25
Pol ga tur ra harkurai ra matmataan tane Pestus.
Be aitul a bung gate sakit namur tano nuno hinanawat kaia tano katano, Pestus ga hana me Kaisaria utuma Ierusalem. Apostolo 24:1Ma ira tamat na pris ma ira lilie ta ira Iudeia di ga ter ira nudi nianga na hartutung ter tane Pol tana kaia. Apostolo 23:15Di ga manga saring Pestus be na harahut di horek, be na lamus Pol u Ierusalem kinong di gate pingit ter ura ububu bing ie na ngas. Ma ne Pestus ga babalu, “Kanaia di mano bat ter Pol tusu Kaisaria ma iou iat iou ni hana tapukus ukaia namur dahine. Io, be ing ikin ra tunana ite gil ta nirara, mu na tule numu ta lilie u Kaisaria tikai ma iou ma di na tung ie kaia.”
Be ing Pestus gate kisi ra liman ma itul be sangahul na bung tikai ma di, iga hanasur um u Kaisaria. Ma tano mes na bung iga tato hulungan no kinkinis na gil harkurai ma igom hartule be Pol na me tur ra matmataan tana. Apostolo 24:5-6Be ing Pol ga tur huat, ira Iudeia ing di gate hanasur me Ierusalem di ga tur luhutane ie ma di gom paspase ter ra dades na nianga na hartutung ter tana. Iesene pa di gale haruat be di na hatutuno kakarek ra nudi nianga.
Io, Pol ga ter um no nuno nianga na tutur bat ie ta ira hartutung horek: “Iou pai gale gil tike nirara ter ta ira Iudeia, be tano tamat na hala na lotu, ma be ukatika bileng hono tamat na king sakit gar na Rom.”
Ma iesene be Pestus ga sip be na hamane ira Iudeia, kaie igom tiri Pol be, “U kanan ter be nu hana u Ierusalem ma nige tiri murmur ugo ta kakarek ra hartutung kaia, be pata?”
10 Ma ne Pol ga balu ie, “Iou tur ter kakarek tano gil harkurai gar na Rom. Io, i takados ter be iou ni tur harkurai kira. Iou pai gale gil ta nirara ter ta ira Iudeia ma augo iat u nunure timaan ter hobi. 11 Iesene be ing iou gate gil tuno tike nirara i haruat be ni hiruo pane ie, io, di na ubu bing iou, pata ta linge. Ma sene be ing pata ta tutuno ta ira nudi hartutung ter tagu, io, paile takados be tikenong na ter iou ukatika ta ira luma di. Iou hinat haruat ma ira harkurai be no tamat na king sakit gar na Rom na hadade iou!”
12 Namur be Pestus gate ianga tikai ter ma ira nuno kaunsil, iga balu Pol horek: “U te hinat be no tamat na king sakit gar na Rom na hadade ugo. Io, iou ni tule ugo utusu hono tamat na king sakit iat!”
Pestus ga hinawase Agripa utane Pol.
13 Io, a bar bung namur Agripa, aie tike king, ma ne Bernis dur hanane ga hanawat Kaisaria ura hahaatne leh Pestus tano nuno sigar kinkinis. 14  Apostolo 24:27Ma dur ga ura kinkinis baak kaia, kaie Pestus gom huo ira linge utane Pol ter tano king. Iga tange tana be, “Nalalie ta ing Pelik ga hana leh iga waak ter tike turadi kira ra hala na harpadano. 15 Ma ing iou ga hana u Ierusalem ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana me Iudeia di ga tung ie ma di ga saring iou be iou ni tule bing ie. 16 Ma sene be iou ga hinawase di be pata be a numem tintalen ira Rom be mem na ter leise bia mon tike turadi ura hapadano ie. Pata. Na huna tur harmamata baak ma dong ing di tung ie. Ma da ter bileng ra mahuo tana be na tur bat ie ta ira nudi hartutung. 17 Io, ing di ga hanawat tikai ma iou ukira, iou pai gale halis no harkurai. Pata. Iou ga tato hulungan no kis hulungai na gil harkurai tano mes na bung ma iou ga hartule be da lamus halala no turadi. 18 Sene be ing ira ut na hartutung ter tana di ga tut ma di ga ianga, pa di gale tung ie uta tike nirara ing iou ga lik be di na tung ie urie. 19 Pata. Di ga mon balik ari hargor ma ie pane no nudi huna lotu iat ma uta tike turadi nong gate mat, a hinsana ne Jisas, nong Pol ga tange be kanaia i lon. 20 Ma iou pai gale palai be ni tiri murmur uta ikin ra hargor hohaam, io kaie, iou gom tiri ie be iga kanan ura hinana u Ierusalem be dage tiri ie kaia ta kakarek ra hartutung be pata. 21 Ma iesene be Pol ga hinat be da waak ter ie ma no tamat na king sakit gar na Rom iat na gil no ula harkurai utana. Io, iou ga ter ra dades na nianga be da mano bat ie tuk ter be iou ni tule ie utusu hono tamat na king sakit gar na Rom.”
22 Io, Agripa ga tange tane Pestus, “Iou sip be iou iat iou ni hadade ikin ra turadi.”
Ma ne Pestus ga balu ie, “Nu hadade ie maraan.”
Pol ga huo no pir tano nuno nurnur ter tane Agripa.
23 Tano mes na bung Agripa ma ne Bernis dur ga hanawat tikai ma ra tamat na minamar ma dur ga lala tuma tano hala na nianga tikai ma ira tamat na lilie ma ira watong ta ikino taman. Io, Pestus ga hartule, di gom lamus halala Pol. 24 Io, Pestus ga tange, “Augo Agripa, no king, ma mu bakut kakarek ing mu kis hulungan ter, mu nes ikin ra turadi. Ira matanabar na Iudeia bakut ruma Ierusalem ma kira Kaisaria di te kakongane ira nudi sinsaring ter tagu utana be da ubu bing leise ie. 25 Iou pai gale nes leh tike linge be igate gil ie kaie inage hiruo pane ie. Iesene iga hinat be no tamat na king sakit rusu Rom be na hadade ie, kaie iou ge kure be ni tule ie u Rom. 26 Sene be iou paile palai be ni tange tuno hohaam uta ikin ra tunana ing ni pakat leise tike paas utusu Rom tano tamat na king sakit. Io kaie, iou te lamus ter ie tano num matmataan tus Agripa, king ugo, ma ta mu ira mes bileng, waing nige mon ta nianga ura pakpakat namur be dait te tiri murmur ter ie. 27 Ma iou tange hobi kinong iou lik be paile takados be da tule bia mon tikenong metuma naramon ra hala na harpadano ma pata pa dile hapalaine timaan baak ira hartutung ter tana.”

25:2 Apostolo 24:1

25:3 Apostolo 23:15

25:7 Apostolo 24:5-6

25:14 Apostolo 24:27