14
Pol ma ne Banabas dur ga harpir tusu Aikoniam.
Tuma Aikoniam Pol ma ne Banabas dur ga hana lala utuma tano hala na lotu nudi ira Iudeia hoke iat dur git gilgil. Dur ga ianga kaia tike mangaan iat, kaie a haleng na Iudeia ma di ing pa dile Iudeia, di gom nurnur. Iesene ira Iudeia ing di ga malok be di na nurnur di ga hatut ira tinga dong ing pa dile Iudeia. Ma di ira Iudeia di ga kas ira tinga di ira mes be di na sungute ira hatahinsaana naramon tane Krais. Mak 16:20; Hibru 2:4Io kaie, Pol ma ne Banabas dur gom kis lawas kaia ma dur ga iangianga ma ra balaraan utano Watong. Ma no Watong ga hatutuno no nudur nianga utano nuno harmarsai. Ma iga gil hobi horek. Iga ter ra dades ta dur kaie dur gom gil ra dades na haraminanes ma ra gingilaan na kinarup. Ira matanabar tano taman di ga harpaleng, ari tano palpal ta ira Iudeia ma ari tano palpal ta ira iruo apostolo. Apostolo 14:19Ari Iudeia ma ari ing pa dile Iudeia tikai ma ira nudi kaba lilie di ga harpingit be di na haragawai tane ningor ma be di na gulum bing dur. Iesene ing dur ga ser ikin dur ga hilo utusu Listara ma Derbe kinasi tano katano Likonia, ma utusu ta ira subana hutate ta kike ra iruo taman. Ma dur ga balaan ura pirpir no tahut na hininaawas kaia.
Pol ga harpir tusu Listara ma Derbe.
Tusu Listara tike turadi ga kis ter kaia. Di ga kaho ie ma ra pengpeng ie ma pai gitle hanana. 9-10 Iga hadade ira nianga tane Pol. Io, Pol ga ngok dit tana ma iga nes be iga nuno mon nurnur be na langalanga. Io kaie, Pol gom tato ie ma igom tange, “Tut ma nu tur!” Kaie iat mon no turadi ga karwas tutur ma igom tur leh ura hinana sene.
11  Apostolo 28:6Be ira matanabar di ga nes ing Pol ga gil, di ga kakongane tano nianga Likonia be, “Ira tador di te hanasur ter ta dait hoke ra turadi tuno!” 12 Io, di ga pas Banabas be Sius ma ne Pol be Hermis kinong urah igit lilie ta dur ura nianga. * Sius aie no lilie ta ira tador gar na Grik ma Hermis no ut na kap nianga ta kike ra tador. 13 No hala na lotu tane Sius ga tur ter mon tusu nataman tano taman. Ma no pris tane Sius ga kap hawat ira tumatena bulumakau ma ira balaparik na purpur utuma tano matanangas huat ta ikino taman. Iga gil hobi kinong aie tikai ma ira matanabar di ga ura tuntun kike ra hartabar ura lolotu tupas dur.
14-15  Apostolo 10:26; Sam 146:6Ma ing be ira iruo apostolo, Pol ma ne Banabas, dur ga hadade be di ga ura gilgil hobi ta dur, dur ga diris ira kinasi dur ura hamanis be dur ga malok be da gil hobi ta dur. Dur ga hilo sur ter ta ira matanabar ma dur ga kakongane be, “Ai! Waak mu ra gilgil kike ra mangana linge! Mir bileng mir airuo turadi mon hoke mu ma pata be a tador mir. Mir kapkap hawat ra tahut na hininaawas tupas mu. Mir tangtange ta mu be mu na tahurus talur kakarek ra linge bia mon, ma mu na talingane no lilona God nong ga gil no mawe, no ula hanuo ma no tes, ma ira mangana linge ruma naramon ta duhat. 16  Apostolo 17:30Nalalie, iga waak leise ter ira matanabar be di na mur ira nudi mangana tintalen. 17  Jer 5:24Iesene ila hamanis hapalaine ira matanabar be aie nesi. Ma i gil hobi horek. I hamanis no nuno harmarsai ing ila terter no bata metuma ra hurmahuo ma ing i tabar mu ma ira amu nian ta ira nudi teka na matmatuko. Ma be i gil hobi i hasoh mu ma ra nian ma i habukas mu ma ra gungunuama.” 18 A tutuno be dur ga tange kakarek ra nianga, iesene pai gale malus ta dur ing dur ga tigel di be pa di nale tun hartabar ter ta dur.
19  Apostolo 17:13; 2 Korin 11:25Io, ari Iudeia di ga hanawat me Aikoniam ma Entiok ruma Pisidia ma di ga halewen leh ira matanabar. Di ga gulum Pol ma ra hot ma di ga rahi ie utusu nataman tano taman kinong di ga lik be igate mat. 20 Sene be namur be ira ut na tinaram tano lotu di ga tur luhutane ie, iga taman tut gom hana tapukus utuma tano taman. Ma tano mes na bung dur ma ne Banabas dur ga hana u Derbe.
Pol ma ne Banabas dur ga tapukus u Entiok rusu Siria.
21 Dur ga harpir ma no tahut na hininaawas tua ta ikino taman ma dur ga soh leh nudur a haleng na ut na tinaram tano lotu. Io, dur ga tapukus baling u Listara, Aikoniam, ma u Entiok ruma Pisidia. 22  Apostolo 15:32; 1 Tesolonaika 3:3Dur ga hadades hanane kike ra ut na tinaram tano lotu ma dur ga haragat di be di na patep dikdikit ter tano nudi nurnur tane Jisas. Dur ga tangtange, “Dait na kilingane iat ra haleng ngunngutaan kaie dait nage salo tano kingdom tane God.” 23 Pol ma ne Banabas dur ga bul nudi ari tena harbalaurai ta ira hala na lotu tiketike. Ma dur ga ter di utuma tano lumana no Watong nong di gate nurnur tana. Dur ga gil hobi ma ra sinsaring ma ra hinahal. 24 Namur be dur gate sakit ter no katano Pisidia dur ga hanawat Pampilia. 25 Ma be dur gate harpir ter ma no nianga tusu Perga, dur ga hanasur u Atelia.
26  Apostolo 13:1-2Io, dur ga kawas ra mon mekaia Atelia dur gom tapukus u Entiok, no katano nong di ga ter dur kaia utuma tano harmarsai tane God be dur na gil ikin ra pinapalim nong dur te hapatam ter ie. 27  Apostolo 15:4,12Be dur ga hanawat kaia Entiok dur ga lamus hulungan ira matanabar tano lotu ma dur gom hinawase di ta ira linge bakut ing God gate gil naramon tano nudur pinapalim. Ma dur ga hinawas bileng ta ing God ga papos no matanangas be di ing pa dile Iudeia di nage nurnur. 28 Io, dur ga kis baak um kaia tikai ma ira ut na tinaram tano lotu.

14:3 Mak 16:20; Hibru 2:4

14:5 Apostolo 14:19

14:11 Apostolo 28:6

*14:12 Sius aie no lilie ta ira tador gar na Grik ma Hermis no ut na kap nianga ta kike ra tador.

14:14-15 Apostolo 10:26; Sam 146:6

14:16 Apostolo 17:30

14:17 Jer 5:24

14:19 Apostolo 17:13; 2 Korin 11:25

14:22 Apostolo 15:32; 1 Tesolonaika 3:3

14:26 Apostolo 13:1-2

14:27 Apostolo 15:4,12