6
Di ga gilamis a liman ma iruo ura harharahut.
Apostolo 4:35Taitus ikino pana bung no winawas ta ira ut na tinaram tano lotu ga tamtamat hanana. Ma ari ta di, di ira Iudeia tano nianga Grik. Di ga ngurungur ter ta ira gunan kis me Iudeia kinong di ga palpalau sakit ira nudi makoso ma ira pinalau ta di ta ira kaba bungbung. Io, ira sangahul ma iruo na apostolo di ga tato hulungan ira kaba ut na tinaram tano lotu bakut ma di ga tange, “Paile tahut be mem na waak leise no hinarpir ma no tahut na hininaawas tane God be mem na nanget mon ma ira pinalau ta mu. Kaba tasi mem, mu gilamis ta liman ma iruo na tunana nalamin ta mu ing mu nunure be di hung ma no Halhaaliena Tanuo ma ra minanes. Ma mem na bul di ura harbalaurai ta ikin ra linge. Iesene mem iat, mem na harbalaan ura sinsaring ma ura hininaawas tano nianga tane God.”
Io, ira kaba ut na tinaram tano lotu bakut di ga laro ma di ga haut ta ikin ra nianga. Io, di ga kilam ne Stiwen, tike tunana nong ga hung ma no nurnur ma no Halhaaliena Tanuo. Di ga kilam bileng ne Pilip, Porokoras, Naikena, Timon, Parmenas, ma ne Nikolas me Entiok, nong gate lala tano lotu gar na Iudeia. Io, di ga hapuasne kakarek ra liman ma iruo na tunana ta ira apostolo. Ma ira apostolo di ga sasaring, di gom bul ira luma di ta kike ra liman ma iruo.
Apostolo 2:41; 16:5Io, no nianga um tane God ga hanana harbasie. Ma no winawas ta ira ut na tinaram tano lotu tuma Ierusalem ga manga tamtamat ma a haleng ira pris tano lotu gar na Iudeia di ga kap usurane no tahut na hininaawas.
Ari di ga tung Stiwen ra matmataan ta ira kaunsil.
Ma ne Stiwen, aie tike tunana nong ga hung ma no harmarsai tane God ma ra dades bileng. Ma iga gil ira dades na hakilang ma ra gingilaan na kinarup nalamin ta ira matanabar. Iesene ari turadi di ga sungute ie. Ma di merasi tike hala na lotu gar na Iudeia. Ma di ga kilkilam ie be no hala na lotu ta dong ing di te halangalanga ise di ta ira kinkinis na tultule. Ma a Iudeia di me Sairin ma Aleksandaria, ma ta ira katano Silisia ma Esia bileng. Ma di ga tur leh ura hargor ma ne Stiwen. 10  Luk 21:15Iesene pa di gale tale be di na balu ira nuno nianga na minanes ma no Tanuo nong ga iangianga ma ie. 11 Io, di ga hagut kumaan ari turadi be di na tange horek: “Mem ga hadade iga tange hagae Moses ma ne God.”
12 Io, ikin ra mangana nianga ga hatut ira tinga di ra matanabar ma ira tamat ta ira huntunana ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Di ga palim kawase ne Stiwen ma di ga sel ter ie ukaia ta ira kaunsil. 13 Io, di ga lamus halala ari tunana ura hinarakale ter tana. Karek ra tunana, di ga tange, “Mem la hadade ikin ra turadi ma hatikai ila tangtange hagae ikin ra halhaaliena hala na lotu tamat ma ira harkurai tane Moses bileng. 14 Ma ira nuno nianga karek ing mem ga hadade. Iga tange be Jisas nong me Nasaret na dure hasur ikin ra hala na lotu tamat ma ina kios ira tintalen ing Moses gate hausur dait ine nalalie.”
15 Io, ira kaunsil bakut kaia, di ga nes dit ne Stiwen ma di ga nes no matmataan tana ga ngan hoke ra matmataan gar tike angelo.

6:1 Apostolo 4:35

6:7 Apostolo 2:41; 16:5

6:10 Luk 21:15