14
Nu gil ira num gingilaan haruat ma ing u nurnur be i tahut be nu gil, ma waak u hapuko no hinsaam tane Krais ta ira num gingilaan hobi.
Rom 15:7Io, ma i tahut be mu na bala leh no turadi nong paile manga kap no lilik na balaraan ma i lilik iriruo baak uta ira linge i tale be tikenong na gil. Mu na bala leh ie hobi ma pa mu nale lilik na mikmikiane ie uta ira nuno mangana kilkilinganai tus. Stt 9:3-4Tikenong i nurnur be i tale be na en ira humangana nian bakut. Tike mes balik ing paile matuko no nuno nurnur i lik be i tale be na en ira pana luluho sene mon ma pata be na en uret bileng. Kolose 2:16No turadi nong ila enen ira linge bakut, waak be na nes hanapu nong pai lale enen kakarek hobi. Ma no turadi nong pai lale enen kakarek ra linge hobi, pai nale kure no mes be ite lake harkurai, kinong God te bala leh ie. Matiu 7:1; Jemes 4:11-12Nesi um ugo ing i tale ugo be nu kure hagae no tultule gar tike mes? No nuno tamat iat nong na kure be i tur timaan ter be ite puko. Ma ina tur timaan ter iat kinong no Watong i petlaar be na gil ie nage tur ter hobi.
Galesia 4:10-11Ma tike turadi um i lik be ari bung i manga halhaalien ta ira mes na bung. Tike mes balik i lik be ira kaba bungbung bakut i haruat sene mon. Io, i tahut um be tiketike ta dur na nurnur timaan ter iat be, “I takados tagu be ni gil hokakarek.” Aie nong i nes kilam be tike bung i halhaalien ta tike mes, i lilik hobi utano Watong. Ma aie nong ila enen ira humangana nian bakut i gilgil hobi utano Watong. Ma ikin i palai kinong i tanga tahut tane God ta ing ila enen. Ma aie nong i hatabune ira uret, i gil hobi utano Watong bileng ma i tanga tahut bileng tana. I palai be ikinong i tutuno kinong pata tikenong ta dait be i lon utana sene iat, ma pata tikenong ta dait na mat utana sene iat bileng. Galesia 2:20Ing be dait lon, dait na lon utano Watong. Ma be dait na mat bileng, dait na mat utano Watong. Io kaie um, be dait lon be dait na mat, dait tano Watong dait.
Ma ne Krais ga mat gom lon baling uta ikin ra burwana iat waing inage Watong uta ira minat ma dong ing di lon ter bileng. 10  2 Korin 5:10Iesene augo um, ura biha be u kure hagae no hinsaam tane Krais be ite lake ira harkurai? Ma urah be augo balik, nu nes hanapu no hinsaam? Waak u gil hobi kinong dait bakut dait na tur ra harkurai ra matmataan tane God. 11  Ais 45:23; Pilipai 2:10-11Ikin i palai kinong no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“No Watong i tange horek: Ing be i tutuno be iou lon ter,
io, i tutuno bileng be ira turadi bakut na saga bukunkek ra matmataan tagu,
ma di bakut di na hinawas palai be iou God.”
12 Io kaie um, dait bakut dait na tur ra matmataan tane God ma dait na walar ura binabalu uta ira nudait mangana gingilaan.
13 Io kaie, waak dait kure hagae harbasiane dait. Iesene na tahut be mu na bul timaan ira numu lilik be pa mu nale bul ta linge na tukatuke be ira hinsaa mu tane Krais na tuke di ine. 14  Apostolo 10:15; Taitus 1:15Tano nugu tuntunur naramon tane Krais iou palai timaan ma iou manga nurnur be ira humangana nian bakut i tahut ra matmataan tane God be tikenong na en. Iesene be tikenong i nurnur be paile takados be na en tike mangana nian, io, a tutuno be paile takados ta ikino turadi be na en ie. 15  1 Korin 8:11-13Hokakarek, be ing ira am mangana nian i gil no hinsaam be na puko saasa, io, paule murmur ira tintalen na harmarsai um. Waak u en ira linge ing na hagae no hinsaam nong Krais ga mat utana bileng. 16 Io kaie, waak mu gil ira linge ing mu nes be i tahut ing be ira mes na tange hagae mu ine. 17 Kinong urah, no surno tano kingdom tane God pata be no tintalen na nian ma ra minamo. Iesene no surno um, ira tintalen takados ma ra malum ma ra gungunuama ing i tahuat leh tano Halhaaliena Tanuo. 18 Ma kakarek ra tintalen no surno kinong ing be tikenong i tultule tupas Krais ma i taram ie bileng hobi, i halaro God ma i gil ira mangana gingilaan ing ira turadi di nes kilam be i takados ra nudi matmataan.
19  Rom 12:18; 15:2Io kaie um, na tahut be dait na ter ira nudait baso bakut ura gilgil ira linge ing na hatawat ra malum nalamin ta dait ma ina hatur hadades timaan dait harbasie. 20  1 Korin 8:13Waak u hagae no pinapalim tane God uta ira am nian. A tutuno, ira kaba nian bakut i tahut be da en, iesene i rara be tikenong na en ta linge so ing na hapuko no hinsaana tane Krais. 21 Ing be nu hapuko no hinsaam ta ing nu en uret be nu mama wain be nu gil ta mangana mes na linge bileng, io, i manga tahut be pa nule gil hobi.
22 Iesene um, ta ira so u nurnur be i bilai tam ta kakarek ra linge, i tahut be nu waak te mon nalamin ta mur ma ne God. No haridan na kis tano turadi nong paile kilingane be ite gil sasana ta kike ra linge ite nurnur be i bilai be na gil. 23 Iesene be tikenong i lilik iriruo ta tike linge i en, io, God na kure be ite gil sasana ing i en ie, kinong urah, no nuno gingilaan pai gale tur leh mekaia tano nuno nurnur. Hobi, ira linge paile tur leh tano nurnur um, a sana tintalen ie.

14:1 Rom 15:7

14:2 Stt 9:3-4

14:3 Kolose 2:16

14:4 Matiu 7:1; Jemes 4:11-12

14:5 Galesia 4:10-11

14:8 Galesia 2:20

14:10 2 Korin 5:10

14:11 Ais 45:23; Pilipai 2:10-11

14:14 Apostolo 10:15; Taitus 1:15

14:15 1 Korin 8:11-13

14:19 Rom 12:18; 15:2

14:20 1 Korin 8:13