4
Ira sana tanuo ma ira ut na harababo di na lamus harara tari ta ira harausur harabota.
No Tanuo i hinawas palai be tano haphapatam ta ira pana bung ari di na tur talur kike ra tutuno dait nurnur ine. Di na mur ira tanuo harakale ma ira harausur ta ira sana tanuo. Karek ra harausur na hanawat mekaia ta ira ut na harababo. I hoke be di ga tun ira nudi lilik ma ra mamahien, kaie pa dile palai be aso i sana ma aso i bilai. Stt 9:3; Rom 14:6; 1 Korin 10:30-31Di hausur ira matanabar be pa di nale hartola ma be pa di nale en ari mangana nian. Iesene God ga hakisi kakarek ra nian waing dait ira ut na nurnur ing dait nunure ira tutuno God te hapuasne, dait nage huna tanga tahut urie ma namur um dait nage en. I tale be ni tange hobi kinong ira linge God ga hakisi i bilai. Dait pai nale malok leise tike linge. I tale be dait na bala leh ira linge bakut ing be dait tanga tahut utuma nalu urie. Ma i tale be da gil hobi kinong no nianga tane God ma no tintalen na sinsaring dur hinawas palai be karek ra linge di gar tane God, kaie di ge gamgamatien.
I tahut be Timoti na balaure timaan habaling ie ma ina lie timaan ira matanabar na lotu.
Ing be nu tulus hamanis kakarek ra linge ta ira hinsaam tane Krais, io, ugo tike tahut na tultule tane Krais Jisas. U te nurnur ta ira tutuno God te hapuasne ma u te murmur ira bilai na harausur. Io kaie, nu haut leh kakarek ra tutuno ma kakarek ra harausur be inage hapatpatuan ugo. 1 Timoti 1:4Waak u hutate ta ira sana pirwase ing pai nale hatahutne ugo. Iesene hadades ugo ta ira linge tane God waing karek ra linge na harahut ugo ura murmur timaan God. Be tikenong i hamaman no palatamaine ura hinilo timaan, ina harahut ie ta dahine mon. Iesene be dait murmur God, ikin ra tintalen na harahut dait ta ira linge bakut kinong ina harahut dait tano nilon katiak ma tano nilon bileng nong na hanawat namur. Ma kakarek iou tange i tutuno sakit. Ma i tale be da manga so no nudait nurnur tana. 10  1 Timoti 2:3-4Io kaie, dait manga baso kinong dait kis nanahe ma ra nurnur tano nudait lilona God. Aie no ut na Haralon ta ira turadi bakut, iesene tutuno sakit be na halon ira ut na nurnur.
11 Nu hausur ira matanabar ta karek ra linge ma nu tange hadades ta di be di na taram. 12  Taitus 2:15Pa nule haut leh tikenong be na nes habulbul ugo kinong a marawan mon ugo. Iesene nu hamanis habaling ugo ta ira ut na nurnur hoke tike bilai na turadi ing di na sip ura murmur. Nu hamanis habaling ugo hobi ma ira num nianga ma ira num tintalen. Ma hobi bileng ma no num harmarsai, no num nurnur, ma ira num gamgamatien na tintalen. 13 Nu balaan ura waswas ira pakpakat tane God ra matmataan gar na haruat. Nu balaan bileng ura harpir ma ura hausur ira matanabar tuk ter be ni hanawat. 14  2 Timoti 1:6Waak u lik habulbul no hartabar nong ga hanawat ter tam mekaia ra nianga ta ira tangetus tano pana bung ing ira tena harbalaurai tano lotu di ga bul ira luma di tam. Kaia, nu papalim ma ie. 15 Nu ter no num kudulena nilon bakut ta kakarek ra linge waing ira matanabar bakut di na nes be u tatahuat timaan. 16 Nu balaure timaan habaling ugo. Ma nu balaure timaan bileng no num harausur. Nu gil haitne kakarek ra linge. Ing be nu gil hobi nu halon habaling ugo ma di bileng ing di hadade ugo.

4:3 Stt 9:3; Rom 14:6; 1 Korin 10:30-31

4:7 1 Timoti 1:4

4:10 1 Timoti 2:3-4

4:12 Taitus 2:15

4:14 2 Timoti 1:6