5
Jisas ga halangalanga tike pengpeng ing iga noh ter tano gagene no pup Betesda.
Namur ta ikin, Jisas ga hanahut utuma Ierusalem tike lukaro nudi ira Iudeia. Ma kaia Ierusalem, hutate tano matanangas lala ta ira sipsip, tike pup na taho kanaia, ma a liman na palpalih ga tur luhutane ie. Ma ira Iudeia di la kilkilam ikinong ra katano be Betesda. Ma ra haleng na ina minaset di git nohnoh kaia. Ma nalamin ta di ari pulo, ari pengpeng, ma di ing i mat ira tamtaba di. * Ari tuarena pakpakat di bul halala buturkus 4 i tange horek: Ma di git kiskis kawase no taho be na lawalawe, kinong ari pana tike angelo tano Watong git hanasur ter tano pup, git me hamagile no taho. Ma be nesi tike ina minaset i huna karwas lala ter tano taho be ing ite lawalawe, io, no nuno minaset na pataam. Ma tike tunana nalamin ta di igabe maset ra aitul a sangahul ma liman ma itul na tinohon. Ma be Jisas ga nes ter ie be iga noh ter kaia, iga nunure be baak iat um igabe ngan hobi, kaie igom tange tana, “U sip be nu langalanga?”
Ma no ina minaset ga balu ie, “Awei ra watong, pata tike turadi be na bul halala iou ta ikin ra pup be ing no taho te lawalawe. Be ing iou la walar be ni hanasur, ari mes balik di la te hanasur nalalie tagu.”
Matiu 9:6Io, Jisas ga tange tana, “Taman tut! Nu kap leh no num kunuban, ma nu hana.” Kaie iat mon no tunana ga langalanga. Io, iga kap leh no kunuban tana, igom hana leh.
Ma ikino bung be ikin ra linge ga hanawat ter tana, a Bung na Sinangeh ie. 10  Neh 13:19; Jer 17:21Io kaie, ira Iudeia di ga tange tano turadi nong gate langalanga horek: “A Bung na Sinangeh katiak. Paile takados ta ira nudait harkurai be u kapkap hanane ira num kunuban.”
11 Sene iga balu di be, “No tunana nong ga halangalanga iou iga tange hobi tagu be ni kap leh no kunuban tagu ma ni hana.”
12 Ma di ga tiri be, “Nesi ikinong ra turadi i tange tam be nu kap leh no num kunuban, ma nu hana?”
13 Iesene no tunana nong gate langalanga pai gale hanunure be nesi ie, kinong Jisas gate hana kumaan leh iat mon nalamin ta ira tamat na matanabar kaia ta ikino katano.
14 Io, menamur baling, Jisas ga hana tupas ie naramon tano tamat na hala na lotu, igom tange tana, “Nes baak! U te langalanga um. Karek um pa nule gil habaling ta sasana, nuhula kot leh um ta linge ing na manga hagae ugo.” 15 Ma no turadi ga hana leh, ma iga hinawase ira Iudeia be Jisas mon kaie iga halangalanga ie.
Jisas git gilgil sene mon ing no nuno Mama ila gilgil.
16 Io, ira Iudeia di ga haburuana ura hatut purpuruan ter tane Jisas kinong iga haralon ra Bung na Sinangeh. 17 Ma ne Jisas ga tange ta di, “No Tamagu la papalim hait, ma iou bileng, iou papapalim.” 18  Matiu 26:4; Jon 7:1; 10:30Io kaie, be Jisas ga tange hokarek, ira Iudeia ing di ga walwalar be di na ubu bing ie, di ga manga mamahien be di na ubu bing ie kinong di ga lik be iga lake ira harkurai tano Bung na Sinangeh. Ma pata be ikinong sene. Iga tange bileng be a Tamana tutuno ne God. Ma ta ikino ngas iat mon, iga gil habaling ie be dur haruat ma ne God. 19  Jon 5:30Io, Jisas ga tange balik ta di horek: “Aiou tange ra tutuno ta mu, no Natine paile haruat be na gil tike linge tano nuno lilik iat. Pata. I petlaar sene mon be na gil ing i nes no Tamana i gilgil, kinong aso ing no Tamana i gil, no Natine bileng na gil hobi. 20 Io, no Tamana i manga sip no Natine, ma i hamanis ira linge bakut tana ing i gil. Na hamanis bileng tari linge tana ing i tamat ta kakarek waing mu nage karup, mu nage urur. 21 Hokakarek iat mon no Tamana i hatut ira minat ma i halon di, io, hobi iat mon tano Natine. Nesi tikenong no Natine i sip be na ter lon tana, na halon ie. 22-23  Jon 5:27; Apostolo 10:42 Pilipai 2:10-11; 1 Jon 2:23Ma no Tamana paile kure ta tikenong. Iesene igate ter leise ira harkurai bakut tano Natine, waing ira turadi bakut di na ru no Natine hoke di ru no Tamana. Io, nesi tikenong paile ru no Natine, pai nale ru bileng no Tamana nong ga tule ie ukira.
24  Jon 3:15-18“Mu hadado baak! Be nesi tikenong i hadade ira nugu nianga ma i nurnur ta nong ga tule iou ukira, io, ite kap no nilon hathatikai. Ma pai nale tur tano harkurai. Iesene ite sakit no minat ma ite hana ter um tano nilon. 25 Mu hadado baak! No pana bung i hananawat, ma kakarek bileng ite hanawat um, be ira minat di na hadade no ingana no Natine God. Ma dong ing di hadade, di na lon. 26 Hoke iat mon no Tamana no burwana no nilon, kaie igom ter no dades tano Natine be aie bileng no burwana tano nilon. 27 Ma no Tamana te ter no dades tana ura harkurai, kinong no Natine Nong a Turadi ie.
28-29  Dan 12:2; Matiu 16:27; Apostolo 24:15“Waak mu karup ta kakarek. No pana bung i hananawat be ira minat bakut di na hadade no ingana, ma di na taman tut sukun ira midi. Dong ing di git gilgil ra tahut, di na tut hut tupas ra nilon. Iesene dong ing di git gilgil ra sasana, di na tut hut, ma di na tur ra harkurai. 30  Jon 5:19; 6:38Aiou paile tale be ni gil tike linge tano nugu lilik iat. Pata. Iou gil ira harkurai hoke iou hadade tano Tamagu. Ma no nugu ngas na harkurai i takados kinong iou pai lale gilgil utano nugu sinisip. Iesene iou la gilgil utano sinisip iat ta nong ga tule iou ukira.
Jisas ga mon ari dades na hininaawas tano tutuno utana iat.
31 “Be iou hininaawas tano tutuno utagu iat, no nugu hininaawas paile tur dades. 32 Tike mes kanaia iat i hininaawas tano tutuno utagu ma iou nunure be i tur dades no nuno hininaawas.
33 “Ma mu iat, mu ga tula nianga ukaia hone Jon no ut na baptais ura nunure mekaia ho ie. Ma ne Jon ga hinawas tano tutuno utagu. 34 Iou paile tange kakarek kinong be iou supi ter ira hininaawas nuno tike turadi. Iesene iou tange hobi be mu nage hatur kawase no nilon tutuno. 35 Jon ga haruat ma ra lulungo nong ga lulungo ura harapalai. Ma a da subana pana bung mon mu ga laro leh utano nuno nianga na harapalai.
36  Jon 3:2; 14:11“Iesene iou hatur kawase ra hininaawas tano tutuno ura utagu iat, nong i manga tamat tano hininaawas mekaia hone Jon. Ma aie horek. No Tamagu ga ter ra pinapalim tagu be ni hapatam. Ma kakarek iou gilgil. Ma karek iat ira pinapalim iou gilgil i hinawas tano tutuno utagu be no Tamagu ga tule iou ukira. 37  Matiu 3:17; Jon 5:32; 8:18Ma no Tamagu iat nong ga tule iou ukira, igate hinawas tano tutuno utagu. Pa mu le hadade iat baak no ingana, ma pa mu le nes baak ie be aie hobibiha. 38 Ma no nuno nianga paile kis ter ta mu kinong pa mu le nurnur tagu, ma aie iat nong ga tule iou ukira. 39  Luk 24:27Mu la harausur ta ira nianga tane God ing di ga pakat, kinong mu lik be kike ra pakpakat na ter no nilon hathatikai ta mu. Nes baak! Kike iat mon ing di hinawas tano tutuno utagu! 40 Sene be pa mu le sip be mu na hana tupas iou kaie mu nage kap no lon.
41 “Iou paile haut be ira turadi mon di na let iou. Pata ta linge. 42 Iesene ta kakarek iou te tange hobi, iou te tange kinong iou nunure be a mangana turadi so mu. Iou nunure be no sinisip utane God paile kis ta ira numu nilon. 43 Iou te hanawat kinong no Tamagu ga tule iou ukira. Ma pa mu le bala leh iou. Be tike mes balik na hanawat bia mon, mu na bala leh ie. 44 Pa mu le tale be mu na nurnur tagu kinong mu haut iat ura letlet harbasiane mu, ma pa mu le nuang leh no pirpirlet metuma hone God.
45 “Waak mu lik be iou kaie, ni kilam mu be a mon sasana ta mu kaia ra matmataan tane Mama. Pata. Nong na tung mu, ne Moses. Aie mon nong mu hatur ira numu nurnur tana. 46  Apostolo 3:22Ma be mu gor nurnur tane Moses, mu gorte nurnur bileng tagu, kinong iga pakpakat utagu. 47 Iesene paile tale be mu na nurnur ta ing iou tange, kinong pa mu le nurnur ta ing iga pakat.”

*5:4 Ari tuarena pakpakat di bul halala buturkus 4 i tange horek: Ma di git kiskis kawase no taho be na lawalawe, kinong ari pana tike angelo tano Watong git hanasur ter tano pup, git me hamagile no taho. Ma be nesi tike ina minaset i huna karwas lala ter tano taho be ing ite lawalawe, io, no nuno minaset na pataam.

5:8 Matiu 9:6

5:10 Neh 13:19; Jer 17:21

5:18 Matiu 26:4; Jon 7:1; 10:30

5:19 Jon 5:30

5:22-23 Jon 5:27; Apostolo 10:42

5:22-23 Pilipai 2:10-11; 1 Jon 2:23

5:24 Jon 3:15-18

5:28-29 Dan 12:2; Matiu 16:27; Apostolo 24:15

5:30 Jon 5:19; 6:38

5:36 Jon 3:2; 14:11

5:37 Matiu 3:17; Jon 5:32; 8:18

5:39 Luk 24:27

5:46 Apostolo 3:22