19
Pol ga papalim tusu Epesas, ma no dades tano lotu ga manga kuburuan.
1-2  1 Korin 3:6 Apostolo 8:16Be Apolos kanaia ga kiskis Korin, Pol ga mur no ngas nalamin tano katano gom a hanawat Epesas. Ma iga harsomane ari ut na tinaram tano lotu kaia igom tiri di, “Mu ga hatur kawase no Halhaaliena Tanuo ing mu ga nurnur?”
Di ga balu ie be, “Pata, mem pai gale hadade ta dahine be a mon tike Halhaaliena Tanuo kanaia.”
Io, Pol ga tiri di be, “Ma a baptais na so ikinong mu ga kap ie?”
Di ga balu ie, “No baptais tane Jon.”
Matiu 3:11Ma ne Pol ga tange, “No baptais tane Jon a baptais na lilik pukus mon ie. Iga tange ta ira Israel be di na nurnur ta nong na hanawat namur tana, ma aie ikinong ne Jisas.” Be di ga hadade ter hokike di ga kap baptais tano hinsana no Watong Jisas. Apostolo 8:17; 10:44,46Ing Pol ga bul ira lumana ta di no Halhaaliena Tanuo ga hanasur ter ta di ma di ga ianga ma ra mes na nianga ma di ga ianga na tangetus bileng. Ma a sangahul ma iruo di kike ra tunana.
Ma ne Pol ga hana lala tano hala na lotu ta di ira Iudeia ma iga iangianga ma ra balaraan kaia haruat ma ra itul a teka. Iga hargor ma di ma iga walwalar ura hatutuno ter no kingdom tane God ta di. Ma sene be ari ta di, di ga ul ba ma di ga malok be di na nurnur. Ma di ga tange hagae no Ngas tano Watong ra matmataan na haruat. Io kaie, Pol gom hana talur di. Iga lamus leh ira ut na tinaram tano lotu, di gom git wowor tikai ta ira kaba bung tano hala na harausur tane Tiranus. 10 Di ga gilgil hobi gom haruat ma ra iruo tinohon, kaie a haleng matanabar sakit ing di ga kiskis tano katano Esia, ira Iudeia ma di ing pata be a Iudeia di, di ga hadade no nianga tano Watong.
11-12  Apostolo 14:3 Apostolo 5:15Ma ne God ga gil ra dades na linge na kinarup sakit naramon tano pinapalim tane Pol, kaie ira katano mol at mon bileng ing Pol ga sigire di git kapkap leh ura haalon ira ina minaset. Ma ira nudi minaset ga pataam, ma ira sana tanuo di ga sur leh ta kike ra turadi.
13 Io, ari Iudeia be di ga hanana hurbit ura tultule hasur leise ira sana tanuo, di ga walar be di na kilam no hinsana no Watong Jisas ura hasur leise ira sana tanuo ta ira turadi. Di ga tangtange horek: “Tano hinsane Jisas nong Pol la harpir utana, iou tange tam be nu sur leh!” 14 Ma a liman ma iruo na natine Sewa, tikenong ta ira pris ta ira Iudeia, duhat ga gilgil hokakarek. 15 Tike bung um no sana tanuo ga balu duhat horek: “Jisas iou nunure ter ie, ma ne Pol iou palai tana, iesene mohot, nesi mohot?” 16 Io, no turadi nong no sana tanuo ga sasoh ter tana ga karwas ter ta duhat ma iga ubu hagae tutuno iat duhat, kaie duhat gom hilo tawaturia sur tano hala ma ra ina manmanuo duhat.
17  Apostolo 5:11Be ira Iudeia ma ira Grik mekaia Epesas di ga ser ikin ra linge, a but na bunurut ga kap di ma di ga manga urur tano hinsana no Watong Jisas. 18 Ma a haleng ta dong ing di ga nurnur, di ga hananawat di ga me hapuasne ira nudi sana tintalen ra matmataan na haruat. 19 Io, a haleng ing di ga ut na ser magirmagir baak, di ga kap hawat hulungan ira nudi pakpakat na gingilaan, di gom tun tike eh ra matmataan na haruat. Be di ga was haruatne ira mata di kike ra linge, iga haruat ma ra liman sangahul na arip na barbarat. 20 Io, no nianga tano Watong ga manga hana harbasie hobi ma iga tamtamat hanana ma ra dades.
21  Apostolo 23:11; Rom 1:13Namur ta ing kakarek ra linge gate hanawat ter, no Tanuo ga halilik Pol be ina hana tano katano Masedonia ma no katano Akaia ma inage hanawat Ierusalem. Ma ne Pol ga tange, “Be iou ni a huat leh kaia, iou ni kol iat bileng Rom.” 22 Io, iga tule ra iruo ta ira nuno ut na harharahut, ne Timoti ma ne Erastas, utusu Masedonia. Ma iga kis baak um kaia tano katano Esia.
Tike tamat na purpuruan ga hanawat Epesas.
23  2 Korin 1:8Taitus ikinong ra pana bung tike tamat na purpuruan ga hanawat utano Ngas tano Watong. 24 Ma iga mon tike ut na pakila linge ma ra siliwa, a hinsana ne Demitirius. Igit kapkap ra siliwa ma igom git gilgil ira not no malalar tano hala na lotu tane Atemas no nudi haine na tador. Ma no nuno pinapalim ga hatawat ter ra haleng na barbarat uta di ira mes na ut na pakila linge. 25 Iga tato hulungan leh di tikai ma ari mes na tunana ing ira nudi pinapalim ga pepet na haruat ma no nuno, ma iga tange horek: “Kaba turadi, mu nunure ter be dait palpalim leh ra haleng barbarat ta ikin ra nudait pinapalim. 26 Ma mu te nes ma mu te hadade ing ikin ra turadi Pol i gilgil. I tangtange be ira palimpuo ing a turadi i gil pata be a god tutuno kike. Kaie, ite lamus habota leh ra haleng turadi mekira Epesas ma ta ikin ra kudulena katano Esia. 27 I nanaas ter be no nudait pinapalim na kap sana hinsang. Ma pata be ikin sene mon. Pata. I nanaas ter bileng be da takmaluk tano but na hala na lotu tane Atemas no nudait tamat na haine na god. Ma utane Atemas iat nong dait la lolotu tupas ie ta ira katano bakut ta ikin ra katano Esia ma tano kudulena ula hanuo bileng, da bul hasur no tamat na minamar tana.”
28 Be di ga hadade hokakarek di ga manga ngalngaluan sakit ma di ga hatahun kunup be, “Atemas nong mekira Epesas, a tamat sakit ie.” 29  Apostolo 20:4; 27:2; Kolose 4:10; Pilemon 24Pai gale halis ma no kudulena taman gate hung ma ra haraba. Ira matanabar di ga palim kawase leh ne Gaius ma ne Aristarkus, ira iruo tunana ing dur ga saate hawat Pol merasi Masedonia, di gom harselsel lala tano but na katano na atame. 30 Pol ga sip be na lala tupas ira matanabar ma sene be ira ut na tinaram tano lotu pa di gale bala ie. 31 Ari tamat na lilie bileng ta ikino katano, ira harwis tane Pol, di ga tula nianga ter tana ma di ga sarsaring ie ma ra marmaris be waak i lala ta ikino but na katano na atame.
32 Ira matanabar kaia naramon di ga ngangao harbasie. Ari di ga kupkupuane tike mangana linge ma ari di ga kupkupuane ra mes. Ma a haleng ta di, pa di gale palai be urah tuno iat kaie di ga hanawat hulungan ter kaia. 33 Ira Iudeia di ga sunang ne Aleksanda utuma nalalie ma ari matanabar di ga kakongana nianga ter tana ura pirpir ie ta ing na tange. Io, iga teh pam ira matanabar be di na kis kunkun ma inage hinawase hapalaine di ta ikin ra linge. 34 Iesene be di ga lik hapalaine leh be Aleksanda a Iudeia ie, di bakut di ga kakongane tikane be, “Atemas nong mekira Epesas, a tamat sakit ie!” Di ga gilgil hobi gom hana ra lawas na pana bung.
35 Io, tike tamat na lilie ta ikino taman ga hamarur di ma igom tange, “Turadi mekira Epesas, ira matanabar bakut tano ula hanuo di nunure ter be no taman Epesas la balaure ter no hala na lotu tano tamat na haine na god Atemas ma no malalar ta nong ga puko sur metuma ra mawe! 36 Pata tikenong i haruat ura harus ise ikin ra tutuno! Io kaie, i tahut be mu na matien ma waak mu lik be mu na habir ura gilgil ta linge. 37 Karek ra turadi pa dile kuman leh tike linge ta ira hala na lotu ma pa dile pines hagae no nudait haine na god iesene mu te lamus hawat balik di ukira. 38 Io kaie, ing be ne Demitirius ma ira turana di bala ngungut ter ta tikenong, io, a mon ut na harkurai kanaia ura gil harkurai. Ma ina haruat be di na hapuasne ira nudi hartutung kaia. 39 Ing be ta linge baak bileng kanaia mu sip be mu na tange hawat, io, da hatakadosne kike naramon tike mes na kis hulungai nong i haruat ma ira nudait harkurai. 40 Iou tange hobi kinong kakarek um i nanaas be dait te ban ter ra kuas pane ikin ra purpuruan te hanawat katiak ing be da be lik be da tung dait utana. Be ing na ngan hobi, dait paile tale be dait na hinawas be urah kaie ikin ra sana kis hulungai i hanawat kinong pata ta burwana.” 41 Io, be iga tange ter hokakarek iga tule harbasiane um ira matanabar tano kis hulungai.

19:1-2 1 Korin 3:6

19:1-2 Apostolo 8:16

19:4 Matiu 3:11

19:6 Apostolo 8:17; 10:44,46

19:11-12 Apostolo 14:3

19:11-12 Apostolo 5:15

19:17 Apostolo 5:11

19:21 Apostolo 23:11; Rom 1:13

19:23 2 Korin 1:8

19:29 Apostolo 20:4; 27:2; Kolose 4:10; Pilemon 24