15
Nesi nong i kis tane Jisas na gil ira bilai na pinapalim.
“Aiou no nunuhuan na ina dahe tutuno ma ne Mama no ut na harbalaurai tano ina dahe. Matiu 3:10Ira singara dahe i kis tagu ing pa di lale huhuei, ila katkato leise bakut di. Iesene ira singarna ing ila huhuei, Mama la hinhinare be di na nunuhuan waing di nage manga huei. Io, mu te nunuhuan um ma i burwana ta ira nugu nianga iou te tange ter ta mu. Mu kis ter at tagu ma mu waak ter at iou be ni kis ter at bileng ta mu. Pata tike singara dahe i haruat ura hunuei be aie sene. Pata. Na huei sene mon ing i kis ter iat tano ina dahe. Io, hokike iat mon, pai nale tale mu be mu na huei ing be pa mu nale kis ter at tagu.
“Aiou no nunuhuan na ina dahe ma mu ira singarna. Be nesi ta nong i kis ter tagu ma iou kis ter at bileng tana, io, ikino turadi na manga huei. Iesene be ing iou paile harahut mu, paile tale mu be mu na gil tike linge. Matiu 7:19; 13:42Be nesi tikenong paile kis ter iat tagu, ikino turadi i haruat hoke tike singara dahe di ise ma ige maranga. Ira singara dahe hokike di la ruru leh ma di la isise ter ra eh ige la iaiaan. Be mu kis ter tagu, ma ira nugu nianga i kis ter ta mu, io, mu saring iou ta ing mu sip ma mu na hatur kawase leh. Matiu 5:16Ing mu na manga huei, ikinong na hapuasne no minamar tane Mama ma ina hamanis be mu ira nugu bulu na harausur bileng.
“Hoke Mama te sip iou hobi, kaie iat bileng, iou te sip mu hobi. Io, i tahut be mu na kis ter iat tano nugu sinisip. 10  Jon 14:15; 1 Jon 2:5Be mu taram ira nugu harkurai, io, mu na kis ter iat tano nugu sinisip, hoke iat mon iou te taram ira harkurai tane Mama iou ge kis ter at tano nuno sinisip. 11 Io, iou te hinawase mu ta kike waing no nugu gungunuama na kis ta ira numu lon ma be mu nage bukas ma ie. 12  Jon 13:34No nugu harkurai ikin: Mu na marse harbasiane mu hoke iou te sip mu ma iou te marse mu hobi. 13  Jon 10:11; 1 Jon 3:16Pata tike harmarsai gar tikenong i tamat tano harmarsai tano turadi nong i ter ise no nuno nilon uta di ira nuno harwis. 14  Matiu 12:50Ma mu ira nugu harwis be ing mu gil ing iou hartule be mu na gil. 15 Iou pa nile kilam habaling um mu be a nugu tultule mu kinong tike tultule paile nunure ira hinilo tano pinapalim tano nuno tamat. Iesene iou te kilam balik um mu be a nugu harwis mu kinong ira linge bakut ing iou ga hadade leh tane Mama iou te hapalaine mu ine. 16 Mu, pa mu gale gilamis leh iou. Pata. Iou iat, iou ga gilamis leh mu, iou ge tibe mu be mu na hana ma mu na huei, ma ira numu hunuei na kis ter iat. Io kaie, Mama nage tabar mu ta ira so ing mu saring tano hinsagu.
No ula hanuo na malentakuane ira tultule tane Jisas.
17  Jon 13:34“No nugu harkurai ikinin: Mu na marse harbasiane mu. 18 Be no ula hanuo i malentakuane mu i tahut be mu na lik kawase ter be igate huna malentakuane ter iou. 19  Jon 17:14Be ing mu mekira napu, io, no ula hanuo gor sip mu hoke be nuno tus mu. Iesene pa mu le mekira tano ula hanuo kinong iou te gilamis leh mu mekira tana. Ma ikin no burwana kaie no ula hanuo ige malentakuane mu. 20  Jon 13:16Mu na lik kawase ter ing iou ga tange ta mu horek: ‘No subulo paile tamat tano nuno watong.’ Be ing di ga haragawai tagu, io, di na haragawai ta mu bileng. Be ing di ga taram ira nugu nianga, io, di na taram bileng ira numu. 21 Di na gil ter karek ta mu kinong a nugu mu. Ma no burwana mon, be pa dile nunure nong ga tule iou. 22 Be ing iou pa nigele hanawat ma iou pa nige me ianga ta di, pa di gorte ban ter um ra kuas ta ira nudi sana tintalen. Iesene karek balik um pa dile tale be di na ianga bat ira nudi sana tintalen. 23  Luk 10:16Nesi nong i malentak tagu i malentakuane bileng Mama. 24 Iou ga gil nalamin ta di ira linge pata tikenong bileng um ga gil. Ing be iou pa nagele gil hobi pa di gorte ban ter um ra kuas ta ira nudi sana tintalen. Iesene di te nes um karek ra linge ma kanaia iat baak di malmalentakuane ter mir ma ne Mama. 25  Sam 35:19; 69:4Ma ite ngan hobi ura hatutuno ing di ga pakat ta ira nudi harkurai tane God horek: ‘Pata ta burwana no nudi malmalentakuane iou.’
26  Jon 14:26“No ut na Harharahut nong iou ni tule ie metuma hone Mama na hanawat. Aie no Tanuo nong la hapuasne ira tutuno tane God. Ma ila hananawat at metuma hone Mama. Ma be na hanawat ina me hinawas utagu. 27 Ma mu bileng, mu na hinawas utagu kinong mu gabe kis tikai ma iou metua leh ra tutur leh tano nugu pinapalim.

15:2 Matiu 3:10

15:6 Matiu 7:19; 13:42

15:8 Matiu 5:16

15:10 Jon 14:15; 1 Jon 2:5

15:12 Jon 13:34

15:13 Jon 10:11; 1 Jon 3:16

15:14 Matiu 12:50

15:17 Jon 13:34

15:19 Jon 17:14

15:20 Jon 13:16

15:23 Luk 10:16

15:25 Sam 35:19; 69:4

15:26 Jon 14:26