane Krais ukaia ho mu. Aie nong ite papalim tikai ma iou. Ma ite pusak bileng ira tirih tikai ma iou naramon ta ikin ra hinarubu. Ma aie bileng no numu tultule nong mu ga tule ie ura harahut iou. 26 I tahut be ni tule ie kinong i manga marmaris ma i sip be na nes mu. Ma i tahut bileng be ni tule ie kinong iga manga tirih no nuno lilik uta mu ing iga ser leh be mu ga hadade be iga maset. 27 A tutuno sakit be iga maset ma iga ura minat. Iesene God ga marse ie. Ma pata be aie sene. Iga marse bileng iou, be nihula kilingane tike tamat na tapunuk sakit. 28 Io kaie, i manga mamahien no tingagu be ni tule ie waing mu nage laro baling be mu na nes ie, ma be no nugu tapunuk nage napu hanana. 29-30 I tahut be mu na bala leh ie ma ra gungunuama hoke tike tasi mu naramon tano Watong. Mu na ru ira mangana turadi ho ie kinong iga hutate be na mat utano pinapalim tane Krais. A tutuno, pai gale manga lilik utano nuno nilon be na hiruo. Pata. Ing pa mu gale petlaar be mu na harahut iou, iga sip mon be na kap no numu mahuo ura tahtaho iou.

2:3 Galesia 5:26

2:4 1 Korin 10:24

2:6 Jon 1:1-2; 17:5

2:7 2 Korin 8:9; Jon 1:14

2:8 Hibru 5:8; 12:2

2:9 Apostolo 2:33; Epesas 1:20-21; Hibru 1:3-4

2:10-11 Rom 14:11

2:10-11 Rom 10:9

2:14-15 Dan 12:3; Pilipai 1:10; 1 Tesolonaika 2:19

2:18 Pilipai 3:1; 4:4

2:21 2 Timoti 4:10

2:25 Pilipai 4:18