10
Konilias ga hartule utane Pita.
Io, ma iga mon tike turadi tuma Kaisaria a hinsana ne Konilias, tike tamat na umri ie naramon tike tamat na matana ubane di kilam be no matana ubane me Itali. Aie ma no nuno hatatamana bakut a ut na lotu duhat tamana ma duhat git urur tane God. Igit harahut bileng ira maris ma igit sasaring hait tupas God. Tike bung ra itul a pana bung ra matarahien iga nes tike ninanaas na tanuo. Iga nes tus tike angelo tane God ga hanawat ter tana ma iga tange, “Konilias.”
Konilias ga mata raurawaan ter tano angelo ma ra bunurut ma iga tiri, “Aso, Watong?”
No angelo ga balu ie horek: “Ira num sinsaring ma ira num harharahut tupas ira maris ite hana tupas God hoke tike bilai na hartabar nong i halilik ie ura utam. Ma kakarek nu tule num ta turadi u Iopa ura lamlamus tike tunana a hinsana ne Saimon nong di kilam ie be Pita. Aie tike wasire tuma tano hala tano turadi ila papalim ma ira pala bulumakau, a hinsana ne Saimon. Ma no ngasiana i tur hutate tano tes.”
Ma be no angelo nong ga ianga tana ga hana leh, Konilias ga tato nuno iruo tultule ma tike umri, a ut na lotu ie ma aie tikenong ta ira umri ing duhat git harahut Konilias ta ira nuno sunupi. Iga hinawase duhat ta ira linge bakut ing iga hanawat ter tana ma iga tule duhat u Iopa.
Pita ga nes tike ninanaas na tanuo.
Tano mes na bung ing duhat ga hanana hutate no taman, Pita ga hana utuma tano katano na sinangeh tano ula hala ra matarahien ura sinsaring. 10 Iga taburungan ma iga sip ta linge be na en. Ma be di ga tangtagure ira nian Pita ga nes tike ninanaas na tanuo. 11 Iga nes no mawe ga tapapos ma tike linge hoke ra tamat na mol di ga haruh hasur ie ta ira ihet na ngusno. 12 Ma kaia tana iga mon ira mangana wawaguei bakut ing aihet ira kaki di. Iga mon bileng ing di la kaskase tano pu ma ira mon bileng tano hurmahuo. 13 Io, tike ingana turadi ga tange, “Taman tut, Pita. Nu ubu bing kakarek nuge en.”
14  WkP 11:1-47; Ese 4:14Iesene Pita ga tange, “Pata tutuno iat, Watong! Aiou pai nale en ta linge ing ira numem harkurai i hatabune mem ine.” 15  Mak 7:15,19Ma no ingana no turadi ga tange tano airuo na pana be, “Waak u hatabune ira linge ing God te hagamgamatien ter.”
16 Iga ngan hokakarek aitul a pana ma kaie iat mon di ga saret haut pukus no mol utuma ra mawe.
17 Be Pita ga kis ter ma iga liilik utano pipilaina ikin ra ninanaas na tanuo, ira turadi ing ne Konilias ga tule duhat, duhat ga nunure leh no hala tane Saimon, duhat ga me hanawat tuma tano matanangas huat. 18 Duhat ga tato ma duhat ga tiri be Saimon nong di ga kilam ie be Pita ga kiskis kaia be pata.
19 Be Pita ga kis ter iat baak ma iga liilik utano pipilaina no nuno ninanaas, no Tanuo ga tange tana be, “Saimon, aitul a turadi kanaia duhat silsilihe ugo. 20 Kaia, taguro ma nu hanasur. Ma waak u malmalok be nu hana tikai ma duhat kinong iou iat iou te tule duhat ukira.”
21 Io, Pita ga hanasur ma iga tange ta duhat, “Aiou no turadi nong mohot sisilih tana. Mohot hana ukira urah?”
22 Duhat ga balu ie, “No tamat na umri Konilias i tule mehet. Aie tike takadoswana turadi ma ila urur tane God. Ma no huntunana na Iudeia bakut di ru ie. Tike halhaaliena angelo i tange tana be na bala leh ugo utuma tano nuno hala waing na hadade ira nianga ing nu tange.” 23 Io, Pita ga bala halala leh duhat be duhat na nuno wasire tuma tano hala.
No Halhaaliena Tanuo ga hanasur ter bileng ta di ing pa dile Iudeia.
Tano mes na bung Pita ga taguro ma iga tikai leh ma duhat. Ma ari tesne tane Krais merasi Iopa di ga saate bileng duhat. 24 Ma tano bung menamur Pita ga hanawat tuma Kaisaria. Ma ne Konilias ga kiskis kawase di ma iga tato hulungan ira hinsaana ma ira nuno harwis ing iga manga lasen ta di. 25 Be Pita ga hanana lala tano hala, Konilias ga hana tultul ie igom ise ter ie ta ira kakine Pita ma ra but na urur. 26  Apostolo 14:13-15; Ninanaas 19:10Sene be Pita ga tange, “Tut nalu! Iou iat bileng, iou tike turadi mon hoke ugo.” Ma be iga tangtange hobi iga hatut habaling ie.
27 Ma be Pita ga iangianga iat baak ma ne Konilias, iga hana lala igom nes leh ira haleng na turadi di ga kis hulungan ter. 28 Io, iga tange ta di, “Mu nunure ter be ira numem harkurai ira Iudeia di hartigel be tike Iudeia pai nale kis tikai ma tikenong paile Iudeia ie ma pai nale kol bileng ie. Iesene God te hamanis tagu be waak iou liklik halala leh be God te hatabune tike turadi mekira ho mem ira Iudeia. 29 Io kaie, ing mu hartule utagu iou hanawat ma iou paile malok. Io, iou ura tirtiri be ura biha kaie mu ge hartule utagu?”
30 Ma ne Konilias ga balu ie horek: “Aihet na bung nalalie iou ga sasaring tuma tano nugu hala ra itul a pana bung ra matarahien. Ma kaie iat mon tike turadi ga tur menalalie tagu. Iga sige ter ra hilahile na sigasige. 31 Iga tange, ‘Konilias, God te hadade no num sinsaring ma ite lik leh ira num harharahut tupas ira maris. 32 Io, hartule u Iopa ura utane Saimon nong di kilam ie be Pita. Kanaia i kiskis tusu tano hala tane Saimon no ut na pinapalim ma ra pala bulumakau nong ila kiskis hutate tano tes.’ 33 Io, kaie iat mon iou ge hartule utam ma u te gil ra bilai na tintalen be u hanawat. Ma kakarek mem bakut karek tano matmataan tane God ura hadade ira nianga bakut ing no Watong te pir ter ugo be nu hinawase mem ine.”
34  Lo 10:17; Rom 2:11Io, Pita ga hatahun ura nianga. “Kakarek um iou te nes kilam no tutuno be God pai lale harahut sene mon tike palpal ma waak no mes. 35 Iesene ila balbala leh ira turadi ta ira huntunana bakut ing di ru ie ma ing di gil ra takados na tintalen. 36 Mu nunure no hininaawas nong God ga tule ie utuma ta ira matanabar na Israel. Iga iangianga utano tahut na hininaawas tane Jisas Krais no Watong ta ira matanabar bakut nong i hatawat ra malum nalamin ta dait ma ne God. 37  Matiu 4:12-17Mu nunure no linge nong ga hanawat ta ira matahu taman tuma Iudeia, tur leh me Galili menamur tano pana bung be Jon ga harpir be ira matanabar di na kap baptais. 38  Matiu 3:16; Luk 4:17-20Ma mu palai tane Jisas me Nasaret nong God ga tibe ie ing iga tabar ie ma no Halhaaliena Tanuo tikai bileng ma ra dades. I palai bileng ta mu be iga hanana hurbit ma iga gilgil ra tahut ma iga halangalanga di bakut ing Satan ga papasuane di, kinong be God ga kis tikai ma ie.
39 “Mem ira apostolo mem ga nes kike ra linge iga gil tua Ierusalem ma ta ira mes na katano gar na Iudeia. Kaie mem ge hinawas be a tutuno kakarek. Ma di ga ubu bing ie ing di ga hataba ie tuma tike kabai. 40 Iesene God ga hatut ie sukun ra minat tano itul a bung gom hapuasne ie. 41  Apostolo 1:8; Luk 24:42-43Iesene ira matanabar bakut pa di gale nes ie. Pata. Di sene mon kike ing God gabe gilamis di be di na hinawas ta ira tutuno utana. Ma mem, mem ing mem ga ian ma mem ga mamo tikai ma ie namur be igate tut hut sukun ra minat. 42  Apostolo 17:31; 1 Pita 4:5Ma iga ter ra dades na nianga ta mem be mem na harpir ter ta ira matanabar ma be mem na manga hinawas be aie nong God ga bul ie be na gil harkurai ta dong ing di lon baak ma ta dong ing di te mat. 43  Ais 53:5-6; Jer 31:34Ira tangetus bakut di hinawas tana be metuma naramon tano hinsana, God na lik luban leise ira sana tintalen ta di bakut ing di nurnur tana.”
44  Apostolo 11:15; 15:8Be Pita ga tangtange iat baak kakarek ra nianga, no Halhaaliena Tanuo ga hanasur ter ta di bakut ing di ga hadade no nuno hininaawas. 45 Ma ira ut na nurnur, di ira Iudeia ing di ga hanawat me Iopa tikai ma ne Pita, di ga manga karup be God ga tule hasur no hartabar na Halhaaliena Tanuo ter ta di bileng ing pa dile Iudeia. 46-47  Apostolo 2:4; 19:6Iga palai be God ga gil hobi kinong ira Iudeia di ga hadade di ira mes ing di ga iangianga ma ira mes na nianga ma ing di ga pirpirlet God. Io, Pita ga tange, “Paile tale tutuno iat tikenong be na tigel kakarek ra turadi be pa di nale kap baptais ma ra taho kinong di te hatur kawase leh bileng no Halhaaliena Tanuo hoke dait.” 48  Apostolo 2:38Io, iga tange ta di, “Mu na kap baptais iat tano hinsane Jisas Krais.” Io, di ga saring Pita be na kis tikai baak ma di ta bar bung.

10:14 WkP 11:1-47; Ese 4:14

10:15 Mak 7:15,19

10:26 Apostolo 14:13-15; Ninanaas 19:10

10:34 Lo 10:17; Rom 2:11

10:37 Matiu 4:12-17

10:38 Matiu 3:16; Luk 4:17-20

10:41 Apostolo 1:8; Luk 24:42-43

10:42 Apostolo 17:31; 1 Pita 4:5

10:43 Ais 53:5-6; Jer 31:34

10:44 Apostolo 11:15; 15:8

10:46-47 Apostolo 2:4; 19:6

10:48 Apostolo 2:38