21
Pol ga hana utuma Ierusalem.
Io, ma be mem gate hana talur ter um di, mem ga kawas tike mon, mem gom hana takados u Kos. Tano mes na bung mem ga hana u Rodes ma mekaia mem ga hanawat Patara. Io, mem ga nes leh tike mon ma iga ura hinana u Ponisia, io, mem ga kawas tana ma mem ga hana leh. Be ing mem gate hanawat harapuasa tane Saipras mem ga hana menamur tana u Siria. Mem ga sapa Tair be dage hasur leise ira kinakap tano mon kaia. Apostolo 20:23Ma be mem ga hana tupas ira ut na tinaram tano lotu kaia mem ga kisi ra liman ma iruo na bung tikai ma di. Taitus ira haphapuasne tano Halhaaliena Tanuo di ga hinawase Pol be waak i hanana utuma Ierusalem. Ma iesene be ing no numem pana bung na kinkinis kaia gate haruat, mem ga hana leh ura hinana baling tano numem hinana. Ma ira ut na tinaram tano lotu bakut tikai ma ira nudi haine ma ira nati di, di ga hana tikai ma mem sukun no taman utusu na waseser ma mem bakut mem ga saga bukunkek ma mem ga sasaring kaia. Io, mem ga lulu ter um, ma mem gom kawas tano mon. Ma di, di ga tapukus ter um tano nudi taman.
Io, mem ga hana baling leh tano numem hinana me Tair ma mem ga sapa Tolemas. Ma kaia, mem ga haatne leh ira hinsaa mem tane Krais ma mem ga kis tikai ma di tike bung. Apostolo 6:5; 8:40Tano mes na bung mem ga hana talur di ma mem ga hanawat Kaisaria. Ma mem ga kis kaia tano hala tane Pilip no ut na harpir tano tahut na hininaawas. Ma aie tikenong ta ira liman ma iruo na turadi ing di ga gilamis di nalalie ura harahut tano lotu. Ma iga mon ra ihet na laala na not no hinasik tana ing duhat git iangianga na tangetus.
10  Apostolo 11:28Be ing mem gate kisi ra bar bung kaia, tike tangetus a hinsana ne Agabas ga hanasur me Iudeia. 11  Apostolo 20:23; 21:33Iga hanawat ukaia ho mem ma iga kap leh no taltalin tane Pol. Io, iga hiis ira iruo lumana ma ira iruo kakine iat bileng ma ie ma igom tange horek: “No Halhaaliena Tanuo i tange be hokakarek kaie ira Iudeia metuma Ierusalem di na hiis no turadi a nuno ikin ra taltalin ma di na ter ie ta ira luma di ing pa dile Iudeia.”
12 Be ing mem ga hadade kakarek, mem ma ira turadi kaia, mem ga suah ter tane Pol be waak ie ra hinana utuma Ierusalem. 13  Apostolo 20:24Io, iga babalu be, “Waak mu susuah ma waak mu hatapunuk iou! Iou taguro ter be da hiis iou ma iou taguro ter bileng ura minat kaia Ierusalem utano hinsana no Watong Jisas.” 14 Ma ing mem ga tingtigel puo ie, mem ga sangeh ma mem ga tange, “Aso ing no Watong i sip be na hanawat, io, i tahut be na ngan iat hobi.”
15 Namur um, mem ga tagure ira numem linge ma mem ga tur leh no numem hinana utuma Ierusalem. 16 Ma ari ut na tinaram tano lotu me Kaisaria di ga saate mem ma di ga lamus mem utuma tano hala tano turadi nong mem ga ura kinkinis ma ie, a hinsana ne Nason. Aie me Saipras ma menalalie iat aie tike ut na tinaram tano lotu.
Pol ga harsomane ra purpuruan uta ira harkurai tane Moses tuma Ierusalem.
17 Ma be ing mem ga hanawat tuma Ierusalem ira hinsaa mem tane Krais kaia di ga laro pane leh mem. 18 Ma tano mes na bung Pol tikai ma mem bakut mem ga hana ura nesnes Jemes. Ma ira tena harbalaurai tano lotu di ga kis bakut ter. 19  Apostolo 15:12Be ing Pol gate lulu ter ma di, iga hamatur um di ta ira linge bakut ing God ga gil naramon tano nuno pinapalim ter ta di ing pa dile Iudeia.
20  Apostolo 15:1,5Be ing di ga hadade hobi di ga pirlet God. Io, di ga tange tane Pol, “Tasi mem, u nunure be a haleng na arip na Iudeia di te nurnur ma di bakut di bala gaas ura murmur ira harkurai tane Moses. 21 Sene be di ga ser leh be u la hausur ira Iudeia bakut rusu ta ira katano ta di ing pa dile Iudeia be di ira Iudeia di na tahurus talur ira harkurai tane Moses. Ma di ga ser leh bileng be u la tangtange ta ira Iudeia be waak di kutkut ira palatamai di ira nudi not no bulu ma waak di ra murmur ira nudait tintalen. 22 Io, dait na gil um ra so? Di na nunure leh iat be u te hanawat. 23  Nam 6:1-20; Apostolo 18:18Io kaie, nu gil ira linge be mem na tange tam. A mon aihet na turadi tikai ma mem ing duhat ga gil tike kunubus utuma hone God. 24 Nu lamus leh duhat ma nu lala tikai ma duhat tano gingilaan i haruat ta ira harkurai tane Moses be mohot nage langalanga sukun no tirih metuma naramon kike ra harkurai nong i kabit mohot. Ma nu kul sare duhat waing dage pung leise ira hi duhat. Io, di bakut di na nunure be pata ta tutuno ta ira nianga di te hadade utam, ma iesene be augo iat, kanaia u murmur ira harkurai tane Moses. 25  Apostolo 15:29Ma mem te gil horek uta ira ut na nurnur ing pata be a Iudeia di. Mem te tula pakpakat ukaia ho di ma mem ga hinawase di be mem gate hanawat tikai ma tike lilik be pa di nale gil karek ra linge: waak di en ta nian ing di tun hartabar me ter ta ira palimpuo, waak di ra en de, waak di ra enen tike linge ing di lut bing, ma waak di ra gilgil no sana tintalen na ninohon tikai.”
26  1 Korin 9:20Io, tano mes na bung Pol ga lamus leh kike ra tunana ma iga lala tikai ma duhat ta ikino gingilaan be aie ma duhat, duhat nage langalanga tano ninanaas tane God. Io, iga lala utuma tano hala na lotu tamat ura hininaawas palai be hunangesa duhat na hapatam ikino gingilaan nong na halangalanga duhat tano nuduhat kunubus. Ma iga ura hininaawas be tiketike ta duhat na gil no nuno hartabar ta garim bung.
Ira Iudeia di ga walar ura ububu bing Pol tuma tano hala na lotu tamat.
27-28 Ma be ing kike ra liman ma iruo na bung ura halangalanga duhat ga ura patpataam, ari Iudeia metuma tano katano Esia di ga nes Pol tuma ra hala na lotu tamat. Io, di ga kas ira tinga di ira matanabar bakut kaia, di ga palim kawase Pol, ma di ga kakongane be, “Turadi me Israel, mu harahut mem! Ikinin no turadi nong ila hausur ira matanabar bakut ta ira matahu katano be di na mikiane dait ra Iudeia ma ira nudait harkurai, ma ikin bileng ra hala na lotu tamat. Ma paile kike sene mon. Pata. Ite lamus halala bileng ari Grik utuma ta ikin ra hala na lotu tamat kaie ite hagae ikin ra halhaaliena katano.” 29  Apostolo 20:4(Di ga tange hobi kinong tike bung nalalie di ga nes ter Toropimus me Epesas tikai ma ne Pol tuma tano taman ma di ga lik halala leh be Pol gate lamus halala ie utuma tano hala na lotu tamat.)
30 Io, a haleng sakit ira matanabar tano taman di ga raurawaan ta ikin ma di ga hilo huat mekatika ta ira kaba katano bakut. Di ga palim kawase Pol ma di ga rahi hasur ie metuma tano hala na lotu tamat ma kaie iat mon di ga banus ira matanangas huat tano hala na lotu tamat. 31 Be ing di ga ura ububu bing ie, no nianga ga hana tupas no lilie ta ira umri me Rom be ira matanabar tano taman Ierusalem kanaia di ga gilgil tike tamat na purpuruan. 32 Ma kaie iat mon no lilie ga lamus leh ari umri tikai ma ari tamat na umri ma di ga hilo sur utusu ta ira matanabar. Be ira matanabar ing di ga hatawat no purpuruan di ga nes leh no lilie tikai ma ira nuno umri, di ga hatakumutne ra ububu Pol.
33 No lilie ga hanawat ma iga palim kawase leh Pol ma iga ter ra dades na nianga be da hiis ie ma ta iruo dades na hinhiran sakit. Io, iga tiri be nesi kaie Pol ma be iga gil ra so. 34 Ari ta ira matanabar di ga tange tike linge ma ari di ga tange ra mes. Be pai gale tale be na nunure leh no tutuno kinong ira matanabar di ga haraba, iga ter ra dades na nianga ta ira nuno umri be di na lamus leh Pol utuma tano nudi baang iat. 35 Be ing Pol ga hanawat ter ta ira pinapaas hut utuma ta ikino katano, ira umri di ga kap ie nalu kinong urah ira matanabar di ga manga ngangar sakit. 36  Luk 23:18Ma ira matanabar ing di ga murmur hanana, di ga kakongane hanana be, “Mu ubu bing ie!”
Pol ga ianga tano tamat na matanabar utano pana bung be iga nurnur leh tane Jisas mekaia.
37 Be ing ira umri di ga ura kapkap halala Pol utuma tano nudi baang, Pol ga tiri no lilie be, “I tale be ni tange tike linge tam?”
Io, iga balu ie, “Ai! U ianga na Grik! 38  Apostolo 5:36-37Io kaie, paile augo tok no Isip nong ga hatawat no hinarubu nalamin ta ira matanabar ma ne Rom a bar tinohon nalalie ing iga lamus ra ihet na arip na ut na harbing utuma tano katano bia.”
39 Ma ne Pol ga tange be, “Iou tike Iudeia me Tasas ruma Silisia, a so taman iou tike taman nong no hinsana i lie. Maris, bala leh iou be ni ianga baak ta ira matanabar.” 40 Io, no lilie ga haut, ma ne Pol ga tur tuma ta ira pinapaas hut ma iga teh pam uta ira matanabar be di na hatakumutna nianga. Ing di ga tur matien um Pol ga ianga ma no nianga gar na Iudeia horek.

21:4 Apostolo 20:23

21:8 Apostolo 6:5; 8:40

21:10 Apostolo 11:28

21:11 Apostolo 20:23; 21:33

21:13 Apostolo 20:24

21:19 Apostolo 15:12

21:20 Apostolo 15:1,5

21:23 Nam 6:1-20; Apostolo 18:18

21:25 Apostolo 15:29

21:26 1 Korin 9:20

21:29 Apostolo 20:4

21:36 Luk 23:18

21:38 Apostolo 5:36-37