20
Pol ga hana tano katano Masedonia ma no katano Gris.
Io, be no purpuruan gate pataam, Pol ga hartule uta ira ut na tinaram tano lotu. Ma be igate haragat ter di, iga lulu ter um ma di ma igom tur leh no nuno hinana utusu Masedonia. Iga hanana ta ikino katano ma iga haragat hanane ira matanabar tuk gom hanawat um Gris. Ma iga kis kaia aitul a teka. Ira Iudeia di ga harpingit ura hagae ie tano pana bung iga ura kap mon u Siria, kaie igom lik balik be na hana tapukus nalamin tano katano Masedonia. Ma di kakarek ing di ga saate ie: Sopater no natine Pirus nong me Beria, ne Aristarkus ma ne Sekundus me Tesalonaika, ne Gaius me Derbe, Timoti bileng, ma ne Tikikus ma ne Toropimus metuma tano katano Esia. Ikin ra kaba turadi di ga lie leh, ma di ga kis kawase mir tua Toroas. Iesene mir, mir ga taman tut leh ra mon me Pilipai namur tano Nian na Beret pai lale Laalet, ma ra liman na bung namur mir ga hanawat ter ta ikino mes na iabar tua Toroas. Ma mem ga kis ra liman ma iruo na bung kaia.
Pol ga halon Iutikus tua Toroas.
Tano luaina bung tano wik mem ga hanawat tikai ura enen no beret tano lotu. Ma ne Pol ga ianga ta ira turadi tuk gom tingana bung kinong iga ura hinana tano bung namur. Mem ga kis hulungan ter tuma nalu tano katano tike hala. Ma iga mon haleng lulungo kaia. Tike marawan, a hinsana Iutikus, ga kis ter nalu tike matana kalangar ma iga sumsumela tutur kaia ma ne Pol kanaia iat ga hinhinat ra nianga. Be iga kubabo sakit um, iga puko sur metuma nalu sakit utusu napu ra pu ma di ga tatik leh um ie ma igate mat. 10 Io, Pol ga hanasur gom noh nalu tano marawan ma iga dit ie. Io, iga tange, “Waak mu burut. Ite lon!” 11 Io, Pol ga hanahut baling utuma nalu ra hala ma iga pidik beret ma iga ian. Ma namur be igate malane ter ie ma kanaia ga iangianga iga hana leh um. 12 Io, ma ira turadi di ga lamus leh um no marawan ma ra lilona ie ma ikin ra linge ga manga hangoingoi di.
Pol ga haianga ter um ira tena harbalaurai tano lotu Epesas.
13 Io, mem ga lie ukatika hono mon ma mem ga hana tana u Asos, be mem na kap basie Pol kaia. Iga tange be mem na gil hobi kinong iga ura hinana napu ukaia. 14 Ma be iga kot leh mem rasi Asos mem ga kap basie leh ie ma mem gom hana u Mitilini. 15 Tano mes na bung mem ga taman tut mekaia ma mem ga hanawat tike katano hutate tane Kios. Io, tano bung namur mem ga kutus u Samos ma tano bung namur mem ga hanawat Miletus. 16 Pol gate pingit ter be na hana sakit Epesas kinong iga malok be na madung kaia ra katano Esia kinong be iga harangaso be na hanawat Ierusalem. Ma be na tale ie iga sip be na hanawat nalalie tano Bung na Pentikos.
17  Apostolo 18:21Io, Pol ga hartule me Miletus uta ira tena harbalaurai tano lotu Epesas. 18 Ing di ga hanawat iga tange ta di, “Mu nunure ter ing iou ga lon hobi tano kudulena pana bung iou ga kiskis ma mu, tur leh tano luaina bung iou ga hanawat ta ikin ra katano Esia. 19 A tutuno be iou ga harsomane ra dades na tirih ing ira Iudeia di git harpingit be di na hagae iou, iesene iou ga papalim tano Watong ma ra tamat na matien na bala ma ra lur na matagu. 20 Mu nunure ter be ing iou ga harpir ter ta mu, iou pai gale sie tike linge ing iga tale ura harahut mu. Iesene iou te hausur mu ra matmataan na haruat ma naramon ta ira hala bileng. 21 Iou te ianga dades ta ira Iudeia ma di ing pa dile Iudeia be di na lilik pukus ma di na tahurus ter tane God ma di na nurnur tano nudait Watong Jisas.
22 “Ma kakarek, no Halhaaliena Tanuo i halilik iou be iou ni hana utuma Ierusalem ma iou paile nunure be aso na hanawat ter tagu kaia. 23  Apostolo 9:16; 21:11Iou nunure sene ter mon be ta ira kaba taman bakut iou hana kaia, no Halhaaliena Tanuo la hakatom iou be a hala na harpadano ma ra hinaragawai ila kis kawase ter iou. 24  Apostolo 21:13; 2 Timoti 4:7Ma sene be, utagu iat, iou lik be no nugu lon a linge bia ie. Iou palim ter ikin ra lilik waing nige manga mangason pane ikin ra pinapalim no Watong Jisas ga ter ie tagu, nige hapatam ie. Ma no pinapalim aie ura hininaawas utano tahut na hininaawas tano harmarsai tane God.
25 “Nalalie iou ga harpir hanana ta mu utano kingdom tane God. Iesene kakarek iou nunure ter be pata tikenong ta mu na nes habaling um iou. 26 Io kaie, iou hinawase mu katiak be iou pa nile kahe ra tirih uta mu tiketike be ing God na hapadano tikenong ta mu. 27 Ma iou tange hobi kinong iou pai gale malok be ni hinawase mu tano kudulena sinisip tane God. 28  1 Timoti 4:16; 1 Pita 5:2-4Mu harbalaurai iat ta mu ma mu balaure bileng ira matanabar bakut tane God. Di hoke ira sipsip ing di supi ter ra ut na harbalaurai ma no Halhaaliena Tanuo te bul mu be a tena harbalaurai tano lotu mu ura nesnes mur di. Io kaie, mu na ut na harbalaurai tano lotu tane God nong ga kul leh ie ma no minat tano Natine iat. 29  Matiu 7:15; Jon 10:12Iou nunure ter be menamurugu a sana turadi ing ira nudi tintalen i haruat ma ira ngangarwana pep raaia di na hanawat nalamin ta mu ma di na hagae kakarek ra matanabar na sipsip. 30 Ma ari turadi baling iat mon ta mu, di na tur huat ma di na pukusane no tutuno ura lamlamus leh ari ta kakarek ra ut na tinaram tano lotu be di na mur di. 31  1 Tesolonaika 2:11Io, mu harbalaurai timaan! Mu na lik leh be iou pa gitle sasangeh ura hakatom mu ta ira kaba bung ra bung ma ra kasasa bileng. Ma iou git gilgil hobi tikai ma ra but na ngunngutaan ma ra tirih haruat ma ra itul a tinohon.
32 “Io, ma kakarek um iou ter mu tano harbalaurai tane God ma tano harbalaurai bileng tano hininaawas tano nuno harmarsai nong i haruat ura hatur hadades mu. Ma ikin ra hininaawas i haruat bileng ura tamtabar mu ma ira haridan God i tagure ter uta di ing ite hasisingen di ura nuno tus. Mu na kap kike kinong mu kanaia nalamin ta di. 33  1 Korin 9:11-12Pai gale sana no tingagu uta ira barbarat be ira mol gar tikenong. 34  Apostolo 18:3; 1 Tesolonaika 2:9Mu iat, mu nunure ter be iou ga papalim ma kakarek ra iruo lumagu uta ira nugu sunupi ma ira sunupi ta ira hinturagu. 35 Taitus ira kaba linge iou ga gil, iou ga hamanis ta mu be dait na harahut iat ira maris ma ira mangana dades na pinapalim hokakarek. Ma iou ga hamanis ta mu bileng be dait na lik leh ira nianga tano Watong Jisas iat ing iga tange horek: ‘No haridan na manga kis ta no nong i hartabar ma pata be ta no nong di tabar ie ma ta linge.’ ”
36 Be igate tange ter kike Pol ga saga bukunkek ma iga tudu tikai ma di bakut gom sasaring. 37 Di bakut di ga suah ie, di gom rapa ie ma di ga mum ie. 38 Ma no linge di ga manga tapunuk tana, no nianga tane Pol be pa di nale nes habaling ie. Io, di ga saate um ie utusu tano mon.

20:17 Apostolo 18:21

20:23 Apostolo 9:16; 21:11

20:24 Apostolo 21:13; 2 Timoti 4:7

20:28 1 Timoti 4:16; 1 Pita 5:2-4

20:29 Matiu 7:15; Jon 10:12

20:31 1 Tesolonaika 2:11

20:33 1 Korin 9:11-12

20:34 Apostolo 18:3; 1 Tesolonaika 2:9