No Airuo
na Pakpakat tane
PITA
Ira haleng na tena harausur harabota di ga ura hagae no lotu ma ira nudi sana tintalen ma ira nudi hinarakale. Pita ga hakatom ira Kristian be di na harbalaurai timaan be kike ra sana turadi nahula lamus harara di (nes 2 Pita 2:1-22). Pita ga haragat di be di na mur ira bilai na tintalen sene mon (1:3-11). Iga nunure be na hutate be na mat (1:12-15) ma iga ura halilik leh di be no tahut na hininaawas di gate kap ter ie i tutuno ma be Krais na tapukus baling. No inga ne God ruma ra uladih (Mak 9:2-8) ma ira nianga ta ira tangetus i hatutuno be Krais na tapukus (2 Pita 1:16-21). Kaie, pata ta linge be ari di tange be Krais pai nale tapukus (3:3-6). Dait na kis kawase no nuno hinanawat (3:8-15) ma ra gamgamatien na tintalen ma dait na harbalaurai timaan ta ira tena harausur harabota (3:14-18). Ikinong no surno ta ikin ra pakpakat.
1
Aiou Saimon Pita tike apostolo ma tike ut na tinaram tano pinapalim Jisas Krais i ter tagu, iou pakat ikin ra nianga tupas mu ing no numu nurnur i haruat ma no numem. Ma i haruat hobi kinong no nudait ut na Haralon Jisas Krais, no nudait God, i takados. Io, iou sasaring be a tamat na harmarsai ma ra malum na kis um ta mu kinong mu nunure ter God ma ne Jisas no nudait Watong.
Dait na manga ngaangel ura hatawat ira bilai na tintalen.
Ma i tale be ni sasaring hobi kinong ite tabar dait ma ira kaba haridan dait supi ter ura nilon ma ura murmur timaan ie. Ite tabar dait hobi ma ikino mangana dades ing aie sene mon i hatur kawase ie. Kinong urah, dait nunure ter ie nong ga tato dait. Ma i manga tamat ma i bilai harsakit, kaie igom tato dait. Ma a mangana God ie hobi, kaie igom tabar dait ma ra tamat ma ra bilai na haridan ing igate kukubus ter ta dait waing mu nage kis tikai ma ne God ma mu na kap ira nuno mangana tintalen ma mu na hilo sukun ira tintalen tano ula hanuo i mapus, a mangana tintalen i hanawat metuma naramon ta ira sana sinisip ta ira turadi.
Io kaie, i tahut be mu na manga ngaangel be mu nage bul tikane ira bilai na tintalen ma no numu nurnur. Ma waak be mu gil ira bilai na tintalen sene mon. Mu na nunure bileng ira linge tutuno. Galesia 5:22-23Ma paile tahut sene mon be mu na nunure ira linge tutuno. Mu na balaure timaan bileng ira numu sinisip. Ma tano numu harbalaurai ta ira numu sinisip, i tahut be mu na bul tikane ie ma no tintalen na tuntunur dades ta ira harwalar. Ma tano numu tuntunur dades, mu na halala leh bileng no mangana tintalen ura murmur timaan God. Ma tano numu tintalen na murmur God, mu na kap halala leh bileng no tintalen na hatatesne tutuno ura terter harbasiane ira bilbilai ta mu. Ma tano tintalen na hatatesne tutuno, i tahut be mu na bul tikane ie ma no harmarsai. Ing be kakarek ra mangana tintalen i tatahuat hanana ta ira numu lon, i hamanis be mu nunure no nudait Watong Jisas Krais, ma ira numu lon na huei ma ina hanawat timaan kinong mu nunure ie. Iesene ing be kakarek ra mangana tintalen paile kis tano nilon ta tikenong, aie hoke tike pulo ma paile nanaas timaan. Ite lik luban leise be Krais gate gis ise ira nuno sana tintalen menalalie.
10-11 Io kaie, ira hinsaagu tane Krais, i tahut be mu na manga ngaangel be mu na hapuasne habaling ta mu be i tutuno be God gate tato ma gilamis leh mu. Ing be mu na mur kakarek ra tintalen pa mu nale hiruo ma ne God na manga laro leh ta mu ura sinalo tano kingdom nong pai nale pataam, ikino kinkinis tano nudait Watong Jisas Krais, no nudait ut na Haralon.
No minamar tana tuma ra uladih ma ira nianga na tangetus i hatutuno be Jisas na tapukus.
12 Io kaie, iou sip be ni halilik haitne mu ta kakarek ra linge. I tutuno be mu nunure ter kakarek ma mu te tur timaan naramon tano hininaawas tutuno nong mu hatur kawase ie. Iesene iou ni halilik iat mu. 13-14  2 Korin 5:1; Jon 21:18-19Ing iou kis ter iat baak ma no palatamaigu iou lik be i takados be ni hatatik ira numu lilik ura liklik leh kakarek ra linge kinong iou nunure be ite hutate um be iou ni waak leise no palatamaigu tano minat hoke no nudait Watong Jisas Krais te hapalaine ter tagu hobi. 15 Ma iou ni manga ter ira nugu dades ura nesnes be namur tano nugu hinana talur mu, mu na tale be mu na lik haitne leh kakarek ra linge.
16  Matiu 17:1-5Ing mem ga hinawase mu tano dades na hinanawat baling tano nudait Watong Jisas Krais, mem pai gale mur ira pir ing ira turadi mon di ga huo ma ira nudi keskes na lilik. Pata. Mem ga nes no minamar tana ma ira mata mem. 17  Matiu 17:5Maso! God no nuno Mama ga hatamat ie ma iga bul haut no hinsana ta ikino pana bung God no Tamat na Dadeswana ga ianga sur gom tange, “No Natigu ikin nong iou manga sip ie, ma iou laro sakit utana.” 18 Mehet iat mehet ga hadade no ingana metuma ra mawe ing mehet ga kis tikai ma ie tuma tano halhaaliena uladih.
19 Ma i tale be dait na manga so no nudait nurnur bileng ta ira nianga ta ira tangetus. I tahut be mu na taram timaan ira nudi nianga. Ira nudi nianga i haruat ma tike lulungo i murarang tano kadado na katano. Mu na taram ira nianga hobi tuk ter be no laar i dares ie ma be no tiding na laar i pupuruk huat naramon ta ira numu lon. 20 Iou manga sip be mu na palai ta ira humangana nianga na tangetus ing i kis ta ira nianga tane God di ga pakat ie. Kike ra tangetus pa di gale pales ira pipilaina metuma naramon ta ira nudi lilik iat. 21  2 Timoti 3:16; 1 Pita 1:11-12Pata. Tike nianga na tangetus pai gale hanawat bia leh mon ta ira lilik gar na turadi. Iesene ira turadi di ga iangianga leh metuma hone God ing no Halhaaliena Tanuo iat git gaugau leh ira nudi lilik.

1:6 Galesia 5:22-23

1:13-14 2 Korin 5:1; Jon 21:18-19

1:16 Matiu 17:1-5

1:17 Matiu 17:5

1:21 2 Timoti 3:16; 1 Pita 1:11-12