24
Pol ga tur ra harkurai ra matmataan tane Pelik.
A liman na bung menamur Ananias no tamat ta ira pris ga hanasur u Kaisaria tikai ma ari tamat ta ira huntunana ma tike minanes na tunana ta ira harkurai, a hinsana ne Tertulus. Io, di ga kap ira nudi nianga na hartutung utane Pol ter tano tamat na lilie. Be ing di ga tato halala Pol, Tertulus ga bul ira nuno nianga na hartutung ter tane Pelik horek: “Mem te lagirane ra lawas na kinkinis na malum naramon tano num harbalaurai. Ma no num minanes ite kap hawat ra haleng na kikios ura habilai no numem katano. Taitus ira kaba katano bakut mem manga tanga tahut sakit, Watong Pelik, uta ing u te gil. Iesene iou paile sip be ni manga hamalmalungo ugo. Io kaie, iou saring ugo be, maris, nu hadade karek ra numem kumkumina nianga.
Apostolo 17:6“Mem te nunure leh be ikin ra tunana aie tike gotgotwana ma ila hatawat purpuruan nalamin ta ira Iudeia ta ira matahu katano tano ula hanuo. Aie tike lilie tano ton me Nasaret. Apostolo 21:28-30Ma pata be ikinong sene mon. Pata. Iga walar iat bileng be na hagae no numem tamat na hala na lotu. Io kaie, mem gom palim kawase ie. [Mem ga ura kurkure ie haruat ma ira numem harkurai. 7-8 Ma iesene be Lisias no lilie ta ira umri ga hanawat tikai ma ra dades ma iga saret leh ie ta mem ma iga ter ra dades na nianga ta ira turadi na hartutung be di na hana tupas ugo.]* Ira nianga nalamin tano hakilang [ ] paile kis ta ira haleng na tuarena pakpakat ing i bilai sakit. Ma augo iat nu tiri murmur ie waing nuge nunure leh no tutuno ta kakarek ra hartutung mem gilgil ter tana.”
Ma ira Iudeia di ga hartutung bileng hobi, be a tutuno kakarek ra linge.
10 Be ing no tamat na lilie ga haut utana be na ianga, Pol ga tange, “Iou laro be iou ni ter ira nugu nianga na tutur bat iou ta kakarek ra hartutung kinong iou nunure be augo tike ut na gil harkurai ta ikin ra katano ra bar tinohon. 11 Paile sakit baak ra sangahul ma iruo na bung ing iou ga hana utuma Ierusalem ura lotu. Ma i malus ter tam be nu nunure leh be a tutuno ikin. 12 Ma ira turadi ing di tungtung iou, pa di gale nes iou be iou ga hargor ma tikenong tuma ra tamat na hala na lotu. Ma pa di gale nes bileng iou be iou ga hathatut purpuruan nalamin tike iabar tuma naramon ta ira nudi mes na hala na lotu ma be tuma tike mes na katano tano taman. 13 Ma pa dile haruat be di na hatutuno ter tam ira hartutung kakarek di gilgil ter tagu. 14 Ma iesene iou pa nile sie kinin. Iou la lolotu tupas no God ta ira hintubu mem naramon tano nugu kinkinis na nurnur ta ikin ra Ngas nong di tange be a harakale ie. Iou nurnur bileng ta ira harkurai bakut tane Moses ma ta ira pakpakat ta ira tangetus. 15  Jon 5:28-29Ma iou kis na balaraan ter tane God hoke bileng di kakarek ra turadi. Ma no numem kinkinis na balaraan ikin, be God na hatut habaling ira ut na takados ma ira ut na sana sukun ra minat. 16 Io kaie, hatikai iou walwalar be ni balaure timaan ira nugu tintalen, no nugu lilik nahula tung iou ra matmataan tane God ma ira turadi.
17 “Namur ta ing iou pai gale nes Ierusalem ra bar tinohon, iou ga hana um ukaia ura ter harharahut ta ira nugu matanabar ing di ga mon sunupi. Ma iou ga hana ura ter hartabar bileng tuma tano tamat na hala na lotu. 18  Apostolo 21:12-28Ma iou ga gilgil kakarek ing di ga nes tupas iou kaia. Ma iou gate hapatam ira gingilaan haruat ta ira harkurai tane Moses be nige langalanga sukun no tirih metuma naramon ta kike ra harkurai nong i kabit iou. Ma pata ta tamat na matanabar di ga hanawat hulungan ter tagu ma iou pai gale lala bileng tike purpuruan. 19 Ma sene no burwana ike ta ari Iudeia metuma tano katano Esia ing di ga kis ter kaia. I gorte takados be di iat di na hanawat ukira tam ma di nage ter ira nudi hartutung ing be nudi mon ta linge ura paspase ter tagu. 20 Ma ing be pata, io, di kakarek di na tange ira sasana ing di ga nes leh tagu ing iou ga tur ter tano matmataan ta ira kaunsil. 21  Apostolo 23:6Di tale be di na tange sene mon ikin ra linge iou ga kakongane ie ing iou ga tur ter ra nudi matmataan. Iou ga tange be, ‘Iou te tur ter ra harkurai ra matmataan ta mu katiak kinong iou nurnur tano tuntunut hut baling ta ira minat.’ ”
22  Apostolo 23:26Sene be Pelik ga palai timaan dahine ter ta ira Kristian. Kaie igom tange ta ira Iudeia be di na kis kawase tike mes na bung. Iga tange horek: “Be ing Lisias no lilie ta ira umri na hanawat, io, iou ni bul no nugu ula harkurai be u rara ter be pata.” 23 Io, iga ter ra dades na nianga tano tamat na umri nong ga harbalaurai ter tane Pol be na mano bat Pol. Iesene iga tange be waak i manga mano bat ie. Na bala ie be na tatahun dahine ma ina bala leh ira nuno harwis be di na nes mur ie ta ira nuno sunupi.
24 Be ing a bar bung gate sakit, Pelik ga hanawat tikai ma no nuno haine na Iudeia, ne Darusila. Io, iga hartule utane Pol ma iga hadade ie ing iga iangianga utano mangana nurnur ta dong ing di nurnur tane Krais Jisas. 25 Be ing Pol ga iangianga uta ira tintalen takados ma tano tintalen be tiketike iat na kurkure timaan ie ma utano tamat na gil harkurai unamur, Pelik ga burut ma iga tange, “Ite haruat baak! I tale be nu hana um. Namur be ing a nugu mon pana bung, iou ni hartule utam.” 26 Iesene iga sipsip bileng be Pol na hamane kumaan ie ma ta barbarat. Kaie igom git haartule hait utana ma igit wowor tikai ma ie.
27 Be ing airuo tinohon gate sakit, Porkios Pestus ga kios Pelik. Iesene Pelik ga waak leise ter iat Pol ra hala na harpadano kinong iga sip be na hamane ira Iudeia.

24:5 Apostolo 17:6

24:6 Apostolo 21:28-30

*24:7-8 Ira nianga nalamin tano hakilang [ ] paile kis ta ira haleng na tuarena pakpakat ing i bilai sakit.

24:15 Jon 5:28-29

24:18 Apostolo 21:12-28

24:21 Apostolo 23:6

24:22 Apostolo 23:26