21
Jisas ga harapuasa ta ari ing di ga isise ubane.
Namur baling Jisas ga harapuasa ta ira nuno bulu na harausur tano gagene no tamat na taho kis Taiberias. Iga ngan horek. Saimon Pita, Tomas (no Kasang), Nataniel nong me Kena tano katano Galili, ira iruo natine Sebedi, ma airuo mes na bulu na harausur di ga kis tikai ter. Luk 5:4-7Ne Saimon Pita ga tange ta di be, “Aiou ura isa ubane.” Io, di ga balu ie be, “Dait tikai.” Io, di ga hana leh di gom a kisi leh tike mon, iesene ta ikino bung ra bung pa di gale soh ta tike aen.
Ra mala bungbung Jisas ga tur ter tuma na waseser iesene ira bulu na harausur pa di gale nes kilam ie be Jisas mon. Io, iga kakongane utuso ho di be, “Kaba tasigu, pata ta aen ta mu, nah?”
Ma di ga balu ie be, “Pata.”
Kaie, igom tange ta di horek: “Mu ise no ubane utuso tano kata tano mon ma mu na soh tari.” Ma be di ga gil hobi pa di gale tale um be di na saret haut no ubane utuma naramon tano mon kinong iga hung no ubane ma ra haleng aen.
Jon 13:23; Matiu 14:29Io, no bulu na harausur nong Jisas ga sip ie ga tange tane Pita be, “No Watong ikunuma!” Ma ne Saimon Pita gate kap leise ter no tamat na kinasine. Ing at mon iga hadade be no Watong ikunuma, iga sige habaling leh no kinasine ma iga karwas sur utusu na taho kis. Ma ira mes na bulu na harausur di ga mur haut um Pita ma no mon. Ma di ga selsel hanane no ubane nong ga hung ter ma ira aen kinong pai gale tapa utuma na waseser. Di ga tapa haruat mon ma tike maar na mita. Be di ga me sapa di ga nes tike eh ma igate ian males ter. Ma a mon aen kanaia tana. Iga mon bileng ari beret.
10 Io, Jisas ga tange ta di be, “Mu kap hawat ta aen ta kike mu te soh.”
11  Luk 5:6Saimon Pita ga kawas tano mon igom saret no ubane utuma na waseser. No ubane ga bukas ma ra tamat na aen haruat ma tike maar ma liman sangahul ma itul. Iesene no ubane pai gale tamadiris sukmaal be iga haleng sakit ira aen tana. 12 Ma ne Jisas ga tange ta di be, “Mu hana ura, mu na ian.” Ma ira bulu na harausur di ga sip ter um be di na tiri Jisas be, “Nesi ugo?” Iesene pata ta tikenong pai gale walar kinong di ga nunure be aie no Watong. 13 Io, Jisas ga hana igom kap leh ira beret ma iga ter ta di. Iga gil bileng hobi ta ira aen. 14  Jon 20:19,26Ikinin um no itul a pana be Jisas ga harapuasa ta ira nuno bulu na harausur namur ta ing God gate hatut habaling ie sukun ra minat.
Jisas ga habalaraan habaling ter um Pita.
15  Ing be di ga ian huat ter Jisas ga tiri Saimon Pita horek: “Saimon no natine Jon, hohaam, no num sinisip utagu i tamat ta ira sinisip ta di karek?”
Iga balu ie be, “Maso, Watong, u nunure ter be iou sip ugo.”
Io, Jisas ga tange tana be, “Nu nes mur ira nugu not no sipsip.”
16  Apostolo 20:28Tike pana baling Jisas ga tiri ie be, “Saimon no natine Jon, hohaam, u sip iou?”
Ma iga balu ie be, “Maso, Watong, u nunure ter be iou sip ugo.”
Io, Jisas ga tange tana be, “Nu balaure ira nugu sipsip.”
17 No aitul a pana Jisas ga tiri ie be, “Saimon no natine Jon, hohaam, u sip iou?”
Ma ne Pita ga tapunuk kinong Jisas ga tiri ie a itul a pana be, “Hohaam, u sip iou?” Io, iga tange, “Watong, u nunure ira linge bakut. U nunure ter be iou sip ugo.”
Io, Jisas ga tange tana be, “Nu nes mur ira nugu sipsip. 18 Hadado baak! Ing u ga marawan ter, augo iat, u git kumkubus hadikdikit no num mol ma u git hanana ta ira katano u ga sip be nu hana ukaia. Ma ing nu patuana nu tuluse ira iruo lumam ma tike mes na kubus kawase ugo ma ina lamus ugo ter tano katano paule sip be nu hana ukaia.” 19  Matiu 16:24-25; 2 Pita 1:14Jisas ga tange hokarek ura hamanis no mangana minat tane Pita nong na hapuasne no minamar tane God tana. Io, Jisas ga tange tana, “Nu murmur iou!”
20  Jon 13:23-25Pita ga talingan tapukus iga nes ikino bulu na harausur nong Jisas ga sip ie ma iga murmur hanane dur. (Aie nong baak ga ioh ter tane Jisas tuma tano nian ma igom tiri ie be, “Watong, nesi na ter ise ugo?”) 21 Be Pita ga nes ie iga tiri be, “Watong, hohaam tane kinen?”
22 Ma ne Jisas ga balu ie horek: “Be ing iou sip ie be na lon ter tuk be ni tapukus baling, io, pata ta ginginim kaia. Augo iat, nu murmur iou.” 23 Kaie, tike hininaawas gom hana hurbit nalamin ta ira hatatesne naramon tane Krais be ikino bulu na harausur pai nale mat. Iesene Jisas pai gale tange be pai nale mat. Pata. Iga tange mon horek: “Be ing iou sip ie be na lon ter tuk be ni tapukus baling, io, pata ta ginginim kaia.”
24  Jon 19:35Ikinin no bulu na harausur nong i hininaawas ta kakarek ra linge ma nong te pakat hasur di. Ma dait nunure be no nuno hininaawas i tutuno.
25  Jon 20:30Io, Jisas ga gil ra haleng mes na linge bileng. Be ing di gor pakat hasur di bakut tiketike, io, utagu i nanaas be gor pata ta mahuo tano ula hanuo bakut uta ira pakpakat ing di gor pakat.

21:3 Luk 5:4-7

21:7 Jon 13:23; Matiu 14:29

21:11 Luk 5:6

21:14 Jon 20:19,26

21:16 Apostolo 20:28

21:19 Matiu 16:24-25; 2 Pita 1:14

21:20 Jon 13:23-25

21:24 Jon 19:35

21:25 Jon 20:30