No Tahut na Hininaawas
MAK
ga Pakat Ie
No Tahut na Hininaawas tane Mak paile kilam ra haleng na harausur tane Jisas (nes no ula nianga tane Matiu). Pata. I manga iangianga uta ira tamat na gingilaan tane Jisas ura hamanis be Jisas i hatur kawase no tamat na dades tane God, kaie i tale be na lik luban leise ira sana tintalen ma ina kul halangalanga dait (nes Mak 10:45). Ma ne Mak ga bul halala ra haleng na nianga tane Jisas uta ira harubaal ing na hana tupas ira Kristian bileng, kaie i nanaas be tano pana bung Mak ga pakat ikin ra pakpakat a mon hinaragawai gate hana tupas ira Kristian ma ne Mak ga halilik leh di ta ira nianga tane Jisas (8:34-38).
1
Jon ga tagure di tano hinanawat tano Watong.
(Matiu 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
No tahut na hininaawas tane Jisas Krais no Natine God i hatahun hokarek.
Mal 3:1God ga tange tano pakpakat tano tangetus Aisaia horek,
“Hadado baak! Aiou ni tule no nugu ut na kap nianga menalalie tano num hinanawat,
Nong na tagure no num ngas;
Ais 40:3Metuma ra katano bia a ingana tikenong i taato,
‘Tagure no ngas tano Watong,
Gil hatakadosne ie ura nuno hinanawat.’ ”
Apostolo 13:24; 19:4Ura hatutuno no nianga tano tangetus Aisaia, Jon no ut na baptais ga hanawat tuma ra katano bia ma iga harpir ta ira matanabar kaia horek: “Mu na kap no baptais na lilik pukus waing God na lik luban leise ira numu sana tintalen.” A tamat na matanabar sakit tano tamat na taman Ierusalem ma ari mes na taman ta ikinong ra katano Iudeia, di git hanana tupas ie. Di git hapuasne ira nudi sana tintalen, io, namur Jon git baptais di tano taho Ioridan.
2Kng 1:8; Matiu 11:8Ma ne Jon, ira kinasine di ga gil ma ra hina kamel ma igit taltalin ma tike pala bulumakau. Ma igit enen ko ma igit mame ra tiri na imara. Apostolo 13:25Ma iga pirpir ira matanabar igom tange ta di horek: “No turadi nong na hanawat namur tagu i tamat tagu. Ma iou paile haruat be ni tudu ura laplapus ira hino ta ira pala lamas na kakine. * Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit. Aiou baptais mu ma no taho ma sene be aie na baptais mu ma no Halhaaliena Tanuo.”
Jon ga baptais Jisas ma ne Satan ga walar ie.
(Matiu 3:13—4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13)
Ikino pana bung Jisas ga hanawat metuma Nasaret tano katano Galili ma ne Jon ga baptais ie tano taho Ioridan. 10 Ma ing be Jisas ga hanana hut metuma ra tingana taho iga nes no ula mawe ga tamapapos ma no Tanuo ga hananasur ter tana hoke tike bun. 11  Sam 2:7; Ais 42:1; Matiu 12:18; Mak 9:7A ingana tikenong ga ianga sur metuma ra ula mawe horek: “Augo no Natigu. Iou manga sip ugo ma iou laro sakit utam.”
12 Kaie iat mon no Tanuo ga tule haut ie utuma ra katano bia. 13  Sam 91:11-13Ma aihet na sangahul na bung ga lon tikai ma ira raaia na wawaguei di la harien tuma ra katano bia. Ma ne Satan bileng ga walwalaam ie. Io, namur um ira angelo di ga hanawat ura harahut ie.
Jisas ga tur leh be na harpir.
(Matiu 4:12-17; Luk 4:14-15)
14  Mak 6:17Namur be di gate bul halala ter Jon ra hala na harpadano, Jisas ga hana utusu Galili igom harpir utano tahut na hininaawas tane God. 15  Matiu 3:2Ma iga tange horek: “Mu na lilik pukus ma mu na nurnur tano tahut na hininaawas kinong no pana bung tano kingdom tane God irek.”
Jisas ga tato leh ira ut na kap aen.
(Matiu 4:18-22; Luk 5:1-11)
16 Io, be ing Jisas ga hanana ra gagene no tamat na taho kis Galili iga nes leh airuo ut na kap aen, Saimon ma no tesne Andru, dur ga isise tike ubane. 17 Ma ne Jisas ga tange ta dur, “Mur na mur iou ma ni hausur mur ura soh turadi.” 18 Kaie iat mon, dur ga hana sukun haiane ira nudur ubane ma dur ga mur ie.
19 Be Jisas ga hanana hakakari iga nes Jemes dur tesne ma ne Jon, ira iruo natine Sebedi. Duhat tamana ga kis ter tano mon ma dur ga tangtagure ira nudur ubane. 20 Kaie iat mon Jisas ga tato dur ma dur ga hana talur no nudur mama Sebedi ma ira tultule tano ula mon, ma dur gom mur ie.
Jisas ga hausur ira matanabar ma iga tule hasur leise ira sana tanuo.
(Luk 4:31-37)
21 Io, Jisas ma ira nuno bulu na harausur, di ga hanawat ukaia tano taman Kapeneam. Ma tano Bung na Sinangeh Jisas ga hana lala tano hala na lotu ta di ira Iudeia igom tur leh ra harausur. 22  Matiu 7:28-29Ira matanabar di ga karup ma di ga urur ta ira nuno harausur kinong iga hausur di hoke tikenong te kap ra dades, kaie igom tale be na ianga hobi, ma pata hoke di ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses.
23 Be iga hausur di, tike turadi a sana tanuo ga sasoh tana ga lala kaia ra hala na lotu ta di ira Iudeia ma iga manga tato horek: 24  Mak 5:7“U biha, Jisas me Nasaret? U te hanawat be nu haliare mem? Aiou nunure ter be no Halhaaliena tane God ugo.”
25 Ma ne Jisas ga tigel no sana tanuo, “Kis matien! Sur sukun ie!”
26  Mak 9:26No sana tanuo ga tong hadades no turadi, igom manga kup, io, iga sur sukun ie. 27 Io, ira matanabar bakut kaia di ga karup, di gom ngalabo ter, kaie di gom wowor horek: “A sigar mangana harausur ikin! I hausur ma no nuno dades iat! I kure ise bileng ira sana tanuo ma di taram ie!”
28  Matiu 4:24Io, no hininaawas utane Jisas ga hana harbasie haiah tano katano bakut Galili.
Jisas ga halangalanga ira turadi ma iga tule hasur leise ira sana tanuo baling.
(Matiu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Menamur be Jisas ma ira nuno bulu na harausur duhat ga hana sukun no hala na lotu ta di ira Iudeia, duhat gom hana lala tano ngasiane Saimon ma ne Andru. Ma ne Jemes ma ne Jon dur ga lala bileng. 30 Ma no numune Saimon ga noh ter tano ula hator ma ra malahau. Ing at mon Jisas ga hanawat di ga hinawase ie tana. 31 Io, Jisas ga hana ukaia ho ie, igom palim no lumana ma iga sel hatut ie. No malahau ga pataam sukun ie, io, iga tur leh be na tagure ira nian uta di.
32 Be igate matmatarahien um, be no kasasa gate suguh, ira matanabar di ga kapkap hawat ira ina minaset bakut ukaia hone Jisas. Ma di ga kapkap hawat bileng ing ira sana tanuo ga sasoh ta di. 33 Ma a haleng sakit ira matanabar ta ikino taman di ga hanawat hulungan kaia ra matanangas. 34  Mak 3:10-12Haleng di, Jisas ga halangalanga di ta ira haleng mangana minaset. Iga hasur leise bileng ra haleng sana tanuo ta di. Iesene Jisas pai gale bala leh ira sana tanuo be di na ianga kinong di ga nunure be nesi ie ma di nahula hinawas utana.
Jisas baling ga harpir hanana tano katano Galili.
(Luk 4:42-44)
35  Matiu 14:23; Mak 6:46Ra mala bungbung be iga kadado dahine baak, Jisas ga hana leh ukaia ra malukapa igom saasaring. 36 Ma ne Saimon ma ira nuno harwis di ga hana ura ninanaas tana. 37 Be di ga nes tupas ie, di ga hinawase ie be, “A haleng na matanabar di naanaas tam.”
38 Io, Jisas ga tange, “Dait na hana balik ta tike katano ta ira taman hutate waing nige harpir bileng kaia kinong iou gate hanawat be ni gil hobi.” 39  Matiu 4:23; 9:35Io, iga hanana hurbit Galili igom harpir ta ira hala na lotu ta di ira Iudeia ma iga hasur leise ira sana tanuo ta di.
Jisas ga halangalanga tike turadi nong a sana minaset ga kis tano tamaine.
(Matiu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Tike turadi nong ga sam sana minaset tano palatamaine ga hanawat ukaia hone Jisas, ga saga bukunkek ma iga saring ie horek: “Aiou palai be u haruat ura halangalanga iou waing pai nale tale be da hatabune habaling iou. Ma be ing u sip, nu gil hobi tagu.”
41 Io, Jisas ga sasangaho igom sigire ie kinong iga marse ie igom tange, “Aiou sip ter. Nu langalanga!” 42 Kaie iat mon no minaset ga pataam tano turadi. 43 Nalalie ta ing Jisas ga tule leise no turadi iga hakatom ter ie ma ra dades na nianga horek: 44  WkP 14:1-32“Harbalaurai timaan! Waak be u hinawase ta tikenong ta ikin ra linge iou gil ie tam. Iesene nu hana ma nu hamanis ugo tano pris. Ma nu ter no hartabar haruat ma no harkurai tane Moses. Ma ikino hartabar na hinawas palai ura hatutuno be u te langalanga ma be paile tale bileng be tikenong na hatabune habaling ugo.”
45 Iesene no turadi ga hana balik gom hinawas hurhurbit. Kaie, Jisas pai gomle haruat ura hinana palai ta ira taman. Iesene iga kiskis ter mon ta ira malukapa. Ma ira matanabar iat di ga hanana tupas ie mekaia ta ira matahu taman.

1:2 Mal 3:1

1:3 Ais 40:3

1:4 Apostolo 13:24; 19:4

1:6 2Kng 1:8; Matiu 11:8

1:7 Apostolo 13:25

*1:7 Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit.

1:11 Sam 2:7; Ais 42:1; Matiu 12:18; Mak 9:7

1:13 Sam 91:11-13

1:14 Mak 6:17

1:15 Matiu 3:2

1:22 Matiu 7:28-29

1:24 Mak 5:7

1:26 Mak 9:26

1:28 Matiu 4:24

1:34 Mak 3:10-12

1:35 Matiu 14:23; Mak 6:46

1:39 Matiu 4:23; 9:35

1:44 WkP 14:1-32