2
No Halhaaliena Tanuo ga hanasur tano bung na Pentikos.
WkP 23:15-21; Lo 16:9-11Be no bung na Pentikos ga hanawat ira ut na tinaram tano lotu kaia di ga kis tikai ter tike katano. Kaie iat mon tike tinaram hoke tike dades na punpuh na dadeh ga wawaang sur metuma ra mawe ma igom burung no tingana hala bakut ing di ga kis ter kaia. Matiu 3:11Io, di ga nes ra linge hoke ira kalamena eh, ma kike ra linge ga hana harbasie ter ta di gom kis ta di ira turadi tiketike. Apostolo 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17Di bakut di ga hung ma no Halhaaliena Tanuo ma di ga haburuana nianga ma ra mes na nianga hoke iat no Tanuo ga ter ra dades ta di be di na ianga me.
Taitus ikino pana bung a haleng na Iudeia ing di git lolotu tupas God di gate hanawat mekutua ta ira katano bakut tano ula hanuo ma di ga kiskis kaia Ierusalem. Be ira matanabar di ga hadade ikin ra wawaang di ga hanawat hulungan. Ma di ga ngangao kinong tiketike ta di ga hadade no nuno nianga tus ing ikino iabar di ga iangianga me. Ma di ga karup, di gom ngalabo kaie di gom tange be, “Karek ra turadi di iangianga, di bakut mon me Galili, naka? I ngan hohaam tutuno iat be dait tiketike dait hadade di ma di iangianga ma ira nudait nianga tus at? 9-11 Dait me Partia, Midia, ma ne Ilam; ma dait me Mesopotemia, Iudeia, ma Kapadosia, Pontas, Esia, Pirigia, Pampilia, Isip ma ira kaba katano Libia hutate Sairin; ma a wasire bileng merasi Rom, ira Iudeia ma dong ing di gate lala tano lotu gar na Iudeia; ma ari ta dait me Krit ma Arebia. Ma dait hadade kilam ira nudait nianga tus ing dait hadade di ma di iangianga uta ira dades na pinapalim tane God!” 12 A kinarup ma ra ngangao ga kis ta di kaie di gom hartiritiri hanana be, “Aso no pipilaina ikin ra linge?” 13 Iesene ari balik ta ira matanabar di ga hasakit ta di ma di ga tange be, “Di te mame ra haleng na dades na taho kike.”
Pita ga harpir be ira matanabar di na lilik pukus waing God na halon di.
14 Io kaie, Pita ga taman tut tikai ma ira sangahul ma tike na apostolo igom ianga tamat ura haianga ira matanabar horek: “Mu ira Iudeia ma mu bileng ing mu la kiskis kira Ierusalem, aiou ni pales ter ikin ra linge ta mu ma mu na hadade timaan ira nugu nianga. 15 Karek ra turadi pa dile mamo hoke mu lik. Pata. A liman ma ihet na pana bung mon baak ra malane kakarek! 16 Iesene ikin nong no tangetus Ioel ga hinawas utana ing God ga tange be,
17  Jol 2:28-32‘Tano hapatam ta ira pana bung iou ni gil horek.
Iou ni burange bus ira kaba matanabar bakut ma no Tanuagu.
Ma ira numu bulu na tunana ma ira not no hinasik di na ianga na tangetus,
ira numu kaba marawan di na nes ra ninanaas na tanuo,
ma ira numu kaba patuana di na bariane ra barbarien.
18 Ma iou ni burange bus bileng ira nugu tultule, haine, ma ira tunana,
ma no Tanuagu ta ikino pana bung,
ma di na ianga na tangetus.
19 Aiou ni hamanis ra linge na ngalabo tuma ra ula mawe,
ma ra kaba hakilang kira napu ra ula hanuo horek:
na mon de, a eh, ma ra tamat na mis bileng.
20 No kasasa na kadado ma no teka na daraan hoke ra de
nalalie be no tamat na bung sakit tano Watong na hanawat ma ra but na minamar tana.
21 Ma di bakut ing di na tato iou no Watong be ni halon di, iou ni gil haruatne.’
22 “Mu ra kaba matanabar na Israel, mu hadade timaan karek ra nianga. Ikin ra Jisas metuma Nasaret, God ga hatutuno ter ie ta mu be aie nesi. Ma iga hatutuno hobi ta ira gingilaan na kinarup ma ira dades na hakilang ing iga gil naramon tano nilon tane Jisas nalamin ta mu. Ma mu palai ter ta kakarek. 23 Iesene di ga ter leise Jisas ta mu kinong God gate pingit ter hobi ma igate nunure ter be na ngan hokike. Ma mu tikai ma ira sana turadi mu ga ubu bing ie ing mu ga tut ter ie ra ula kabai 24 Iesene God ga hatut habaling ie sukun ra minat. Io kaie, iga halangalanga leise ie tano ngunngutaan na minat kinong iga pata tutuno iat ta dades tano minat be na palim kawase ter ie. 25  Sam 16:8-11Ma ne Dawit ga hamanis be ikin i tutuno ing iga hinawas utana horek:
‘Iou ga nes haitne no Watong tikai ma iou.
Ma pata ta purpuruan na haruat be na rupuk iou kinong no Watong i tur hutate ter iou.
26 Io kaie, iou laro ma iou ianga ma ra gungunuama.
Ma no palatamaigu iat bileng na kis na balaraan ter tano nuno kinkinis namur,
27 kinong pa nule waak leise ter iou tano katano na minat.
Pa nule bala leh no num Halhaaliena be na mapus.
28 U te hapalaine iou ta ira ngas na nilon,
ma nu manga halaro iou kinong nu kis tikai ma iou.’
29  1Kng 2:10“Kaba tasigu, i tale iou be ni hinawase mu utano hintubu dait Dawit kinong dait palai utana. Iga mat, di gom hatur ie, ma no nuno midi ikanaia tuk katiak. 30  2Sml 7:12; Sam 89:3-4; 132:11Iesene iga tike tangetus ma iga nunure ter be God gate kukubus ter ma ie ma ra sinsalim horek. God ga kukubus ter tane Dawit no king be na bul tike bulumenamur tana tano nuno tamat na kinkinis na gil harkurai. 31  Sam 16:10Io kaie, Dawit ga palai be aso na hanawat namur igom hinawas tano tuntunut hut baling tano Mesaia horek. Iga tange be God pai nale waak leise ter ie tano katano na minat ma be no palatamaine bileng pai nale mapus. 32 Ikin ra Jisas iat mon nong God ga hatut habaling ie ma mem bakut mem ga nes ikin ra linge kaie mem ge hinawas utana be i tutuno. 33  Apostolo 5:32; 7:55-56Ma ne God te hatamat ter ie tano tamat na kinkinis tano kata na lumane God ma ite ter no Halhaaliena Tanuo tana haruat ma no nuno kunubus. Io kaie, Jisas te burange bus di ma kakarek mu nesnes ma mu hadade. 34-35  Sam 110:1Ma i palai be pata be Dawit nong ga hanahut utuma ra mawe iesene aie iat ga tange be,
‘No Watong ga tange tano nugu Watong:
“Kis kira tano tamat na kinkinis tano kata na lumagu,
tuk iou ni bul hanapu ira num hiruo menapu ta ira lapara kakim!” ’
36  Apostolo 5:30-31“Io kaie, i bilai be mu ira kaba Israel, mu na palai iat be God te hakisi ikin iat ra Jisas nong mu ga tut ter ie tano ula kabai be na Watong ma na Mesaia bileng.”
37 Be ira matanabar di ga hadade hobi, iga kata tus ira tinga di kaie di gom tange tane Pita ma ira mes na apostolo horek: “Kaba tasi mem, aso ing mem na gil?”
38-39  Ais 57:19Pita ga balu di horek: “Mu bakut tiketike mu na lilik pukus ma mu na kap baptais tano hinsane Jisas Krais be God nage lik luban leise ira numu sana tintalen. Ma mu na hatur kawase leh no hartabar na Halhaaliena Tanuo kinong God ga gil no kunubus uta mu ma ira nati mu ma uta di bileng ing di tapa. Ikin ra kunubus i gawane di bakut ing God na tato hawat di ura nuno.”
40 Ma iga tibe hakatom di ma ra haleng mes na nianga ma iga walar be na halemlem di igom tange horek: “Mu na bala leh God be na halon mu sukun no harpadano nong na hana tupas kakarek ra sana matanabar.” 41  Apostolo 2:47; 4:4Io, dong ing di ga kap usurane ira nuno nianga di ga kap baptais ma ta ikino bung aitul na arip dong ing di ga lala harahut ikino ton tane Krais.
Ira ut na nurnur di ga tikenong mon.
42  Apostolo 20:7Di ga balaan be di na taram ira harausur ta ira apostolo ma be di na kis hulungan ura ter harharahut harbasie, di ga balaan bileng utano tintalen na pidik beret ma ura sinsaring. 43 Ma ira apostolo di ga gil ra haleng na gingilaan na kinarup ma ra dades na hakilang ma ira matanabar bakut di ga kis ma ra tamat na urur tane God. 44  Apostolo 4:32-35Di bakut ing di gate nurnur, di ga kiskis tikai, ma di ga terter harbasiane ira nudi minsik. 45 Ma di ga suhsuhurane ira nudi inton ma ira nudi minsik ma di ga terter ira barbarat ta dong ing di ga mon sunupi. 46 Taitus ira kaba bungbung di ga hananawat hulungan tano tamat na hala na lotu, ma di ga tike lilik mon. Ma di ga pidik beret tikai naramon ta ira ngasia di ma di ga iaiaan tikai ma ra gungunuama ma ra bala malum. 47  Apostolo 6:7; 11:21Ma di ga pirpirlet God ma di ga langlagirane ira sinisip ta ira mes na matanabar bakut ukaia ho di. Ma ira kaba bungbung di ing no Watong ga halon di, iga lamlamus halala ter di ta ira kaba ut na nurnur.

2:1 WkP 23:15-21; Lo 16:9-11

2:3 Matiu 3:11

2:4 Apostolo 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17

2:17 Jol 2:28-32

2:25 Sam 16:8-11

2:29 1Kng 2:10

2:30 2Sml 7:12; Sam 89:3-4; 132:11

2:31 Sam 16:10

2:33 Apostolo 5:32; 7:55-56

2:34-35 Sam 110:1

2:36 Apostolo 5:30-31

2:38-39 Ais 57:19

2:41 Apostolo 2:47; 4:4

2:42 Apostolo 20:7

2:44 Apostolo 4:32-35

2:47 Apostolo 6:7; 11:21