16
Apostolo 14:6; 2 Timoti 1:5Io, ne Pol ga hana u Derbe ma mekaia iga hana u Listara, ma tike turadi na lotu no hinsana ne Timoti ga kiskis kaia. A Iudeia no etnana ma a ut na tinaram tano lotu ie. Iesene no tamana ga tike Grik ie. Pilipai 2:19-22Ira hatahinsaana naramon tane Krais me Listara ma Aikoniam di ga tange be Timoti aie tike bilai na turadi. Pol ga sip be na lamus Timoti tikai ma ie. Io, iga kut no palatamaine Timoti ma iga gil hobi kinong urah ira Iudeia ing di git kiskis ta kike ra taman di bakut di ga nunure ter be no tamana a Grik ie. Apostolo 15:23-29Be duhat ga harkol hanana ta ira taman duhat ga hininawase hanane ira ut na nurnur ta ira ula harkurai ing ira apostolo ma ira tena harbalaurai tano lotu tuma Ierusalem di ga bul be di na mur. Io kaie, ira matanabar na lotu ta ira tamtaman di ga kap dades uta ira nudi nurnur ma iga tamtamat hanana ira nudi winawas ta ira kaba bungbung.
Pol ga nes tike ninanaas na tanuo be tike Masedonia ga saring ie be na hana utusu ho di.
Apostolo 18:23Pol ma ira turana duhat ga hana hurbit tano katano Pirigia ma Galesia kinong no Halhaaliena Tanuo gate tur bat duhat be duhat pai nale harpir ma no tahut na hininaawas tano katano Esia. Be duhat ga hana huat tano pangpaang tano katano Misia duhat ga walar be duhat na hana lala tano katano Bitinia, ma sene be no Tanuo tane Jisas pai gale bala duhat. Io kaie, duhat ga hana sakit Misia ma duhat ga hana u Toroas. Taitus ikino bung ra bung Pol ga nes tike ninanaas na tanuo ma iga nes tike tunana me Masedonia ma iga tur ter gom sarsaring marmaris ter tane Pol horek: “Hana ukira Masedonia ma nu me harahut mem.” 10 Io, ing at mon Pol gate nes ter no ninanaas na tanuo, mehet ga taguro be mehet na hana u Masedonia kinong mehet ga nunure leh be God gate tato mehet ura harpir ma no tahut na hininaawas ter ta di kaia.
Tuma Pilipai Lidia ga nurnur tano Watong.
11 Mehet ga kawas ra mon me Toroas ma mehet ga hana takados u Samotares. Ma tano mes na bung mehet ga hana u Niapolis. 12 Io, mehet ga hana mekaia utuma Pilipai, tike tamat na taman tano katano Masedonia. Ma a haleng Rom di gabe kis at kaia. Io, mehet ga kis kaia ra bar bung.
13 Io, ra Bung na Sinangeh mehet ga hanasur mekaia tano taman ma mehet ga hana utusu ra gagena taho. Mehet ga hamaan be iga mon tike katano ira Iudeia di la hananawat tikai kaia ura sinsaring. Mehet ga kis ma mehet gom haburuana nianga ta ira haine ing di ga kis hulungan ter kaia. 14 Tikenong ta dong ing di ga hadade mehet ne Lidia, ma aie tike haine nong git lolotu tupas God. Aie me Taiatira ma igit suhsuhurane ra mol dardaraan. Ma no Watong ga papos no tingana be na taram kilam ira nianga ing Pol ga tangtange. 15 Menamur be aie ma ira turadi tano nuno hala di gate kap baptais ter, iga saring leh mehet be mehet na hana utusu hono nuno hala. Iga tange horek: “Be ing mohot lik be iou tutuno tike ut na nurnur tano Watong, io, mohot hilo utuma tano ngasiagu ma mohot na kis kaia.” Ma iga hagut mehet be mehet na hana ukaia.
Di ga bul halala Pol ma ne Sailas ra hala na harpadano tuma Pilipai.
16 Tike bung be mehet ga hanana utusu hono katano na sinsaring, mehet ga harsomane tike tultule na haine ma iga mon tike sana tanuo tana. No sana tanuo git terter ra dades tana kaie igom git hininaawas ta ira linge na hanawat namur. Igit hatawat ra haleng barbarat sakit ma ikinong ra tintalen ura nudi ing di git kure ter ie. 17  Mak 1:24No haine ga mur leh mehet ma ne Pol ma iga kakongane hanane be, “Duhat kakarek ra turadi a tultule duhat tano God nong i lie harsakit. Ma duhat hininawase mu tano ngas God na halon mu tana.” 18 Iga gilgil hokakarek ra haleng na bung tuk Pol gom malamales um. Io kaie, iga tahurus ter tano haine ma iga tange tano sana tanuo, “Tano hinsane Jisas Krais iou tange be nu sur talur ie!” Ma kaie iat mon no tanuo ga hana sukun ie.
19 Be dong ing di git palpalim mataan no haine di ga nunure be no nudi ngas na hatawat barbarat gate pataam, di ga palim kawase Pol ma ne Sailas. Ma di ga rahi dur utusu hono lilie tusu tano tamat na katano na hinanawat haruat. 20-21  Mak 13:9Di ga lamus hawat dur ukaia menalalie ta ira ut na harkurai me Rom, di gom tange, “A Iudeia karek ra iruo tunana ma dur hatarahi purpuruan kira ra nudait taman. Dur harpir uta ira tintalen ing paile haruat ma ira nudait harkurai. Dait a so taman dait me Rom ma dait paile tale be dait na bala leh kakarek ra tintalen ma be dait na mur.”
22  2 Korin 11:25; 1 Tesolonaika 2:2Ira haleng matanabar kaia, di ga ianga puasa ter bileng tane Pol ma ne Sailas. Io, ira ut na harkurai di ga hartule be da diris ise ira nudur mol ma be da hadakdak dur ma ra dangdangat. 23 Ing di ga hagae ter dur ma ra haleng na harlawaat, di ga ise halala dur utuma ra hala na harpadano. Ma di ga tange hadades tano turadi nong git balbalaure dong ing di ga hiis kawase naramon tano hala na harpadano be na mano bat timaan dur. 24 Be igate hadade ter kakarek ra dades na nianga, no ut na harbalaurai tano hala na harpadano ga ise halala dur utuma muk naramon tano katano nalamin tano hala na harpadano ma igom hakahe bat ira kaki dur nalamin ta ira tirihuana dahe.
25 Ra tingana bung Pol ma ne Sailas dur ga saasaring ma dur ga pirpirlet God ma ira garana. Ma ira mes ing di ga hiis kawase naramon tano hala na harpadano, di ga hadade dur. 26 Kaie iat mon tike dades na kunakuner ga gune no burwana no hala na harpadano. Io, kaie at mon ira matanahala tano hala na harpadano ga tamapapos ma ira dades na hinhiran sakit ing di ga hakahe dit ter di me ga tamalapus leh. 27  Apostolo 12:18-19Be no turadi nong ga balbalaure di naramon ra hala na harpadano ga tangahun ma iga nes ira matanahala be di gate tamapapos, iga lik be kike ra turadi di gate hilo. Io kaie, iga sasel leh no nuno sele nong be nage gil bing ie. 28 Iesene Pol ga karo ie horek: “Waak u gilgil hagae ugo! Mem bakut mon karek!”
29 Io, no ut na harbalaurai tano hala na harpadano ga tato uta lulungo ma iga hilo raurawaan lala gom a puko dadader ter menalalie tane Pol ma ne Sailas. 30  Apostolo 2:37Io, iga lamus hasur leh dur utusu nataman ma iga tiri dur, “Ningor, iou ni gil ra so kaie iou nige hatur kawase no nilon tutuno?”
31 Dur ga balu ie horek: “Nu nurnur tano Watong Jisas kaie God nage halon ugo. Pa ta be augo sene. Mohot tamana bakut.” 32 Io, dur ga pir ter no nianga tano Watong tana ma ta ira turadi naramon tano nuno hala. 33 Taitus ikinong iat ra pana ra bung no ut na harbalaurai tano hala na harpadano ga lamus leh dur ma iga gis ira manua dur. Ma duhat tamana bakut, duhat ga kap baptais kaie iat. 34 Io, iga lamus leh Pol ma ne Sailas utuma hono nuno hala ma iga tabar dur ma ra nian. Aie ma no nuno hatatamana bakut di ga bukas ma ra gungunuama kinong karek um di gate nurnur tane God.
35 Ra malane um ira ut na harkurai di ga tule ira nudi tultule utusu tano ut na harbalaurai tano hala na harpadano ma karek ra nianga: “Halangalanga ise kike ra iruo tunana.” 36 Io, no ut na harbalaurai tano hala na harpadano ga tange tane Pol, “Ira ut na harkurai di tula nianga be iou ni hasur ise mur ma ne Sailas. Karek i tale be mur na hana um. Kaia, mur na hana tatahun.”
37 Ma sene be Pol ga tange ta ira tultule be, “Pa di gale tiri murmur mir ta dahine be mir gil ra sasana be pata. Mir te kap no kinilam be airuo Rom mir iesene di ga hadakdak bia balik mir ra matmataan na haleng. Io, di ga ise halala mir tano hala na harpadano. Ma kakarek di ura tultule hamatien leise mir? Pata tuno! Kike ra ut na harkurai iat me Rom di na hanawat ukira ma di na me hasur leise mir.”
38 Io, ira tultule di ga hinawase ira ut na harkurai ta kike ra nianga ma be di ga hadade be Pol ma ne Sailas dur ga kap no kinilam be a Rom dur, di ga sam kahe ira kati di. 39 Io, di ga hanawat ma di ga ianga marmaris ter ta dur uta ing di ga gil ma di ga lamus hasur dur metuma ra hala na harpadano. Ma di ga saring dur be dur na hana sukun um no taman. 40 Be Pol ma ne Sailas dur ga hana sukun no hala na harpadano dur ga hana utuma hono hala tane Lidia. Ma dur ga kis tikai baak ma ira hinsaa dur tane Krais kaia ma dur ga haragat di. Io, dur ga hana leh um.

16:1 Apostolo 14:6; 2 Timoti 1:5

16:2 Pilipai 2:19-22

16:4 Apostolo 15:23-29

16:6 Apostolo 18:23

16:17 Mak 1:24

16:20-21 Mak 13:9

16:22 2 Korin 11:25; 1 Tesolonaika 2:2

16:27 Apostolo 12:18-19

16:30 Apostolo 2:37