13
Di ga idane ma iga tule ise Banabas ma ne Sol tano nudur pinapalim.
Ma nalamin ta ira matanabar na lotu Entiok iga mon ra tangetus ma ra tena harausur kaia. Ira hinsa di karek. Banabas, Simion nong di ga kilam ie be no Bungbungana, Lusias merasi Sairin, Manaian nong ga tamat tikai ma ne Herot no tamat na ut na harkurai, ma ne Sol. Apostolo 9:15Ing di ga lolotu tupas no Watong ma di ga hahal, no Halhaaliena Tanuo ga tange ta di, “Mu hasisingen ise ter Banabas ma ne Sol ura nugu waing dur na gil no pinapalim nong iou gate tato leh dur utana.” Apostolo 6:6Io namur, be di gate hahal ma di gate sasaring ter, di ga bul ira luma di ta dur ma di gom tule leise dur be dur na hana.
Pol ma ne Banabas dur ga hana u Saipras.
Ma be no Halhaaliena Tanuo gate tule leise dur, dur ga hanasur u Selusia ma mekaia dur ga kawas tike mon, dur gom hana u Saipras. Apostolo 12:12; 15:39Be dur ga hanawat tusu Salamis dur ga harpir utano nianga tane God tuma ta ira hala na lotu nudi ira Iudeia. Ma ne Jon Mak ga kis ter ma dur ura harahut dur.
6-7 Io, dur ga hana hurbit tano mugurlamin Saipras, tuk be dur gom a hanawat ter tusu Pepos. Dur ga hana tupas tike Iudeia kaia, a tangetus harakale ma a ut na ser magirmagir ie, a hinsana ne Bar-Jisas, a tultule ie tano tamat na lilie mekaia, ne Sergius Paulus. A ut na minanes ikino lilie ma iga hartule utane Banabas ma ne Sol kinong iga sip be na hadade no nianga tane God. Iesene Elimas ga sungute dur. Aie ikino ut na ser magirmagir ma no pipilaina ikino hinsana be a ut na ser magirmagir bileng. Iga walar be na pukusane no lilik tano tamat na lilie be pai nagele nurnur. 9-10 Io, Sol, nong di ga kilam bileng ie be Pol, ga hung ter ma no Halhaaliena Tanuo ma iga nes dit Elimas ma igom tange, “U manga leh Satan! U sungute ira linge ing a takadoswana. Ma u hung ter ma ira mangana hinarakale ma ira sana hinasakit bakut. Hatikai u la ura kikios no tutuno tano Watong ura bit balik. 11  Apostolo 9:8Karek um no Watong na hapadano ugo. Nu pulo ma pa nule tale be nu nes baak no kasasa.”
Io, kaie iat mon a kadado ga burung ie ma igom paparasum be na silihe tikenong be na palim leh no lumana ura lilie ie. 12 Io, ing no tamat na lilie ga nes hobi, iga nurnur kinong iga manga karup tano harausur utano Watong.
Pol ga harpir tusu Entiok ruma tano katano Pisidia.
13  Apostolo 15:38Io, Pol ma ira iruo turana duhat ga kawas tike mon me Pepos u Perga tusu tano katano Pampilia. Ma ne Jon ga hana sukun dur kaia igom tapukus u Ierusalem. 14 Io, dur ga hana me Perga utuma Entiok ruma tano katano Pisidia. Ma tano Bung na Sinangeh dur ga hana lala utuma tano hala na lotu nudi ira Iudeia ma dur gom a kis. 15 Namur, be di gate was ter ari pakpakat ta ira harkurai tane Moses ma ari pakpakat ta ira tangetus, ira tamat ta ikino lotu di ga tula nianga ta dur ma di ga tange, “Tasi mem, be ing numur ta nianga na harharagat uta ira matanabar kanaia, i tahut be mur na ianga.”
16 Pol ga tut ma iga teh pam di ma no lumana be di na kis matien. Io, iga ianga um. “Matanabar na Israel, ma mu ing pa mu le Iudeia ing mu la lolotu tupas God, mu hadade iou! 17  KBk 1:7; 6:6; 12:51No God ta ira matanabar na Israel ga gilamis ise ira hintubu dait ma iga hatamat dong ing di ga kis na wasire tua Isip. Ma iga lie hasur di sukun ikino katano tikai ma ra tamat na dades. 18  Nam 14:34; Lo 1:31Ma a tutuno be pa di gale taram ie, iesene pai gale tur talur di ta ira ihet na sangahul na tinohon tuma ra katano bia. 19  Lo 7:1; Jos 14:1Iga pari ra liman ma iruo na huntunana tua Kanan igom ter leise no nudi pu ta ira nuno matanabar ura nudi tus um. 20  Het 2:16; 1Sml 3:20Karek ra linge ga ngan hobi haruat ma ira ihet na maar ma liman sangahul na tinohon.
“Namur ta kakarek, God ga ter ira lilie ta di tuk ter tane Samuel no tangetus. 21  1Sml 8:5,19; 10:20-24Io, ira matanabar di ga sasaring u tike king ma ne God gom ter Sol no natine Kis metuma tano huno tane Beniamin ura nudi king. Ma ne Sol ga harkurai haruat ma aihet sangahul na tinohon. 22  1Sml 13:14; 16:12; Sam 89:20Io, namur, God ga kap leise Sol ma igom bul Dawit ura nudi king. Ma ne God ga hinawas utane Dawit ing iga tange horek: ‘Aiou te nes tupas leh Dawit no natine Iesi be aie ikino mangana turadi nong i haruat ma no nugu sinisip. Ma ina gil bakut ira linge ing iou sip be na gil.’
23  2Sml 7:12-16“Io, mekatika ta ira bulumenamur tane Dawit, ma haruat ma no kunubus tane God, i ter hawat no Ut na Haralon ter ta ira Israel, ma aie ne Jisas. 24  Matiu 3:1-2Nalalie ta ing Jisas ga tur leh no nuno pinapalim Jon ga harpir ter ta ira Israel be di na lilik pukus ma di na kap baptais. 25  Jon 1:20,27Ing Jon ga haruatne no nuno pinapalim iga tange, ‘Mu manga rara ter ta ira numu lilik utagu! Iou pata be no Mesaia. Pata. Ma namur tagu aie na hanawat ma iou paile haruat be ni lapus ira hino ta ira iruo pala lamas na kakine.’ * Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit.
26 “Kaba tasigu ma hainigu, mu ira bulumenamur tano huntunana tane Abraham, ma mu ing pa mu le Iudeia ing mu lolotu tupas God, mu hadade. God te tule ikin ra nianga na haralon ukira ta dait iat. 27 Ira matanabar me Ierusalem ma ira nudi lilie pa di gale nes kilam Jisas be aie tuno nesi. Ma pa di gale hadade kilam bileng ira nianga ta ira tangetus ing di la waswas ta ira kaba bungbung na Bung na Sinangeh. Iesene be di ga kure hagae ie be na kap harpadano, di ga hatutuno ira nianga ta kike ra tangetus. 28  Matiu 27:22-23Pa di gale nes leh tike burwana i haruat be di na ubu bing ie urie. Iesene ikin pai gale tur bat di. Pata. Di ga saring leh Pailat be da ubu bing at ie. 29  Matiu 27:59-60Ing di gate gil bakut ter ira linge ing ira tangetus di ga pakat be da gil tana, di ga kap hasur ie metuma tano kabai ma di ga bul ie tike matana hot na midi. 30 Ma sene be God ga hatut ie sukun ra minat. 31  Apostolo 1:3,8Ma ra haleng na bung dong ing di git tiktikai ma ie me Galili utuma Ierusalem, di ga nesnes ie. Ma kakarek um di hininaawas utana ter ta ira nudait matanabar.
32 “Ma mir hinawase mu tano tahut na hininaawas. Aie ikin. God ga kukubus ter ta ira hintubu dait. 33  Sam 2:7Ma ite hatutuno kike ra kunubus uta dait ira nudi kaba bulumenamur horek. Ite hatut Jisas sukun ra minat. Ma i ngan iat mon haruat tano pakpakat tuma tano airuo na Ninge. I tange horek:
‘Augo no Natigu.
Katiak iou te hanawat be no num Mama.’
34  Ais 55:3Ma karek ra nianga i tange no tutuno be God ga hatut ie sukun ra minat ma pata pai nale mapus. Ira nianga karek:
‘Iou ni ter ira halhaaliena haridan ta mu ing iou ga kukubus ter tane Dawit urie. Ma kike ra kunubus pai nale pataam.’
35  Sam 16:10Be kaie, di hinawas bileng tike mes na katano be,
‘Pa nule bala no num Halhaaliena be na mapus.’
36 “I palai be kike ra nianga te hanawat tutuno kinong Dawit ga gil haruatne ter ing God ga pingit be na gil. Iga gil hobi tano nuno pana bung na nilon ma igom mat um. Ma di ga bus tikane ie ma ira hintubuno, ma no palatamaine ga mapus. 37 Ma sene be nong God ga hatut ie sukun ra minat pai gale mapus.
38 “Io kaie, kaba tasigu ma hainigu, iou sip be mu na nunure be ikin ra Jisas mon nong i papos no ngas be God na lik luban leise ira sana tintalen. Ma ikin nong mir pir mu utana. 39  Rom 10:4Ma di bakut ing di nurnur tane Jisas, God na kilam di be di takados ma be di te langalanga sukun ira nudi sana tintalen ing ira harkurai tane Moses pai gale tale be na halangalanga di ine. 40 Mu harbalaurai ta ing ira tangetus di ga tange, ira nudi nianga nahula hanawat tutuno ta mu. Kike ra nianga horek:
41  Hab 1:5‘Mu hadado, mu ira ut na hinarus.
Mu na ngalabo ma mu na hiruo,
kinong iou ni gil tike linge tano numu pana bung na nilon,
ma sukmaal be da hinawase mu utana pa mu nale nurnur tana.’ ”
42 Io, ing Pol ma ne Banabas dur ga hananasur tano hala na lotu ta di ira Iudeia, ira matanabar di ga saring dur be dur na ianga baling uta kakarek ra linge tano Bung na Sinangeh namur. 43 Ing ira matanabar tano kis hulungai di ga hana leh, a haleng na Iudeia ma ira mes ing di gate kap usurane no lotu gar na Iudeia, di ga mur Pol ma ne Banabas. Ma dur ga haragat di be di na kis ter iat naramon tano harmarsai tane God.
44 Io, tano Bung na Sinangeh namur, a haleng sakit ira matanabar tano taman di ga hanawat hulungan ura hadade no nianga tano Watong. 45 Ing ira Iudeia di ga nes ira haleng na matanabar di ga hung ma ra bala ngungut. Di ga pukusane Pol ta ira nuno nianga ma di ga pines hagae ie.
46  Apostolo 3:26; 18:6Io kaie, Pol ma ne Banabas dur ga balu di ma ra balaraan horek: “God ga pingit be mu iat mu na huna hadade no nuno nianga. Sene be mu te suro leise ma pa mu le hamaan be mu haruat be mu na hatur kawase no nilon hathatikai. Io kaie, kakarek mir talingane balik um dong ing pa dile Iudeia. 47  Ais 49:6Ma mir gil hobi kinong ira nianga ing God ga pir mir ine karek:
‘Iou te bul ugo be tike lulungo uta di ing pa dile Iudeia,
be nu hatawat ter no haralon tane God ta ira katano bakut tano ula hanuo.’ ”
48 Ma ing dong ing pa dile Iudeia di ga hadade hokakarek, di ga laro ma di ga tange be ira nianga tano Watong i manga bilai. Ma di ing God gate hakilang ter di utano nilon hathatikai, di ga nurnur.
49 Io, no nianga tane God ga hanana hurbit ta ira kaba tamtaman bakut ta ikino katano. 50 Iesene ira Iudeia di ga hatut ira tinga di ira hinagalam ing di ga urur tane God. Di ga hasungsung bileng ira watong tano taman hobi. Ma di ga hatawat ter ra hinaragawai tane Pol ma ne Banabas ma di ga bat leise dur mekaia tano nudi katano. 51  Matiu 10:14; Apostolo 18:6Io kaie, dur gom hatidir leise ter ira pulungar ta ira lapara kaki dur ura hakilang di tano nudi sana tintalen ter ta dur ma dur gom hana u Aikoniam. 52 Ma ira ut na tinaram tano lotu kaia Entiok, di ga hung ma ra gungunuama ma di ga hung bileng ma no Halhaaliena Tanuo.

13:2 Apostolo 9:15

13:3 Apostolo 6:6

13:5 Apostolo 12:12; 15:39

13:11 Apostolo 9:8

13:13 Apostolo 15:38

13:17 KBk 1:7; 6:6; 12:51

13:18 Nam 14:34; Lo 1:31

13:19 Lo 7:1; Jos 14:1

13:20 Het 2:16; 1Sml 3:20

13:21 1Sml 8:5,19; 10:20-24

13:22 1Sml 13:14; 16:12; Sam 89:20

13:23 2Sml 7:12-16

13:24 Matiu 3:1-2

13:25 Jon 1:20,27

*13:25 Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit.

13:28 Matiu 27:22-23

13:29 Matiu 27:59-60

13:31 Apostolo 1:3,8

13:33 Sam 2:7

13:34 Ais 55:3

13:35 Sam 16:10

13:39 Rom 10:4

13:41 Hab 1:5

13:46 Apostolo 3:26; 18:6

13:47 Ais 49:6

13:51 Matiu 10:14; Apostolo 18:6