3
Nesi nong i nurnur tane Jisas i kap no sigar kinakaho tano Tanuo ma i hatur kawase no nilon hathatikai.
Jon 7:50; 19:39Io, ma tike tamat ta di ira Iudeia, no hinsana ne Nikodimas, aie bileng tikenong ta di ra Parisi. Iga hanawat ter tane Jisas ra bung, igom tange tana, “Tena harausur, mem nunure be augo tike tena harausur metuma hone God, kinong pata ta tikenong pai gorle petlaar kike ra hakilang u gilgil, be God paile kis tikai ter ma ie.”
Matiu 18:3; 1 Pita 1:23Io, Jisas ga tange tana, “Hadado baak! Be tikenong pa di gale kaho habaling ie, pai nale nes no kingdom tane God.”
Nikodimas ga tiri ie be, “Ma da kaho bibihane tike tunana be ite nongtamat? Paile tale tutuno iat be na lala baling tano tingana no etnana, dage kaho ie.”
Io, Jisas ga balu ie, igom tange, “Hadado baak! Be tikenong pa dile kaho ie tano taho ma tano Tanuo bileng, paile tale be na salo tano kingdom tane God. Jon 1:13Ira turadi di la kaho turadi iat. Ma no Tanuo ila kaho tanuo iat. Waak u karup ing be e tange tam be da kaho habaling at mu. No dadaip i pupuh murmur no nuno sinisip. Ma u hadade no ingana ma paule nunure be i hana meha, ma i hanana uha. Di bileng hobi ing no Tanuo i kaho di.”
Ma ne Nikodimas ga tiri ie, “Na ngan hobibiha ikin?”
10 Io, Jisas ga balu ie be, “Augo tike tamat na tena harausur me Israel! Hohaam be paule palai ta kike ra linge? 11 Hadado baak! Mem la tangtange ing mem nunure ter. Ma mem la hininaawas ta ing mem gate nes. Iesene pa mu lale kapkap usurane leh ira numem hininaawas. 12 Aiou te hinawase mu uta ira linge mekira napu ma pa mu gale nurnur. Be ing iga tutuno, hohaam tuno iat be mu na nurnur, be ni hinawase mu uta ira linge metuma ra mawe? 13 Io, pata tikenong pai gale hana utuma ra mawe, iesene aie sene mon Nong a Turadi ie nong ga hanasur metuma ra mawe. 14-15  Nam 21:9; Jon 8:28; 12:32 Jon 20:31Tuma ra katano bia, Moses ga hatur haut no palimpuo na si ma no dahe. Hoke iat mon bileng Nong a Turadi ie da hatur haut bileng ie hobi, waing di bakut ing di nurnur tana, di na hatur kawase no nilon hathatikai.
16  Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1 Jon 4:9-10“Io, God ga manga sip ikin ra ula hanuo horek, be iga ter leise no nuno halhaaliena Bulukasa, be nesi i nurnur tana pai nale hiruo iesene na hatur kawase no nilon hathatikai. 17  Luk 19:10Ma ne God pai gale tule no Natine ukira ta kin ra ula hanuo be na kure dait, iesene iga tule ie be na halon dait. 18  Jon 5:24Io, nong i nurnur tana pai nale tur ra harkurai. Ma nong paile nurnur tana, no harkurai te karet ter ie kinong pai gale nurnur tano halhaaliena Bulukasa tane God. 19  Jon 1:5,9; 8:12Ma no burwana God na kure hagae ikin ra ula hanuo i hokarek: no Lulungo te hanawat ukira tano ula hanuo iesene ira turadi di manga sip no kadado, ma no nuno madares pata, kinong ira nudi tintalen i sana. 20 Ma nesi nong ila gilgil ra sana, ina malentakuane no madares. Io, pai nale hanawat ter tano madares kinong i nahula kis puasa ira nuno tintalen. 21 Ma nesi nong ila lolon mur ira tutuno tane God ina hanawat ter tano madares waing na palai be aso ing ila gilgil ite hanawat metuma hone God.”
Jisas i tamat ta dait bakut ma aie no nilon hathatikai ta dong ing di nurnur tana.
22  Jon 4:1-2Io, namur ta kike, Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga hana leh utuma ra katano Iudeia. Iga kis kaia ari bung tikai ma di, ma iga gilgil baptais ta ira ari turadi. 23 Ma ne Jon bileng ga gilgil baptais kaia ra taman Ainon hutate Salim kinong a mon tamat na taho kaia. Ma ira matanabar di git hananawat be na baptais di. 24 (Ma kakarek ra linge ga hanawat menalalie be pa di gale bul baak Jon tano hala na harpadano.) 25 Ma ari ta ira bulu na harausur tane Jon no ut na baptais di ga hargor ma tike Iudeia. No nudi harkurai be di na taptapir, kaie pa di nale sana tano ninaas tane God. Ma di ga hargor pane ikin ra tintalen. 26 Io, di ga hana tupas ne Jon, di gom tange tana be, “Tena harausur, mem ura hininawase ugo tano turadi nong ga tur tikai ter ma ugo tua tano mes na palpal a taho Ioridan. Aie mon nong u ga hinawase mem utana. Io, kakarek kanaia i gilgil baptais ma ra haleng di hananawat ter tana.”
27 Ma ne Jon ga tange ta di, “Pata tikenong pai nale gil tike pinapalim ing be God paile ter ie tana. 28  Jon 1:20; Matiu 11:10Mu iat, mu haruat ura hatutuno ter ing iou ga tange horek: ‘Aiou pata be no Mesaia. Iesene God ga tule hanalalie mon iou tana.’ 29 Ma horek. No tunana nong i ura tinolen, a nuno iat no bulahine nong i ura tinolen. Iesene no harwis ta ikino tunana, i tur hinadado ter utana. Ma ina manga laro be na hadade no ingana no tunana nong na tola. Ma no nugu gungunuama te hanawat hobi, ma ite bukas ter kakarek. 30 I tahut be aie iat na tamtamat, ma iou ni hansiksik.
31  Jon 8:23“Nong i hanasur metuma ra mawe i tamat ta ira turadi. Ma nong mekira napu ra pu, a gar na pu iat ie, ma ila iangianga iat ta ira linge mekira napu ra pu. Iesene i tutuno, nong i hanasur metuma ra mawe i tamat ta ira mes bakut. 32  Jon 3:11I hininaawas ta ing igate nes ma ing igate hadade, iesene pata tikenong paile kap usurane ira nuno hininaawas. 33 Ma nong i kap usurane ira nuno hininaawas, i hatutuno be ira nianga tane God i tutuno. 34 I tutuno hokakarek kinong nong God ga tule hasur ie i tangtange ira nianga tane God. Ma i tange hobi kinong God ga ter bakut iat no Halhaaliena Tanuo ter tana. 35  Matiu 11:27; Jon 5:20Mama i manga sip no Natine, kaie igom bul ie be na harkurai ta ira linge bakut. 36  Jon 3:16-18; 1 Jon 5:12Nesi nong i nurnur tano Natine na hatur kawase no nilon hathatikai. Sene be nesi na ul ba ter tana pai nale nes ikino nilon, iesene ina kis naramon tano harangungut tane God.”

3:1 Jon 7:50; 19:39

3:3 Matiu 18:3; 1 Pita 1:23

3:6 Jon 1:13

3:14-15 Nam 21:9; Jon 8:28; 12:32

3:14-15 Jon 20:31

3:16 Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1 Jon 4:9-10

3:17 Luk 19:10

3:18 Jon 5:24

3:19 Jon 1:5,9; 8:12

3:22 Jon 4:1-2

3:28 Jon 1:20; Matiu 11:10

3:31 Jon 8:23

3:32 Jon 3:11

3:35 Matiu 11:27; Jon 5:20

3:36 Jon 3:16-18; 1 Jon 5:12