12
No angelo ga halangalanga ise Pita metuma tano hala na harpadano.
Taitus ikin ra pana bung Herot, no king, ga palim kawase ari turadi tano lotu ura hinaragawai ta di. Iga hartule, di gom kut bing Jemes no tasine Jon ma ra sele. Ma be iga nes be ira Iudeia di ga laro ta ikin, io, iga hartule be da palim kawase bileng Pita. (Iga gil ikin tano bung na Nian na Beret pai lale Laalet.) Be di gate palim kawase Pita, Herot ga tange be da bul ie tuma ra hala na harpadano. Iga hartule bileng be aihet na ton umri di na mano bat ie. Ma tiketike ta kakarek ga mon ra ihet na umri tana. Ma ne Herot ga pingit be na lamus hasur ter ie ra matmataan na haruat ura gil harkurai tana namur be no Nian na Sinakit na pataam. Io, di ga mano bat ter um Pita tuma ra hala na harpadano. Iesene ira matanabar na lotu kanaia di ga manga saasaring tupas God ura utana.
Io, ra bung um, tano bung menalalie ta nong Herot gor hatur ie ra harkurai, Pita ga noh ter nalamin ra iruo umri ma di ga hiis ter ie ma a iruo dades na hinhiran sakit. Ma a mon umri bileng di ga tur bat ter no matanahala tano hala na harpadano. Ma kaie iat mon tike angelo tano Watong ga harapuasa ma tike lulungo ga murarang tuma tano katano Pita ga kis ter kaia. No angelo ga paser hangun Pita tano binabatna ma iga tange, “Taman tut haiah!” Ma kaie iat mon ira dades na hinhiran sakit ga puko leh mekatika ta ira lumane Pita.
Io, no angelo ga tange tana, “Sigasige ma nu paas leh ira num iruo pala lamas.” Pita ga gil hobi. Io, no angelo ga tange tana, “Kaluane leh no kinasim tamat ma nu mur iou.” Pita ga mur hasur ie sukun no hala na harpadano. Pai gale nunure be aso ing no angelo ga gilgil be iga tutuno. Pata. Iga lik be iga nesnes tike ninanaas na tanuo mon. 10  Apostolo 5:19Dur ga sakit no luaina ma no iruo tuntunur bat ta ira umri, dur gom a hanawat ter tano dades na binanus sakit tano matanangas huat nong di la hananasur tana utusu tano taman. Ma no binanus ga tamapapos bia mon uta dur ma dur gom hanasur. Dur ga mur leh tike ngas ma kaie iat mon no angelo ga hana sukun Pita.
11 Io, Pita ga minanes tano linge ga hanawat ter tana ma iga tange, “Karek um iou te nunure tus be ikin ra linge i tutuno! No Watong i tule no nuno angelo ura halangalanga ise iou sukun no dades tane Herot ma ta ira linge bakut ira matanabar na Iudeia di liklik be na ngan hobi.”
12 Be igate madares pane um ikin ra linge, iga hana utuma tano hala tane Maria, no etnane Jon nong di ga kilam bileng ie be Mak. Ma iga mon haleng na matanabar di ga kis haruat ter kaia ma di ga saasaring. 13 Pita ga pipidil tano matanahala mekaia nataman ma tike hinasik na tultule, a hinsana ne Roda, ga hana leh ura pinapos. 14 Ing iga hadade kilam no ingane Pita, a but na gungunuama ga kap ie kaie pai gomle papos. Iesene iga hilo tapukus ma iga tange, “Pita rusu ra matanahala!”
15 Di ga tange tana, “U te ba kike!” Be iga sisingit iat baak be a tutuno, di ga balu ie, “No nuno angelo ikinong.”
16 Ma sene be Pita kanaia ga pipidil iat baak. Ma ing um di ga papos no matanahala ma di ga nes ie, di ga manga karup. 17 Iesene Pita ga teh pam ta di be di na kis kunkun, igom hamatur di ta ing no Watong ga halangalanga ise ie hobi metuma tano hala na harpadano. Io, iga tange ta di be, “Mu hinawase Jemes ma ira tasigu tane Krais ta ikin.” Ma be iga tange ter hobi iga hana leh mekaia ter tike mes na katano.
18  Apostolo 5:22-24Ra malane tano mes na bung, a but na ngangao sakit ga hana tupas ira umri. Di ga hartiritiri be, “Pita ikana ha?” 19 Io, Herot ga hartule be da sisilih timaan tutuno iat tane Pita, iesene pa di gale nes leh ie. Io, iga tiri murmur ira umri ing di ga mano bat ter Pita, igom ter ra dades na nianga be da ubu bing di.
Herot ga mat kinong iga karit leh no pirpirlet utane God.
Io, Herot ga hana sukun um Iudeia gom a kis baak tusu Kaisaria. 20 Ma ne Herot ga manga ngalngaluan ter ta ira matanabar me Tair ma ne Saidon. Io kaie, di ga hana tikai leh di gom huna halewen leh Balastas be na tur tikai ma di. Ma aie nong ga harbalaurai ter tano hala tane Herot, no king. Io, di ga hana ter tane Herot ma di gom saring ie be a malum na kis nalamin ta di ma aie. Di ga sasaring hobi kinong no nudi katano git kapkap nian mekaia tano katano tano king.
21 Tano bunguno no bung di gate kubus ter ie, Herot ga hamar leh ie ma ira bilai na sigasige ma iga kis tano nuno tamat na kinkinis na gil harkurai gom ianga ta ira matanabar. 22 Di ga kakongane be, “Ikin a ingana tike god, paile gar tike turadi mon.” 23  Dan 5:20Kaie iat mon tike angelo tano Watong ga ubu ie kinong urah be pai gale ter ira nudi pirpirlet utuma hone God. Ma ira not no sisi ga en ie igom mat.
24  Ais 55:11Iesene no hinana tano nianga tane God ga puar ma iga hana harbasie.
25  Apostolo 11:29-30; 15:37Ma be Banabas ma ne Sol dur ga hapatam no nudur pinapalim dur ga tapukus me Ierusalem. Ma dur ga lamus Jon nong di ga kilam bileng ie be Mak tikai ma dur.

12:10 Apostolo 5:19

12:18 Apostolo 5:22-24

12:23 Dan 5:20

12:24 Ais 55:11

12:25 Apostolo 11:29-30; 15:37