23
Pol ga nes dit ira kaunsil ma iga tange, “Kaba tasigu, no nugu lilik i hatutuno be ira nugu tintalen i tahut tano matmataan tane God tuk katiak.” Jon 18:22-23Io, be ing Ananias no tamat ta ira pris ga hadade hobi, iga tule dong ing di ga tur ter kaia be di na paser no hone Pol. Matiu 23:27Ma ne Pol ga tange tana, “God na paser ugo, a ut na harababo. Augo hoke ra melmel na balo na hala iesene tuma naramon i bukas ma ra bilinge. U kis ter kaia ura gil harkurai tagu haruat ma ing ira harkurai tane Moses i tange, ma iesene be augo iat, u te lake ira harkurai ing u hartule be da paser iou!”
Ma dong ing di ga tur hutate ter Pol di ga tange, “Nesi ugo kaie uge tange hagae no tamat ta ira pris tane God?”
KBk 22:28Io, Pol ga babalu be, “Kaba tasigu, iou paile palai be aie no tamat ta ira pris. Ing be iou nige palai ter be aie nesi, iou pai gorle ianga hobi kinong ira nianga tane God di ga pakat i tange be, ‘Waak mu tangtange hagae no lilie ta ira numu matanabar.’ ”
Apostolo 26:5Be Pol ga palai be ari ta di a Sadiusi ma ari Parisi, iga tange nalu tuma tano kis hulungai be, “Kaba tasigu, iou tike Parisi, a natine tike Parisi. Iou tur ter ra harkurai kira kinong iou kis na balaraan ter utano tuntunut hut baling ta ira minat.” Be ing iga tange hokakarek tike but na hargor ga tahuat nalamin ta ira Parisi ma ira Sadiusi. Ma ira kaunsil di ga harpaleng. Matiu 22:23(Ma no burwana horek. Ira Sadiusi di tange be pata ta tuntunut hut baling ta ira minat, ma pata bileng ta angelo be ta tanuo. Iesene be ira Parisi di tange be kike bakut i mon.)
Io, ma no purpuruan ga hanawat tamat ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses ing a Parisi di, di ga tur ma di ga ianga hargor ma ra dades be, “Mem paile nes leh ta sasana ta ikin ra turadi. Tike tanuo be tike angelo dak ite haianga ie.” 10 No hargor ga manga tamat sakit kaie no lilie ta ira umri gom burut be di nahula sapek hasiksik Pol. Iga ter ra dades na nianga ta ira umri be di na hanasur ma di na lamus leh Pol sukun di ma ra dades ma di na lamus ie utuma tano nudi baang.
11  Apostolo 27:24; 28:16,23Io, ra bung um, no Watong ga tur hutate Pol ma iga tange be, “Nu balaraan! Nu hinawas iat bileng utagu rasi Rom hoke u te hinawas ter tagu kira Ierusalem.”
Ira Iudeia di ga harpingit be di na ubu bing Pol.
12 Io, ra malane tano mes na bung ira Iudeia di ga harpingit ma di ga kukubus be pa di nale ian ma be pa di nale mamo tuk be di te ubu bing ter Pol. 13 Ma iga sakit ra ihet sangahul na turadi ing di ga lala ta ikin ra kunubus. 14 Io, di ga hana utuma ta ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana ma di ga tange, “Mem te kukubus be mem pai nale ian tuk be mem te ubu bing ter Pol. 15  Apostolo 25:3Io kaie, kakarek mu ma ira kaunsil mu na tula nianga tupas no lilie ta ira umri be di na lamus hawat Pol ukira ho mu. Ma mu na ngan hoke be mu sip be mu na silihe timaan leh ta tutuno na nianga mekaia ho ie ura gilgil no nuno harkurai. Ma mem, mem te taguro ter be mem na ubu bing ise ie katika na ngas ing na hananawat ukira.”
16 Ma iesene be ing no lawane Pol ga hadade ikin ra nudi harpingit iga hana utuma tano baang ta di ira umri ma iga hinawase Pol. 17 Io, Pol ga tato leh tikenong ta ira tamat na umri ma iga tange, “Lamus kin ra marawan utuma tano numu lilie. A nuno mon nianga kanaia be na hinawase ie.”
18 Io, no tamat na umri ga lamus leh ie utuma tano lilie. No tamat na umri ga tange, “Pol nong di te hiis kawase ie i hartule utagu ma i saring iou be ni lamus ikin ra marawan ukira ho ugo kinong be a nuno mon nianga be na hinawase ugo ine.”
19 Io, no lilie ga palim leh no lumana no marawan ma iga lamus hasisingen leh ie gom tiri ie be, “Aso ing u ura hininawase iou ine?”
20 No marawan ga tange, “Ira Iudeia di te haut tikai ura sarsaring ugo be nu lamus Pol ter ta ira kaunsil maraan ma di na ngan hoke be di sip ie ura tirtiri mur ie ura ta tutuno na nianga utana. 21 Iesene, waak u tartaram di kinong i sakit ra ihet sangahul na turadi ing di na mun kahe ter ie. Ma di te kukubus ter be pa di nale ian ma pa di nale mamo tuk ter be di te ubu bing ter ie. Di taguro ter kakarek ma di kiskis kawase ugo be nu haut leh no nudi sinsaring.”
22 Io, no lilie ga hakatom no marawan be, “Waak u tangtange ta tikenong be u te hinawase ter iou ta ikin ra linge.” Ma igom tule leise ie.
Di ga hamaren Pol u Kaisaria.
23 Io, iga tato leh airuo ta ira nuno tamat na umri ma iga tange, “Tagure karek ra matana ubane: ta iruo maar na ut na palim sele, ta liman ma iruo na sangahul na ut na kisi hos, ma ta iruo maar na ut na palim rumus. Tagure di ura hinana u Kaisaria ra liman ma ihet na pana bung katiak ra bung. 24 Ma tagure ta hos tane Pol waing da lamus timaan ter ie tano tamat na lilie ne Pelik.”
25 Io, iga pakat tike pakpakat horek:
 
26 “Iou Kolodias Lisias, ukatika hone Pelik no bilai na tamat na lilie:
A harmarsai na kis tikai ma ugo.
 
27  Apostolo 21:30-33; 22:25-27Ira Iudeia di ga palim kawase ikin ra turadi ma di ga ura ububu bing ie iesene be iou ga hanawat ma ira nugu matana ubane ma iou ga halon ie kinong be iou gate nunure leh be aie tike Rom. 28  Apostolo 22:30Ma iou sip be ni nunure be di ga tung ie urah, kaie iou ge lamus ter ie ta ira nudi kaunsil. 29 Iou nes horek be ira nudi nianga na hartutung i iangianga utano nudi harkurai mon. Iesene pata tike hartung i tirih haruat be na hiruo pane ie. Ma pata tari bileng i haruat be dage bul ie ra hala na harpadano urie. 30  Apostolo 24:5-8Io, be ing iou ser leh nudi tike harpingit ura hagae ikin ra tunana, iou tule ie ukatika ho ugo kakarek iat. Ma iou ter ra dades na nianga bileng ta ira ut na hartutung be di na ter ira nudi nianga ter tana katika ho ugo.”
 
31 Io, ira matana ubane di ga mur nianga ma di ga lamus leh Pol tikai ma di ra bung u Antipatiris. 32 Ma tano mes na bung ira matana ubane menapu di ga waak leise ter Pol ta ira ut na kisi hos be di na hana tikai ma ie. Ma di um, di ga tapukus utuma tano nudi baang. 33 Be ing ira ut na kisi hos di ga hanawat Kaisaria, di ga ter no pakpakat tano tamat na lilie ma di ga ter leise Pol ukatika ra lumana. 34-35 Io, no tamat na lilie ga was no pakpakat ma iga tiri Pol be aie meha. Be ing iga nunure leh be Pol aie me Silisia iga tange, “Iou ni hadade ira num nianga be dong ing di tung ugo, di na hanawat.” Io, iga ter ra dades na nianga be da mano bat Pol tuma ra but na hala na harkurai tane Herot.

23:2 Jon 18:22-23

23:3 Matiu 23:27

23:5 KBk 22:28

23:6 Apostolo 26:5

23:8 Matiu 22:23

23:11 Apostolo 27:24; 28:16,23

23:15 Apostolo 25:3

23:27 Apostolo 21:30-33; 22:25-27

23:28 Apostolo 22:30

23:30 Apostolo 24:5-8