20
Jisas ga lon baling sukun no midi.
(Matiu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-10)
Ra mala bungbung ra Sade ing baak ga kadado ter, ne Maria nong me Magadalen ga hana ukaia tano midi ma iga nes be di gate kap leise ter no hot tano matanangas tano midi. Io, iga hilo tupas ne Saimon Pita ma no mes na bulu na harausur nong Jisas ga sip ter ie, igom tange be, “Di te kap leh no Watong metuma tano midi ma mehet paile palai be di te bul ie ha!”
Io kaie, Pita ma no mes na bulu na harausur dur ga taman tut leh ukutua tano midi. Dur ga hililo hanana, iesene no mes na bulu na harausur ga hilo nalalie tane Pita gom a huna hanawat tua tano midi. Iga heraro lala utuma ta ira katano mol di ga noh ter kaia, iesene pai gale lala. 6-7 Io, Saimon Pita um nong ga murmur hanana tana ga me hanawat gom hana lala tano midi. Iga nes ira katano mol di ga noh ter kaia tikai ma no mol na haratur di ga pulus no ulu ne Jisas ma ie. Ikino mol ga noh sisingen ter at ma iga tamapuli timaan ter. Io, no mes na bulu na harausur nong ga huna hanawat kaia tano midi ga hana lala bileng. Iga nes ma iga nurnur. Apostolo 2:24-32; 1 Korin 15:4(Dur pai gale palai baak be ira nianga tane God di ga pakat i tange be Jisas na tamat tut iat sukun ra minat.)
Jisas ga harapuasa tane Maria nong me Magadalen.
10 Io, ira iruo bulu na harausur dur ga tapukus baling ter ta ira ngasia dur tiketike. 11-12 Iesene Maria ga tur ter at nataman tano midi ma iga susuah. Ing iga susuah iga heraro lala utuma tano midi ma iga nes leh airuo angelo. Ira kinasi dur a ponponiana ma dur ga kis ter tano katano di ga hainoh ter baak no palatamaine Jisas kaia. Tikenong ga kis ter utua ra nuno ulaleng ma no nong ga kis ter utusu tano nuno kinakadus.
13 Dur ga tiri Maria be, “Awei, u susuah urah?”
Ne Maria ga balu dur horek: “Di te kap leh no nugu Watong ma iou paile nunure be di te bul ie ha.” 14  Luk 24:16; Jon 21:4Be iga tange ter hobi iga tahurus igom nes Jisas ma iga tur ter kaia. Iesene pai gale nes kilam ie be Jisas mon.
15 Ma ne Jisas ga tange, “Awei, u susuah urah? Nesi ikinong u sisilih tana?”
Maria ga lik be aie no ut na harbalaurai ta ikino matana dahe, kaie igom tange tana be, “Maris, be u te kap leh ie, hinawase iou be u te bul ie ha, iou nige kap leh ie.”
16 Jisas ga tange tana, “Maria.”
Maria ga talingane ie ma iga tange tana horek: “Rabonai!” (a pipilaina be ‘tena harausur’ tano nianga gar na Iudeia.)
17  Rom 8:29; Hibru 2:11-12Io, Jisas ga tange be, “Waak be u palpalim iou kinong iou paile tapukus baak utuma hone Mama. Iesene hana utusu ta ira tasigu ma nu hinawase di be iou hanana um utuma tano Tamagu ma no Tama di bileng, utuma tano nugu God ma no nudi God bileng.”
18 Io, Maria nong me Magadalen ga hana tupas ira bulu na harausur ma ikin ra hininaawas: “Iou te nes no Watong!” Ma iga hinawase di be Jisas gate tange ter karek ra linge tana.
Jisas ga harapuasa ta ira nuno bulu na harausur.
19 Taitus ikino Sade ra matarahien ruruk ira bulu na harausur di ga kis hulungan ter naramon tike hala. Ma di ga banus bat hadades ter ira matanahala kinong di ga burte ira Iudeia. Ne Jisas ga hanawat iga me tur hutate igom hamatien di ma iga tange be, “A malum ta mu!” 20  Jon 16:22; 1 Jon 1:1Iga tange ter kike ma iga hamanis ira iruo lapara lumana ma no binabatna ta di. Ma be ira bulu na harausur di ga nes no Watong di ga manga laro sakit.
21 Tike pana baling Jisas ga tange be, “A malum ta mu! Hoke Mama ga tule iou, io, iou bileng, iou tultule mu hobi.” 22 Io, namur, iga manasung ter ta di ma iga tange, “Mu hatur kawase leh no Halhaaliena Tanuo. 23  Matiu 16:19Be ing mu lik luban leise ira sana tintalen gar tikenong, io, God te lik luban leise ira nuno sana tintalen. Ma be ing pa mu le lik luban leise ira sana tintalen gar tikenong, io, God pai nale lik luban leise ira nuno sana tintalen.”
Tomas ga nes Jisas kaie igom nurnur tana.
24 Tomas, nong di kilam ie be no Kasang, ma aie tikenong ta ira sangahul ma iruo, pai gale kis tikai ter ma ira bulu na harausur ing Jisas ga hanawat. 25 Io kaie, ira mes na bulu na harausur di ga hinawase ie be, “Mem te nes no Watong!”
Iesene iga tange ta di horek: “Be ing iou pa nile nes ira matana nil ta ira iruo lapara lumana ma be pa nile bul no kaskas na lumagu kaia, ma be pa nile bul halala no lumagu tano binabatna, pata tuno iat pa nile nurnur.”
26 Ma ra liman ma itul a bung namur ira bulu na harausur di ga kis ter baling naramon tano hala, ma ne Tomas tikai ma di. Ma ira matanahala di ga banus bat hadades ter iesene Jisas ga hanawat ma iga tur hutate ta di igom hamatien di be, “A malum ta mu!” 27 Io, iga tange tane Tomas horek: “Bul no lumam kira. Nes ira lapara lumagu. Tuluse no lumam ma nu bul halala ie tano binabatigu. Waak u lilik iriruo iesene nu nurnur!”
28 Kaie, Tomas gom tange tana, “Augo no nugu Watong ma no nugu God!”
29  1 Pita 1:8Io, Jisas ga tange tana be, “U te nurnur kinong u te nes iou. Iesene no haridan na kis ta di ing pa dile nes iou ma di nurnur iat.”
No burwana kaie Jon gom pakat ikin ra pakpakat.
30 Io, Jisas ga gil ra haleng mes na dades na hakilang ra matmataan ta ira nuno bulu na harausur ing iou paile pakat halala ta ikin ra pakpakat. 31  Jon 3:15; Rom 1:17; 1 Jon 5:13Iesene iou te pakat kakarek waing mu nage nurnur um be Jisas aie iat no Mesaia, no Natine God, ma be mu na nurnur tana, io kaie, mu na hatur kawase no nilon tutuno nong i kis tana.

20:9 Apostolo 2:24-32; 1 Korin 15:4

20:14 Luk 24:16; Jon 21:4

20:17 Rom 8:29; Hibru 2:11-12

20:20 Jon 16:22; 1 Jon 1:1

20:23 Matiu 16:19

20:29 1 Pita 1:8

20:31 Jon 3:15; Rom 1:17; 1 Jon 5:13