9
Tuma na ngas Jisas ga harapuasa tane Sol.
1-2  Apostolo 8:3Taitus ikino pana bung Sol kanaia iat baak ga mamamang be na ubu bing ira ut na tinaram tano Watong. Iga hana utuma hono tamat ta ira pris ma iga saring ie be na pakat ta hininaawas utusu ta ira hala na lotu nudi ira Iudeia tusu Damaskas. Ma kike ra paas na hinawas palai utane Sol waing be na nes tikenong aie tano Ngas, a tunana be haine, na tale ie be na hiis kawase di ma ina lamus di utuma Ierusalem. Be Sol ga hananawat hutate tano taman Damaskas, kaie iat mon tike lulungo metuma ra mawe ga murarang sare ie. Iga puko ter napu ma iga hadade a ingana tikenong ga tange tana, “Sol! Sol! Ura biha be u haragawai tagu?”
Sol ga tiri, “Nesi ugo, Watong?”
Iga balu ie, “Aiou Jisas nong u haragawai tagu. Iesene nu taman tut ma nu hana utuma tano taman ma da hinawase ugo kaia ta ira linge ing iat nu gil.”
Ira turadi ing di ga sasate hanane ie di ga tur ma pata ta nianga. Di ga hadade no nianga iesene pa di gale nes tari. Sol ga taman tut mekatika tano pu ma iga hapilakas mata iesene pai gale tale be na nes tike linge. Io kaie, di gom palim leh no lumana ma di ga lie tana utusu Damaskas. Iga pulo ra itul a bung ma pai gale ian ma pai gale mame ta linge.
10 Ma iga mon tike ut na tinaram tano lotu tusu Damaskas a hinsana Ananias. Iga nes tike ninanaas na tanuo ing no Watong ga tange tana, “Ananias!”
Io, iga balu ie, “Aiou karek, Watong.”
11 Io, no Watong ga tange tana, “Hana utuma tano hala tane Iudas, ruma tano ngas di kilam be Ngas Takados. Nu tiri u tike turadi me Tasas a hinsana ne Sol. Kanaia i sasaring. 12 Ma ite nes tike ninanaas na tanuo. Ma ta ikino nuno ninanaas i nes be tike turadi a hinsana ne Ananias i hanawat ma i bul ira lumana tana be na nanaas baling.”
13 Ananias ga balu ie, “Watong, iou te hadade ra haleng na hininaawas uta ikinong ra turadi ma uta ira hinaragawai ite gil ter ta ira num matanabar tus tuma Ierusalem. 14 Ma ite hanawat ukira Damaskas tikai ma ira dades metuma ta ira tamat na pris gar na Iudeia be na me palim kawase dong ing di lolotu tupas ugo.”
15  Apostolo 25:13; 27:24; Rom 1:5Iesene no Watong ga tange tana, “Hana, kinong iou te gilamis ie ura nugu tultule be na hinawas utagu ta di ing pa dile Iudeia ma ta ira nudi king ma ta ira matanabar na Iudeia bileng. 16  2 Korin 11:23-28Ma iou ni hamanis tana be a mangana tamat na ngunngutaan hohaam ing na kahe iat ura utagu.”
17 Io, Ananias ga hana ma iga lala tano hala nong Sol ga kiskis tana. Iga bul ira lumana tana ma iga tange, “Tasigu Sol, no Watong ite tule iou. Ma aie iat mon ne Jisas nong ga harapuasa ter tam tusu na ngas ing u ga hanana ukira. Ma ite tule iou waing nuge nanaas baling ma nuge bukas ma no Halhaaliena Tanuo.” 18 Kaie iat mon, ma a linge hoke ra halagi na aen ga puko leh mekatika ta ira matane Sol gom tale be na nanaas baling. Io, iga taman tut ma iga kap baptais. 19 Ma namur be igate ian ter, no nuno dades ga hanawat baling.
Sol ga harpir tuma Damaskas ma Ierusalem.
Ne Sol ga kis ma ira ut na tinaram tano lotu tuma Damaskas ra bar bung. 20 Kaie iat mon iga tur leh ura harpir naramon ta ira hala na lotu ta di ira Iudeia be Jisas aie no Natine God. 21  Apostolo 8:3Ma di bakut ing di ga hadade ie, di ga karup ma di ga tange, “Ai! Dait nunure be tuma Ierusalem ikin iat mon no turadi nong ga hagae dong ing di lolotu tupas ikin ra turadi Jisas! Ma i palai bileng be ite hanawat at ukira ura palpalim kawase kike ra turadi be na lamus di utusu ta ira tamat na pris! Ite biha kakarek?” 22  Apostolo 18:28Iesene no hinarpir tane Sol ga hananawat dades. Ma ira Iudeia tuma Damaskas pa di gale haruat be di na balu Sol be iga hatutuno ter ta di be Jisas aie no Mesaia.
23 Namur, be a haleng bung gate sakit, ira Iudeia di ga hanawat hulungan ma di ga harpingit ura ububu bing Sol. 24 Ma sene be Sol ga ser leh ikin ra nudi harpingit. Ra bung ma ra kasasa di ga tur na ninanaas ta ira matanangas huat tano taman ura ububu bing ie. 25  2 Korin 11:32-33Iesene tike bung ra bung ira bulu na harausur tane Sol di ga lamus leh ie ma di ga haruh ie ma tike kalot utusu napu metuma tike matana kalangar tano balo tano taman.
26  Galesia 1:17-19Ing be Sol ga hanawat Ierusalem iga walar be na kis tikai ma ira ut na tinaram tano lotu. Ma iesene be pa di gale nurnur be iga tike ut na tinaram tutuno tano lotu, ma di bakut di ga burte ie. 27  1 Korin 9:1Iesene Banabas ga hanawat igom lamus leh ie utuma ta ira apostolo. Iga hapalaine ta di ing Sol ga nes no Watong tuma na ngas ma be no Watong ga ianga tana. Iga hinawase bileng di be tuma Damaskas Sol ga harpir ma no hinsa ne Jisas ma pata bunurut. 28 Io, Sol ga kis tikai ma di ma iga hanana hurbit tuma Ierusalem ma iga harpir ma no hinsana no Watong ma ra balaraan. 29 Iga ianga ma iga hargor ma ira Iudeia ing di tano nianga Grik, iesene di ga walwalar be di na ubu bing ie. 30 Be ira hatatesne naramon tane Krais di ga nunure leh hokakarek, di ga lamus hasur Sol utusu Kaisaria di gom tule ise ie u Tasas.
31 Io, no lotu naramon ta ira katano Galili, Iudeia, ma Samaria ga lagirane ra kinkinis na malum ma iga kap ra dades metuma nalu. Ma tano harharagat tano Halhaaliena Tanuo ma tano kinkinis na urur tano Watong, no winawas ta ira matanabar naramon tano lotu ga tamat hanana.
Pita ga halangalanga no pengpeng ma iga halon Dokas sukun ra minat.
32 Io, ma ne Pita, ing iga hanana hurbit, iga hana ura kokol ira matanabar tus tane God tusu Lida. 33 Kaia iga hana tupas tike turadi a hinsana ne Enias. Iga pengpeng ma pai gale haruat ura hinana talur no nuno kunuban a liman ma itul na tinohon. 34 Pita ga tange tana, “Enias, Jisas Krais i halangalanga ugo. Taman tut ma nu puli no num kunuban.” Ma kaie iat mon iga taman tut. 35 Ma ira matanabar me Lida ma Saron di ga nes ie ma di ga tahurus ter tano Watong.
36 Io, ma tusu Iopa iga mon tike haine, a ut na tinaram tano lotu ie, no hinsana Tabita (ma tano nianga Grik di pukusane ie be Dokas). Hatikai igit gilgil ra tahut ma igit harahut ira maris. 37 Taitus ikino pana bung iga maset igom mat. Io, di ga gis no palatamaine ma di ga hainoh ie tike katano tuma nalu tike hala. 38 Ma ne Lida pai gale manga tapa me Iopa. Kaie, ing ira ut na tinaram tano lotu tusu Iopa di ga hadade be Pita ruma Lida, di ga tule iruo turadi utuma tana ma dur ga hapar ie ma dur ga tange be, “Nu habir ukira ho mem!”
39 Io, Pita ga hana tikai ma dur. Ing duhat ga hanawat di ga lamus halala ie utuma tano katano nalu tano hala. Ma ira makoso bakut di ga tur luhutane ie ma ra sunuah. Ma di ga hamanis ira sigasige ma ira mol ing Dokas ga gil ing iga lon ter baak.
40 Pita ga tule hasur di bakut utusu nataman. Io, iga saga bukunkek igom sasaring. Iga talingane no palatamaine no haine ma iga tange, “Tabita, taman tut!” Tabita ga hapilakas mata, ma be iga nes Pita, iga kis tutur. 41 Pita ga palim leh no lumana ma iga harahut ie ura tuntunur. Io, iga tato ira matanabar tus tane God tikai ma ira makoso gom hamanis ie ta di be a lilona ie. 42 Ma ira matanabar ta ira matahu katano Iopa, di ga ser ikin ra linge ma a haleng di ga nurnur tano Watong. 43 Io, Pita ga kis baak tusu Iopa tikai ma tike ut na pinapalim ma ra pala bulumakau, a hinsana ne Saimon.

9:1-2 Apostolo 8:3

9:15 Apostolo 25:13; 27:24; Rom 1:5

9:16 2 Korin 11:23-28

9:21 Apostolo 8:3

9:22 Apostolo 18:28

9:25 2 Korin 11:32-33

9:26 Galesia 1:17-19

9:27 1 Korin 9:1