16
“Iou te hinawase mu ta kike bakut waing pa mu nale karup, mu nage puko. Matiu 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22Di na hatabune mu be pa mu nale lotu ta ira nudi hala na lotu. Io, i tutuno, iesene i tutuno iat bileng be no pana bung i hananawat be tikenong na ubu bing mu na lik be i gilgil ra pinapalim na lotu utuma hone God. Jon 15:21Di na gil kike ra mangana linge kinong pa dile nunure mir ma ne Mama. Iou te huna hinawase mu ta kakarek. Ma iou gil hobi waing mu na lik kawase ter be iou ga huna hakatom ter mu, ing be ikino pana bung na hanawat um. Iou pai gale huna hinawase mu ta ikin metua nalalie ing iou ga tur leh no nugu pinapalim kinong iou ga kis ter ma mu.
No mangana pinapalim tano Halhaaliena Tanuo.
“Io, karek um ni hana utuma ta nong ga tule iou, iesene pata tikenong ta mu paile tiri iou be iou ni hana uha. Ma mu te bukas ma ra tapunuk kinong iou te tange kakarek ra linge. Jon 14:16Iesene mu hadado baak! Utano numu tahtahut, kaie iou ni hana leh. Be ing iou pa nile hana leh, no ut na Harharahut pai nale hanawat ukira ho mu. Iesene be ing ni hana iou ni tule ise ie ukira ho mu. Ing na hanawat na hapalaine ira turadi tano ula hanuo tano surno ira sana tintalen. Ma ina hapalaine bileng di tano surno no taktakados ma no surno no gil harkurai tane God. Na me hapalaine di be di sana kinong pa dile nurnur tagu. 10 Ma ina hapalaine di tano taktakados kinong iou ni hana utuma hone Mama ma pa mu nale nes habaling iou. 11  Jon 12:31Ma ina hapalaine bileng di tano gil harkurai tane God kinong no lilie ta ikin ra ula hanuo God te tule bing ter um ie.
12  1 Korin 3:1-2“A nugu mon haleng linge ura tangtange ta mu, iesene paile tale mu be mu na kap bakut leh at mon karek. 13 Ma ing no Tanuo nong ila hapuasne ira tutuno tane God na hanawat, io, aie nong na lie mu ter ta ira tutuno bakut. Pai nale ianga tano nuno lilik mon. Pata. Na tange sene iat mon ira linge ing iga hadade leh ma ina hinawase mu ta ira linge na hanawat namur. 14 Na hapuasne habaling iat mon no minamar tagu horek. Na kapkap leh ira tutuno utagu nage hapalaine mu ine. 15 Ira linge bakut tane Mama a nugu. Ma ikinong no burwana kaie iou ge tange be no Tanuo na kapkap leh ira tutuno utagu, inage hapalaine mu ine.
Ira bulu na harausur di na tapunuk iesene namur di na laro.
16  Jon 14:19“Dahine um ma pa mu nale nes habaling iou, sene be namur dahine mu na nes iou.”
17 Ari ta ira nuno bulu na harausur di ga hartiritiri ta di be, “Aso no pipilaina ikin ra katano i tange ie be dahine um ma pa dait nale nes ie sene be namur dahine dait na nes ie? Ma hohaam no pipilaina bileng ikin ra katano iga tange ie? Iga tange horek: ‘Kinong aiou ni hana utuma hone Mama.’ ” 18 Di ga hartiritiri iat baak be, “Aso no pipilaina ikin ra katano i tange be, ‘Dahine um’? Pa dait le palai ta kike i tangtange.”
19 Jisas ga nunure be di ga ura tirtiri ie ta kike, kaie igom tange ta di horek: “Aiou te tange be dahine um ma pa mu nale nes habaling iou sene be namur dahine mu na nes iou. Kanaia mu hartiritiri ta mu uta ikin? 20 Mu hadado baak! Mu na iaha ma mu na suah ma kanaia no ula hanuo na larlaro. Mu na tapunuk baak iesene namur um, mu na laro. 21 Tike haine i tienen ter na kilingane ra ngunngutaan ing na ura kinakaho kinong no nuno pana bung te haruat. Ma ing ite kaho no nuno bulu na luban leise um no ngunngutaan ma inage bukas balik um ma ra gungunuama kinong tike bulu te hanawat ter tano ula hanuo. 22 Io, mu bileng hobi. A numu pana bung na tapunuk kakarek, iesene iou ni nes habaling mu ma mu na laro. Ma pata tikenong na kap leise ter no numu gungunuama. 23  Matiu 7:7Taitus ikino pana bung pa mu nale saring habaling um iou uta so. Mu hadado baak! Mama na tabar mu ta ira so ing mu saring tano hinsagu. 24 Mekutua leh tuk katiak pa mu le sasaring uta tike linge tano hinsagu. I tahut be mu na saasaring, kaie mu nage hatur kawase leh ma no numu gungunuama nage bukas ta mu.
25 “Aiou iangianga ma ra nianga harharuat, iesene tike pana bung kanaia katika i hananawat be pa nile ianga baling um hokike. Pata. Iou ni hinawase hapalaine mon um mu tane Mama. 26 Taitus ikino pana bung mu na sasaring tano hinsagu. Iou pa nile supi be ni saring Mama uta mu. Pata. 27  Jon 14:21,23Mama iat i sip ter mu kinong mu te sip iou ma mu te nurnur be iou ga hanasur metuma hone Mama. 28 Iou ga hanasur metuma hone Mama, iou gom hanawat ter tano ula hanuo. Io, kakarek iou ni hana sukun no ula hanuo ura utuma hone Mama.”
29 Kaie, ira nuno bulu na harausur di gom tange, “Karek um u te iangianga palai kinong paule iangianga ma ra nianga harharuat. 30 Ma karek mem te nes um be u la nunure bakut ter ira linge ma pata paule supi be nu nahe ta nong be na tiri ugo tike tiniri. Ma ikin no burwana kaie mem ge nurnur be u ga hanasur metuma hone God.”
31 Jisas ga balu di horek: “Mu te nurnur tuno um tagu? 32  Matiu 26:31,56Mu hadado baak! Tike pana bung kanaia i hananawat, ma ite manga hutate um be mu na hilo harbasie ter ta ira ngasia mu tiketike. Mu na hilo talur sene ter um iou. Iesene iou pa nile kis sene ter kinong Mama la kis tikai ter ma iou. 33  Jon 14:27; Rom 5:1; 1 Jon 5:4Aiou te hinawase mu ta kakarek waing mu nage hatur kawase ra malum kinong mu kis tagu. Kira tano ula hanuo mu na mon ra ngunungut. Iesene waak mu burut. Mu taman tut ma ra balaraan! Iou te pari no dades tano ula hanuo.”

16:2 Matiu 24:9; Luk 6:22; Jon 9:22

16:3 Jon 15:21

16:7 Jon 14:16

16:11 Jon 12:31

16:12 1 Korin 3:1-2

16:16 Jon 14:19

16:23 Matiu 7:7

16:27 Jon 14:21,23

16:32 Matiu 26:31,56

16:33 Jon 14:27; Rom 5:1; 1 Jon 5:4