18
Ira matanabar di ga hanawat ura palpalim kawase Jisas.
(Matiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Ing be Jisas gate sasaring huat ter, aie ma ira nuno bulu na harausur di ga hana kutus no salil Kidron. Taitus ikino mes na palpal iga mon tike matana dahe na olip ma ne Jisas tikai ma ira nuno bulu na harausur di ga hana bas kaia.
Ma ne Iudas nong ga ter ise ter ie, iga nunure ter bileng ikino katano kinong a haleng bung Jisas git kiskis hulungan ma ira nuno bulu na harausur kaia. Io kaie, Iudas gom hanawat kaia ma iga lilie hanane ari umri ing di la balaure ter no hala na lotu tamat ing ira tamat na pris ma ira parasi di ga tule di. Ma di ga hanana tikai bileng ma ari umri me Rom. Ma di ga hanana ma ra laam ma ra pok dake di ga halulungo ter ma ra linge ura hinarubu me.
Ma ne Jisas ga nunure bakut ter aso ing na hanawat tana. Io kaie, iga tur huat gom tiri di horek: “Mu hanawan nesi?”
Di ga babalu be, “Jisas nong me Nasaret.”
Io, Jisas ga tange ta di horek: “Aiou ie.” (Ma ne Iudas nong ga ter ise Jisas ga tur ter ma di kaia.) Ing be Jisas ga tange be, “Aiou ie,” di ga hesuo baling di gom puko ter napu tano pu.
Tike pana baling Jisas ga tiri di, “Mu hanawan nesi?”
Ma di ga babalu be, “Jisas nong me Nasaret.”
Io, Jisas ga tange ta di horek: “Iou te hinawase mu be aiou ie. Be ing mu silsilihe iou, io, mu na waak leise ter karek ra turadi.” Jon 17:12Iga ngan hokakarek ura hatutuno ira nianga tane Jisas ing iga tange be pai gale habonbon tikenong ta di ing God ga ter tana.
10 Io, Saimon Pita nong ga kapkap hanane tike lawas na sele ga sasel leh ie ma iga kato kutus leise no kata na talingana no tultule tano tamat na pris. (Ne Malkus no hinsana ikino tultule.) 11  Matiu 26:39Kaie, Jisas ga tange hadades tane Pita horek: “Subale pukus no num sele! Waak u lik be iou pa nile salo ta ikin ra ngunngutaan Mama te ter ie tagu!”
12-13 Io, ira umri me Rom tikai ma no nudi tamat na umri ma ira umri gar na Iudeia di ga palim kawase Jisas. Ma di ga hiis kawase ie di gom huna lamus ter ie tane Anas, tike tamat na pris menalalie. Ma aie no numune Kepas nong ga tamat ter ta ira pris ta ikinong ra pana bung. 14  Jon 11:49-51Ikino Kepas mon nong ga pir ira Iudeia be gor tahut be tike turadi na mat uta ira matanabar.
No luaina pana Pita ga harus ise Jisas.
(Matiu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Io, Saimon Pita ma tike mes na bulu na harausur dur ga murmur hanane Jisas. Ma ikin ra bulu na harausur ga saate Jisas utuma naramon tano hare tane Anas, no tamat ta ira pris kinong ikino tamat git nunure ter ie. 16 Iesene Pita pai gale tale be na lala, kaie igom nanahe ter tusu nataman tano matanangas. Io, ikino mes na bulu na harausur nong no tamat git nunure ter ie, ga baling iga me haianga no haine nong ga harbalaurai ter kaia tano matanangas, ma igom lamus halala Pita utuma naramon. 17 No haine nong ga tur ter kaia tano matanangas ga tiri Pita be, “Augo dak bileng tikenong ta ira bulu na harausur ta ikino turadi, nah?”
Pita ga babalu be, “Pata! Iou pata!”
18 Iga maduhan no taman, kaie ira tultule ma ira umri gar na Iudeia di ga tur luhutane ter tike eh di ga halo ie ura retret ie. Ne Pita bileng ga tur tikai ter ma di ma iga retret eh.
Anas ga tiri murmur Jisas.
(Matiu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Ma kanaia no tamat ta ira pris ga tirtiri mur Jisas uta ira nuno bulu na harausur ma ta ira nuno harausur.
20 Jisas ga babalu horek: “Aiou te tur ra matmataan na haruat ma iou te ianga ter ra haleng na matanabar sakit. Ira nugu harausur iou git gilgil haitne ta ira hala na lotu ma tuma tano hala na lotu tamat bileng. Ma iou pai gale tange sie ta linge. 21 Io, u tirtiri mur iou urah? Nu tiri dong ing di ga hadade iou be iou ga tange hohaam ta di. Di nunure ter ing iou ga tange.”
22 Be Jisas ga tange hokakarek tike umri kaia ga paser no matmataan tana, igom tange be, “Nesi i tange tam be nu balu no tamat ta ira pris hokike?”
23 Jisas ga balu ie be, “Be ing iou te tange tike linge i rara ter, io, hinawas tana. Ma be ing iou te tange ra tutuno, io, u paser iou urah?” 24 Io, Anas ga tule leise ie utuma hone Kepas no tamat ta ira pris ma ira kunubus kanaia iat baak tana.
Pita ga harus leise Jisas tano airuo ma no aitul a pana.
(Matiu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Be Saimon Pita ga tur ter ma iga retret eh, tikenong ga tiri ie be, “Augo dak bileng tikenong ta ira nuno bulu na harausur, naka?”
Pita ga harus, “Pata! Iou pata!”
26 A nong ta ira tultule tano tamat ta ira pris, a hinsaana no tunana nong Pita ga kato kutus leise no talingana. Ma iga tange tane Pita be, “Aiou nes ter ugo tikai ma ie tuma ra matana dahe na olip, naka?” 27  Jon 13:38Tike pana baling Pita ga harus ma kaie iat mon tike kareka ga ianga.
Jisas ga tur ra harkurai ra matmataan tane Pailat.
(Matiu 27:1-2,11-18,20-23; Mak 15:1-15; Luk 23:1-5,18-25)
28 Io, ra rurua malane ira Iudeia di ga lamus leh Jisas metuma tane Kepas utusu tike katano tano but na ngasiana no tamat me Rom. Iesene ira Iudeia pa di gale hana lala kaia kinong di ga sip be di na ian tano Nian na Sinakit ma be di na lala kaia di na sana hoke ira nudi harkurai i tange. 29 Kaie, Pailat gom hanasur ma iga tiri di, “A mangana sasana so mu tange be ikin ra turadi te gil?”
30 Io, di ga babalu be, “Mem pai gor me ter bia ie tam. Pata. Aie tike sana turadi.”
31  Jon 19:6-7Pailat ga tange be, “Mu iat, mu lamus leh ie ma mu na gil harkurai tana haruat ma ira numu harkurai.”
Io, ira Iudeia di ga babalu be, “Pata, mem paile tale. Mu ira Rom, pa mu le bala mem be mem na ubu bing tikenong.” 32  Jon 3:14; 12:33(Iga ngan hobi ura hatutuno ira nianga Jisas gate tange utano nuno minat be na mat hohaam.) 33 Io, Pailat ga hana lala baling utuma tano but na ngasiana ga tato halala Jisas ma iga tiri ie be, “Augo, augo no king ta di ira Iudeia?”
34 Ma ne Jisas ga tiri balik ie horek: “U lik leh mon uge tange hokike, be ta mes di ga hinawase ugo tagu?”
35  Jon 1:11Pailat ga balu ie be, “Ai! Pata be tike Iudeia iou! Di ira num matanabar iat ma di ira tamat na pris, di mon ing di ga ter ise ugo tagu. Ma aso kaie u ga gil ie?”
36 Jisas ga tange horek: “No nugu kingdom paile mekira ta ikin ra ula hanuo. Be ing inage mekira, io, ira nugu tultule di gorte harubu bat iou waing pa dagele ter ise iou ta ira luma di ira Iudeia. Iesene pata. No nugu kingdom aie paile mekira.”
37 Io kaie, Pailat gom tange, “A king tok at ugo, nah?”
Jisas ga babalu horek: “A num nianga iat be iou tike king. Ma no burwana kaie di ge kaho iou ma iou ge hanawat ter tano ula hanuo ikin, be ni me hinawas tano tutuno. Ma nesi tikenong tano tutuno ila tartaram iou.”
38 Io, Pailat ga tiri be, “Aso no tutuno?” Iga tiri ter hobi ma iga hanasur baling ter ta ira Iudeia gom a tange be, “Aiou paile silihe tupas leh ta burwana be nige gil harkurai ta ikin ra turadi. 39 Iesene a numu tike tintalen kanaia be iou ni hasur ise tikenong metuma ra hala na harpadano ter ta mu tano pana bung na Nian na Sinakit. Io kaie, mu sip be ni waak leise ter ta mu no numu king ira Iudeia?”
40 Di ga kakongane balik be, “Pata! Mem malok ta ikino turadi! Nu hasur leise ter ne Barabas!” (Ma ne Barabas aie tike holmatau.)

18:9 Jon 17:12

18:11 Matiu 26:39

18:14 Jon 11:49-51

18:27 Jon 13:38

18:31 Jon 19:6-7

18:32 Jon 3:14; 12:33

18:35 Jon 1:11