5
Ananias ma ne Sapira dur ga harakale ra matmataan tane God.
Iesene tike turadi a hinsana ne Ananias, tikai ma no nuno haine Sapira, dur ga suhurane bileng a nudur tike katano pu. Apostolo 4:34-35Ma tano nudur laalena lilik tikai, Ananias ga palim dit ter iat ari barbarat ura nuno iat ma iga kap ing iga kis ter ma iga ter ta ira apostolo.
Jon 13:2Sene be Pita ga tange tana, “Ananias, hohaam be u bala leh Satan be na kure ugo ura haabota no Halhaaliena Tanuo ing u palim dit leh ari tano kunkulaan tano pu ura num iat? Iga num iat no katano pu ing pau gale suhurane baak ie. Ma be namur ta ing u gate suhurane ter ie, ira barbarat a num iat bileng. Aso i gil ugo be nu lik leh ura gilgil ikin ra mangana tintalen? Paule harakale ra matmataan ta ira turadi. Pata. U te harakale ra matmataan tane God.”
Ing at mon Ananias ga hadade ter kike, iga puko ma iga mat. Ma a tamat na bunurut sakit ga kap dong ing di ga ser ikin. Ma ira marawan di ga hanawat ma di ga me pulus no palatamaine ma di ga kap leh ie di gom bus ie.
Namur dahine no nuno haine ga me hana lala ma pai gale nunure be aso gate hanawat ter. Io, Pita ga tiri ie be, “Hinawase iou, kakarek bakut ira barbarat ing mur ma no num tunana, mur kap tano pu?”
Ma no haine ga haut ma iga tange, “Kike iat mon ira barbarat bakut.”
Pita ga tange tana, “Hobibiha be mur ianga tikai ura walwalar no Tanuo tano Watong? Nanaas baak! Ira turadi ing di bus no num tunana, di tuei rusu ra matanangas ma di na kap leh bileng ugo.” 10 Kaie iat mon no haine ga puko ter ta ira kakine Pita ma iga mat. Io, ira marawan di ga lala ma be di ga nes ie be igate mat, di ga kap leh bileng ie ma di ga bus ie hutate no nuno tunana. 11 Ma a tamat na bunurut sakit ga kap di ra matanabar na lotu ma di bakut ing di ga ser kakarek ra linge.
Ira apostolo di ga halangalanga ira ina minaset.
12  Apostolo 2:43; 14:3Ira apostolo di ga gil ra haleng na dades na hakilang ma ra gingilaan na kinarup nalamin ta ira matanabar. Ma ira ut na nurnur bakut di git hananawat hulungan ma tike lilik tuma ra maliah tane Solomon. 13 Ma pata tikenong ta ira tabuna nurnur pai gale balaraan be na lala tikai ma di. Iesene ira matanabar balik di ga manga ru di. 14 Sene be a haleng sakit balik ira tunana ma ira haine di ga nurnur tano Watong di gom lala harahut ikino kaba ut na nurnur. 15 Io kaie, ira matanabar di ga kap hawat ira ina minaset utuma ta ira gagena ngas di gom hainoh di ta ira hator ta di ma ira kunuban ta di waing no kasasa na ise ter no tanua ne Pita ta di ing Pita ga hanana sakit. 16 Ma a tamat na matanabar mekaia ta ira taman hutate Ierusalem di ga hanawat hulungan ma di ga kap hawat ira nudi ina minaset ma di ing a sana tanuo ga sasoh ta di, ma di bakut di ga langalanga.
Ira apostolo pa di gale sangeh ura hinarpir nalamin ta ira hinaragawai.
17 Io, no tamat ta ira pris ma ira turana, a Sadiusi di, di ga hung ma ra bala ngungut ter ta ira apostolo uta ira nudi bilai na pinapalim. 18 Di ga palim kawase ira apostolo ma di ga halala di tuma ra hala na harpadano. 19  Apostolo 12:7-10Iesene ra bung um tike angelo tano Watong ga papos no matanahala tano hala na harpadano ma iga lamus hasur ira apostolo mekaia. 20 Ma iga tange ta di horek: “Mu hana, mu nage tur tuma tano tamat na hala na lotu ma mu na hinawase ira matanabar ta ira linge bakut uta ikin ra sigar nilon.”
21 Be no laar ga dares ie di ga hana lala tano tamat na hala na lotu ma di ga hatahun ura hausur ira matanabar. Di ga gil haruatne ira nianga tano angelo tano Watong.
Ma ing no tamat ta ira pris ga hanawat tikai ma ira turana, di ga tato hulungan ira kaunsil, di ira tamat ta ira huntunana gar na Iudeia. Io, di ga tula isa nianga utusu tano hala na harpadano be da lamus ira apostolo ukaia ho di. 22-23 Iesene ira umri pa di gale nes leh tike apostolo tuma tano hala na harpadano ing di ga hanawat kaia. Io, di ga tapukus ma di ga hinawas, “Ing mem hanawat tuma ra hala na harpadano, mem nes ie be i tabanus dikdikit ter ma ira ut na harbalaurai kaia kanaia iat di tur ter ta ira matanahala. Iesene ing mem papos, mem paile nes leh tikenong tuma naramon.” 24 Be ira tamat na pris ma no lilie ta ira umri tano tamat na hala na lotu di ga hadade hobi, di ga ngangao be aso balik um na hanawat namur kakarek ikin ite hanawat.
25 Io, tike turadi ga hanawat ma iga tange, “Mu hadado baak! Ira turadi ing mu bul di tuma ra hala na harpadano di um ruma ra tamat na hala na lotu kanaia di hausur ira matanabar.” 26 Ing di ga hadade hobi no lilie ma ira nuno umri di ga hana leh utuma ta ira apostolo ma di gom lamus leh di. Pa di gale haragawai ta ira apostolo kinong urah di ga burte ira matanabar be di nahula gulum di.
27 Di ga lamus halala ira apostolo ma di ga hatur di ra matmataan ta ira kaunsil be no tamat ta ira pris na tiri murmur di. 28  Matiu 27:25Io, iga tange ta di, “Mem ter ra dades na hartigel ta mu be waak mu hausur ta ikin ra hinsang. Iesene mu te hinawas hurbit ta ira matahu katano bakut kira Ierusalem ma ira numu harausur ma mu sip be da tung mem utano minat ta ikin ra turadi.”
29  Apostolo 4:19Io, Pita ma ira mes na apostolo di ga babalu horek: “Mem na taram iat God, ma pata be ra turadi. 30 No God ta ira hintubu dait ga hatut Jisas sukun ra minat, nong mu ga ubu bing ie ing mu ga hataba ie tuma ra kabai. 31  Apostolo 2:33-34; Epesas 1:20; Hibru 2:10; 12:2Aie iat nong God ga hatamat ie, igom hakisi ie tano tamat na kinkinis tano kata na lumana be na Lilie ma ina ut na Haralon. Ma iga gil hobi tana be inage papos no ngas na lilik pukus ta dait ira Iudeia ma be inage lik luban leise ira nudait sana tintalen. 32 Mem hininaawas be a tutuno kakarek ra linge. Ma no Halhaaliena Tanuo i hininaawas bileng hobi. Ma aie nong God te ter ie ta di be di taram ie.”
33 Ma be di ga hadade kakarek iga mis ira tinga di ma di ga sip be di na ubu bing ira apostolo. 34 Sene be iga mon tike Parisi, a hinsana ne Gamaliel, tike tena harausur ta ira harkurai tane Moses, ma ira matanabar di ga manga urur tana. Iga taman tut tuma ta ira matmataan ta ira kaunsil igom tange hadades be da lamus hasur baak ira apostolo utusu nataman. 35 Io, iga tange ta ira kaunsil horek: “Bar tunana me Israel, mu na harbalaurai timaan ta ira linge mu ura gilgil ta kakarek ra turadi. 36  Apostolo 21:38Mu lik leh Tiudas. A bar tinohon nalalie iga hanawat ma iga hininaawas hanana be aie tike lilie. Aihet na maar dak ira turadi di ga murmur ie. Iesene di ga ubu bing ie ma dong ing di ga murmur ie di ga hilo harbasie ma no nuno pinapalim ga linge bia. 37 Io, namur tana, Iudas me Galili ga tur huat tano pana bung ing di ga waswas ira matanabar. Ma iga halewen leh tike kaba matanabar ura murmur ie be di nage kap leise di me Rom ing di kure dait. Aie bileng ga hiruo ma dong ing di ga murmur ie di ga hilo harbasie bileng. 38 Io kaie, uta ikin ra purpuruan kakarek, iou pir mu be waak mu gil ta linge ta di. Mu waak leise ter di. Be ikin ra mangana lilik be ikin ra pinapalim i tahuat ta ira turadi mon, io, na pataam. 39 Iesene be ing i hanawat metuma tane God, pa mu le tale be mu na tigel di. Iesene na hanawat palai ta mu be mu haarubu ma ne God.”
40  Apostolo 4:18Io, di ga mur ira nianga tane Gamaliel. Di ga tato halala ira apostolo, di gom tange be da hadakdak di. Io, di ga ter ra dades na nianga be pa di nale iangianga baling tano hinsane Jisas ma di ga bala leise di be di na langalanga.
41  Matiu 5:10-12; 1 Pita 4:13Ira apostolo di ga hana talur ira kaunsil tikai ma ra gungunuama kinong urah be God gate nes kilam di be di haruat ura kahkahe ira hirhir ura utane Jisas. 42 Ma ta ira kaba bungbung tuma ra tamat na hala na lotu ma tuma ra nudi hala, pa di gale mut ura hausur ma ura harpir tano tahut na hininaawas be Jisas aie no Mesaia.

5:2 Apostolo 4:34-35

5:3 Jon 13:2

5:12 Apostolo 2:43; 14:3

5:19 Apostolo 12:7-10

5:28 Matiu 27:25

5:29 Apostolo 4:19

5:31 Apostolo 2:33-34; Epesas 1:20; Hibru 2:10; 12:2

5:36 Apostolo 21:38

5:40 Apostolo 4:18

5:41 Matiu 5:10-12; 1 Pita 4:13