9
Mak 13:30Ma ne Jisas ga tange habaling ta di, “Mu hadado baak! Tari ta mu kakarek pai nale mat tuk ter be mu na nes no kingdom tane God be ite hanawat ma ra dades.”
Jisas ga ries.
(Matiu 17:1-8; Luk 9:28-36)
2 Pita 1:17-18; Apostolo 3:22Ma be a liman ma tike na bung gate pataam, Jisas ga lamus Pita, Jemes, ma ne Jon utuma ra tamat na uladih ing pata tari kaia. Ma ne Jisas ga ries ra matmataan ta duhat. Ira kinasine ga hilahile ma iga manga ponpon ta ira mol tano ula hanuo ing pa dile haruat ura gisgis hobi. Ma ne Elaija ma ne Moses dur ga harapuasa ter ta di, duhat gom wowor ma ne Jisas. Ma ne Pita ga tange tane Jisas, “Tena harausur, i bilai ing mehet kis kira. I tahut be mehet na gil aitul a palpalih, tikenong a num, tikenong tane Moses, ma tikenong tane Elaija bileng.” Iga tange hobi kinong be duhat ga nes kike, duhat ga manga burut, ma pai gale hanunure be na tange hohaam.
Ma namur tike bahuto ga hanawat, igom pulus di, ma ra ingana tikenong ga ianga huat naramon tano bahuto iga tange, “No natigu ikin nong iou manga sip ie. Mohot na hadade ie!” Kaie iat mon duhat ga nanaas hurbit iesene duhat pai gale nes ta tikenong. Jisas sene um ga tur tikai ter ma duhat.
Tikenong hoke no tangetus Elaija gate hanawat nalalie tano Mesaia.
(Matiu 17:9-13)
Io, be duhat ga hananasur metuma ra uladih, Jisas ga tange hadades ta duhat. Ma iga tange be duhat pai nale hinawase ta tikenong ta ikin ra linge duhat ga nes ie. Duhat na hinawas um namur be Nong a Turadi ie na tut hut baling sukun ra minat.
10 Duhat ga hadade ing iga tange, sene be duhat sene iat duhat ga woworane ie horek: “I lik hohaam ing i tange be Nong a Turadi ie na tut hut baling sukun ra minat?” 11 Ma duhat ga tiri Jisas be, “Ura biha ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di la tangtange be no tangetus Elaija iat na hanawat nalalie tano Mesaia?”
12  Mal 4:5; Sam 22:1-18; Ais 53:3Jisas ga balu duhat ma iga tange be, “Io, a tutuno, di ira tena harausur di tange be Elaija na huna hanawat ura gilgil hatakadosne habaling ira linge bakut. Ikinong i tutuno, kaie i tutuno bileng be Nong a Turadi ie na kilingane iat a haleng na harubaal ma da suro leise ie hoke ira pakpakat tane God i tange. 13  Matiu 11:14Di ira tena harausur di tange be Elaija na hanawat baak, iesene iou hinawase mohot be tikenong hoke Elaija gate hanawat ter! Ma hoke ira pakpakat tane God i tange, di ga gil haruatne ira nudi sana sinisip utana.”
Be ira nuno bulu na harausur pai gale haruat, Jisas ga hasur leise tike sana tanuo tano bulu.
(Matiu 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Be duhat ga me hana tupas ari ta ira bulu na harausur duhat ga nes a tamat na matanabar sakit tikai ma di. Ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga hargor ma di. 15 Ikino pana ing ira matanabar di ga nes leh Jisas di gom manga karup. Ma di ga hilor leh ie ura haatne leh ie. 16 Ma ne Jisas ga tiri di, “Mu hargor ma di ura gena so?”
17 Io, tikenong ta ikinong ra matanabar ga balu ie ma iga tange, “Tena harausur, iou lamus no natigu tunana ukira ho ugo kinong a sana tanuo te sasoh tana ma pai lale iangianga. 18 Ma ing be no sana tanuo na ubu ie, ila isise ter ie ra pu. Io, a buse ila sursur tano hono, ila hatagiris na ngise ma ila be pidos ter. Ma iou tange ta ira num bulu na harausur be di na hasur leise no sana tanuo tana, iesene pa dile haruat.”
19 Jisas ga tange ta di, “Mu ira matanabar katiak, pa mu le nurnur urah? Maris! Pa nile kis lawas tikai ma mu kira napu ura harahut mu waing mu nage nurnur. Mu lamus no bulu ukira ho iou!”
20 Di ga lamus ie ukaia hone Jisas. Ma be no sana tanuo ga nes Jisas kaie iat mon iga ise ter no bulu ra pu gom ubu hababa ie. Ma no bulu ga tapulpul hurbit ma iga buse bakut um no hono. 21 Ma ne Jisas ga tiri no mama tano bulu horek: ‘Iga tur leh hunangesa ikin ila ububu ie?”
Ma iga balu ie igom tange, “Tur leh iat baak nalalie ing iga not no bulu. 22 Ma a haleng na bung ila isise ter ie ta ira eh ma ta ira taho bileng waing na bing ie. Be nu petlaar ta linge tana, nu marse mir ma nu harahut mir!”
23  Matiu 21:21; Mak 11:23Jisas ga tange tana, “Urah u tange be ing iou ni petlaar? Nong i nurnur na petlaar ira linge bakut.”
24 Kaie iat mon no mama tano bulu ga tange, “Maso! Aiou nurnur, sene be nu harahut bileng ira sunupi tagu ura nurnur!”
25 Be Jisas ga nes ira haleng na matanabar di ga hananawat hulungan, iga ngaluane no sana tanuo, iga tange tana, “Augo ra ngulo ma ra talinga ba na sana tanuo, iou tange hadades tam be nu sur sukun ie ma waak um u sasoh baling tana.”
26  Mak 1:26Ma be igate kup ma iga ubu hababa ter ie, io, iga sur sukun ie. Ma no bulu um ga ngan hoke be ite mat, kaie ira haleng di gom tange, “Ite mat!” 27 Sene be Jisas ga palim no lumana gom sel hatut ie. Io, no bulu ga tur nalu.
28 Ma be Jisas ga lala naramon ra hala ira nuno bulu na harausur di ga tiri kumaan ie horek: “Urah mem paile haruat ura tultule hasur leise no sana tanuo?”
29 Jisas ga balu di gom tange, “A sinsaring sene mon i haruat be na hasur leise ira mangana sana tanuo hokike.”
Jisas ga hinawas baling be na mat ma ina tut hut baling.
(Matiu 17:22-23; Luk 9:43-45)
30-31  Jon 7:1 Mak 8:31; 10:32-34Ma ne Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga hana sukun ikino taman di gom hana kutus no katano Galili. Jisas pai gale sip be ta nong na nunure be ikana ha kinong iga hausur ira nuno bulu na harausur horek: “Da tule ter Nong a Turadi ie ta ira turadi ing di na ubu bing ie. Ma ta itul a bung na pataam na tut hut baling.”
32  Luk 9:45Iesene pa di gale palai ta ikin ra nianga ma di ga burut be di na tiri ie.
Nesi i tamat tutuno?
(Matiu 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Io, be Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga hanawat Kapeneam ma be di ga kis ter naramon ra hala, Jisas ga tiri di be, “Aso ikinong mu ga hargor pane ie na ngas?”
34 Ma iesene di ga kis matien ter um, kinong di ga hargor na ngas be nesi ta di i tamat. 35  Luk 22:24; Matiu 20:25-27; Mak 10:43-44Ma ne Jisas ga kis ter, io, iga tato ira nuno sangahul ma iruo igom tange, “Be ta tikenong i sip be na kis na tamat, i bilai be na gil hasiksik ie ma ina tultule ta mu bakut.” 36 Ma iga palim leh tike not no bulu gom hatur ie nalamin. Io, iga gagawane ie gom tange ta di horek: 37  Matiu 10:40“Ing be nesi ta nong i bala leh tike not no bulu ho ikin, kinong i nunure be iou sip hobi, io, i bala leh iou bileng. Ma be nesi i bala leh iou, paile bala leh sene mon iou, i bala leh bileng nong ga tule iou ukira.”
Be tikenong paile tur ta nong tike palpal, i tur tikai ma ne Jisas.
(Luk 9:59-60)
38 Io, Jon ga tange tane Jisas, “Tena harausur, mem ga nes tupas tikenong iga hasur leise ira sana tanuo ma no hinsam. Ma mem gom tigel ie kinong pai lale murmur dait.” 39 Jisas ga tange, “Waak mu tigel ie. Be tikenong na gil ra dades na gingilaan na kinarup ma no hinsagu, namur baling pai nale haruat ura tangtange hagae iou. 40  Matiu 12:30; Luk 11:23Be tikenong paile malok ta dait, dait ma ie. 41  Matiu 10:42Mu hadado baak! Be tikenong na hamamo mu ma tike gingop na taho, kinong i nunure be mu la murmur iou, ikino turadi na hatur kawase iat no nuno kunkulaan.”
Nu waak leise ira linge ing na harara ugo.
(Matiu 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 Ma ne Jisas ga tange habaling horek: “Nes di rek ra hansik na bulu. Di nurnur tagu ma be tikenong na ura harara tikenong ta di, igor tahut tana be da tigel bat ie. Na tahut be da huna kubus tike tamat na hot sakit tano kodonana ma da ise ie utusu na tes, nahula harara tikenong ma ina kap ra tamat na harpadano namur. 43  Matiu 5:30Kap leise ira sana lilik ing na harara no num nilon. Tike hapupuo tana horek. Be tike lumam i harara ugo nu kato kutus leise ie. I tahut dahine be nu salo tano nilon tutuno ma ra kum ugo. Sene be paile manga tahut be da ise ugo ma ira iruo lumam bakut ukaia tano ula eh nong pai lale matmat. 44 [Kaia tano ula eh ira sisi ta ira tamai di pai lale matmat ma no eh paile tale be da pusi ie.] 45 Ikin ra hapupuo bileng i haruat hobi. Be tike kakim i harara ugo nu kato kutus leise ie. I tahut dahine be nu salo tano nilon tutuno ma ra kum ugo. Sene be paile manga tahut be da ise ugo ma ira iruo kakim bakut ukaia tano ula eh. 46 [Kaia tano ula eh ira sisi ta ira tamai di pai lale matmat ma no eh paile tale be da pusi ie.] 47  Matiu 5:29Tike hapupuo bileng horek. Be tike matam i harara ugo nu luar leise ie. I tahut dahine be nu salo tano nilon tutuno ma ra matakale ugo. Sene be paile manga tahut be da ise ugo ma ira iruo matam bakut ukaia tano ula eh. 48  Ais 66:24Kaia tano ula eh ira sisi ta ira tamai di pai lale matmat ma no eh paile tale be da pusi ie.
49 “No eh la tuntun leise ira sana hoke ira harubaal ila walwalar dait be dait nage tahut bileng. Hokakarek bileng, di la bulbul sol ta ira nian inage kis lawas ma pai nale sana. 50  Matiu 5:13; Luk 14:34Sol i manga harahut, iesene be no nuno dades ura harahut ite pataam, no nuno dades na hanawat baling hohaam? Paile tale. Hoke no sol i harahut, mu bileng, mu na harahut ma ina mon malum harbasie ta mu.”

9:1 Mak 13:30

9:2 2 Pita 1:17-18; Apostolo 3:22

9:12 Mal 4:5; Sam 22:1-18; Ais 53:3

9:13 Matiu 11:14

9:23 Matiu 21:21; Mak 11:23

9:26 Mak 1:26

9:30-31 Jon 7:1

9:30-31 Mak 8:31; 10:32-34

9:32 Luk 9:45

9:35 Luk 22:24; Matiu 20:25-27; Mak 10:43-44

9:37 Matiu 10:40

9:40 Matiu 12:30; Luk 11:23

9:41 Matiu 10:42

9:43 Matiu 5:30

9:47 Matiu 5:29

9:48 Ais 66:24

9:50 Matiu 5:13; Luk 14:34