10
Jisas ga tule ira liman ma iruo na sangahul ma iruo na turadi.
(Matiu 11:21-27; 13:16-17)
Mak 6:7Ma namur ta ikin no Watong ga tibe a liman ma iruo na sangahul ma iruo ira mes na turadi ma iga tule di airiruo nalalie tana ta ira tamtaman ing iga ura hinana ukaia. Matiu 9:37-38; Jon 4:35Ma iga tange ta di, “A haleng na nian te matuko, iesene a bar nong mon ira ut na kinkilaan. Io, mu na saring nong a nuno ira matukena nian, inage tule ta mon ut na kinkilaan ter tano nuno lalong. Matiu 10:16Mu hana. Iou tultule mu hora not no sipsip ukaia nalamin ta ira tamat na raia na pep. Matiu 10:7-14; Mak 6:8-11; Luk 9:3-5Waak mu kapkap ta barbarat be tike raat. Ma pa mu nale kap ta pala lamas na kaki mu ura harkios. Pa mu nale haatne leh tikenong tano ngas ma mu na habir mon.
“Ma ing nu lala tike hala, kaie iat nu tange, ‘Aiou sip be a malum na kis ta kin ra hala.’ Ma be a malum na turadi ike, io, nu waak ter no num sinisip be a malum na kis ter tana. Iesene be ing pata, nu lik luban leise no num nianga na haridan be a malum pai nale kis ter ta ikino turadi. 1 Korin 9:6-14; 1 Timoti 5:18Nu kis ter naramon ta ikino hala, ma a mangana so ing di na tabar ugo me nu en ma nu mame kinong i takados be tike ut na pinapalim na kap no nuno kunkulaan. Waak mu hanana hurbit ta ira mes na hala.
1 Korin 10:27“Be nu lala tike taman ma di bala leh ugo, nu en ta so ing di tabar ugo me. Halangalanga ira ina minaset ing di kis ter kaia ma nu hinawase di be, ‘No kingdom tane God i hutate ta mu.’ 10-11  Apostolo 13:51; 18:6Iesene ing be nu lala tike taman ma pa dile bala leh ugo nu hana ta ira ngas ta ikino taman ma nu tange, ‘Kike ra pulungar tano numu taman ing i patep ter ta ira kaki mir, io, mir na salap leise ura hamanis ta mu be mu te gil ra sasana ta mir. Sene na tahut be mu na palai ta ikin ra linge be no kingdom tane God te hutate.’ 12  Stt 19:24-25; Matiu 10:15; 11:24Mu palai ter be God na gil tike tamat na harpadano tane Sodom tano pana bung na harkurai nong na hanawat namur. Iesene i tutuno sakit be no harpadano tano taman nong pai nale bala leh mu na manga tamat tano harpadano tane Sodom.
13 “Maris ta mu me Korasin, na kabit mu! Maris bileng ta mu me Betsaida! Be di gor gil ira dades na gingilaan na kinarup kaia Tair ma ne Saidon, hoke iou te gil ta mur ira iruo taman, io, dur gorte lilik pukus. Dur gorte bul haiane ira bilingana put na mol ma dur gorte mormor ma ra tahuna eh ura hamanis be dur te lilik pukus. Iesene pa dur gale gil hobi! 14 God na gil tike tamat na harkurai tane Tair ma ne Saidon tano pana bung na harkurai nong na hanawat namur. Iesene na gil tike tamat na harkurai sakit ta mur Korasin ma ne Betsaida. 15 Ma mu me Kapeneam, waak mu letlet ira hinsa mu utuma ra mawe! Mu na hanasur utusu napu ra katano ta ira minat!
16  Matiu 10:40; Luk 9:48; Jon 5:23“Ing be nesi tikenong i taram mu ira nugu bulu na harausur, i taram iou. Be i harus ise mu, i harus ise iou. Iesene nesi tikenong i harus ise iou, i harus ise bileng nong ga tule iou ukira.”
17 Io, ira liman ma iruo na sangahul ma iruo na turadi ga tapukus baling ma ra gungunuama di gom tange, “Watong, mem ga papalim ma no hinsam ma ira sana tanuo iat di ga taram mem.” 18  Jon 12:31; Ninanaas 12:8-9Jisas ga balu di be, “Aiou ga nes Satan ga puko metuma ra mawe hoke ra hile. 19  Sam 91:13; Mak 16:18Iou te ter ra dades ta mu be mu nage tale be mu na papasuane ira si ma ira talbore. Ma ira numu dades na sakit ira dades bakut tano nudait ebar. Pata tike linge na hagae mu. 20  Pilipai 4:3; Ninanaas 3:5Iesene waak mu laro be ira sana tanuo di taram mu. I tahut be mu na laro balik be God te pakat kawase ira hinsa mu tuma ra mawe.”
21 Taitus ikino pana bung no Halhaaliena Tanuo ga hahung Jisas ma ra gungunuama kaie Jisas gom tange, “Aiou pirlet ugo Mama, a Watong tuma ra mawe ma kira bileng napu, kinong u ga sie kakarek ra linge ta di ira ut na minminanes ma u ga hapuasne ta dong ing pa dile minanes. Maso, Mama! U ga gil hobi kinong u laro be na ngan hobi. 22  Jon 3:35; 10:15Mama gate ter leise bakut ira linge tagu. Pata ta nong paile nunure no Natine—no Mama sene mon. Ma pata ta nong paile nunure no Mama—no Natine sene mon, ma di bileng, ing no Natine i ura hapuasne ie ta di.”
23 Io, iga talingane ira nuno bulu na harausur igom tange kumaan ta di be, “God na idane di ing di nes ira linge ing mu nes. 24 Ma i tutuno kinong a haleng na tangetus ma a haleng na king bileng, di ga manga sip be di na nes kakarek mu te nes. Iesene pa di gale nes. Ma di ga manga sip bileng be di na hadade kakarek mu te hadade. Iesene pa di gale hadade.”
Nesi no hinsaam tutuno?
(Matiu 22:34-40; Mak 12:28-31)
25  Matiu 22:35-40; Luk 18:18Tike pana bung tikenong a keskes ie ta ira harkurai tane Moses ga tur huat ura walwalar Jisas. Iga tange, “Tena harausur, aso ing iou ni gil ura hatur kawase no nilon hathatikai?”
26 Jisas ga balu ie be, “Aso ing di ga pakat ta ira harkurai tane Moses ma u la waswas?”
27  Lo 6:5; WkP 19:18Iga balu ie, “ ‘Nu sip no Watong no num God ma no katim bakut, no num nilon bakut, no num dades bakut, ma no num lilik bakut.’ Ma ‘nu marse no hinsaam hoke u marse habaling iat ugo.’ ”
28  WkP 18:5Jisas ga tange, “No num binabalu i takados. Nu gil hobi ma nu lon.”
29 Iesene pai gale sip be na nanaas hirhir kaie igom tiri Jisas be, “Nesi ira hinsaagu?”
30 Ma ne Jisas ga balu ie horek: “Tike turadi ga hananasur metuma Ierusalem utusu Ieriko ma ari holmatau di ga ubu kawase ie. Di ga kuman ira kinasine, di ga lawat ie, di gom waak ter ie be na mat. 31 Ma tike pris ga hanana mon ta ikino ngas. Ma be iga nes no turadi iga sakit ie tano mes na palpal. 32 Ma tike tultule na lotu tano huno tane Lewi ga gil hobi bileng. Ing be iga hanawat ta ikino katano ma iga nes ie, io, iga sakit ie tano mes na palpal. 33 Sene be tike Samaria ga hanana gom hanawat ter tano turadi. Ma be iga nes ie iga marse ie. 34  Iga hana tupas ie, igom ule timaan ira nuno unien. Io, iga bul haut no turadi tano nuno donki iat ma iga lamus ter ie tike hala na wasire, igom balaure ie. 35 Ma tano bung menamur no Samaria ga sukuo airuo barbarat ma iga ter dur tano ut na harbalaurai tano hala na wasire. Ma iga tange tana be, ‘Nu balaure ie ma be ni tapukus baling iou ni balu pukus a num ta barbarat ing u te banot nuno ta sunupi.’
36 “Io, nesi ta kakarek ra itul ing u lik be a hinsaana ikin ra turadi nong ira holmatau di ga ubu ie?”
37 Ma no keskes ta ira harkurai tane Moses ga tange, “Nong ga marse ie.”
Ne Jisas ga tange, “Nu hana ma nu gil bileng hobi.”
Maria ga gilamis no bilai.
38 Ma be Jisas ma ira nuno bulu na harausur ga hanana na ngas di ga hanawat ter tike taman. Ma tike haine no hinsana ne Marta git kiskis kaia ma iga bala leh ie tano ngasiana. 39  Jon 11:1; 12:2-3Ma iga mon tike sahine, no hinsana ne Maria. Ma ne Maria ga kis ter ta ira kakine Jisas gom hadade ira nuno nianga. 40 Sene be Marta ga manga lik ira pinapalim paile tagure baak, kaie igom hanawat ter tana ma iga tiri ie be, “Watong, paule manga lik be no sahigu te hana talur iou be iou sene mon ni gil ira pinapalim? Tange tana be na harahut iou!”
41-42  Matiu 6:33Ma no Watong ga tange tana, “Marta, Marta, u ngaangel uta ira haleng na linge ma tike linge sene mon di supi ie. Maria te gilamis no bilai ma pa dale kap leise ie tana.”

10:1 Mak 6:7

10:2 Matiu 9:37-38; Jon 4:35

10:3 Matiu 10:16

10:4 Matiu 10:7-14; Mak 6:8-11; Luk 9:3-5

10:7 1 Korin 9:6-14; 1 Timoti 5:18

10:8 1 Korin 10:27

10:10-11 Apostolo 13:51; 18:6

10:12 Stt 19:24-25; Matiu 10:15; 11:24

10:16 Matiu 10:40; Luk 9:48; Jon 5:23

10:18 Jon 12:31; Ninanaas 12:8-9

10:19 Sam 91:13; Mak 16:18

10:20 Pilipai 4:3; Ninanaas 3:5

10:22 Jon 3:35; 10:15

10:25 Matiu 22:35-40; Luk 18:18

10:27 Lo 6:5; WkP 19:18

10:28 WkP 18:5

10:39 Jon 11:1; 12:2-3

10:41-42 Matiu 6:33