2
Ira mes na apostolo di ga bala leh Pol be aie tike apostolo ma pa di gale pukusane tike linge tano nuno hininaawas.
Apostolo 15:2Ma a sangahul ma ihet na tinohon namur iou ga tapukus baling utuma Ierusalem, mir ma ne Barnabas. Ma iou ga lamus bileng Taitus. Ma iou ga hana kinong God ga harapuasa tagu be ni hana. Ma iou ma ira lilie ing di ga lik hatamat di, mem sene mon mem ga kis hulungan ma iou ga hinawas palai ta di utano tahut na hininaawas nong iou harpir ma ie nalamin ta di ing pa dile Iudeia. Ma iou ga lilik barbarahon kinong iou pai gale sip be no nugu pinapalim menalalie ma ta ikino pana bung bileng na linge bia. Ma a tutuno be Taitus nong mir ga tikai huat, pata be a Iudeia ie, iesene pa di gale haragut be da kut no palatamaine. Galesia 1:7; 5:1,13Ma ikin ra linge ga hanawat kinong ari turadi ing di ga harababo be di gar tane Krais, di ga lala mur mem ura nesnes timaan leh mem be mem gar tane Krais Jisas, mem langalanga sukun hohaam kike ra mangana harkurai. Io, di ga sip be di na hapupusak mem ma ta tirih ta kike ra harkurai tane Moses. Iesene mem pai gale haut leh ta dahine ta ira nudi lilik waing no tutuno tano tahut na hininaawas pai nale panim sukun mu.
Ma hohaam ta kike ra lilie ing di ga lik hatamat di? (Io, be a mangana kinkinis so di ga kap ter nalalie, pai gale habulbul iou. God pai nale hatamat tikenong ing be ira turadi mon di lik hatamat ie. Pata.) Io, kike ra lilie ing di ga lik hatamat di, di ga haut leh no nugu hininaawas. Pa di gale sip be di na pukusane no nugu nianga ta dahine. Apostolo 22:21Pata. Iesene di ga nes kilam be God ga ter no pinapalim tagu ura harpir ma no tahut na hininaawas nalamin ta di ing pa dile Iudeia hoke iga ter no pinapalim tane Pita ura harpir nalamin ta ira Iudeia. Ma ikin ga palai kinong God nong ga papalim naramon tano gingilaan na apostolo tane Pita nalamin ta ira Iudeia ga papalim bileng naramon tano nugu gingilaan na apostolo nalamin ta di ing pa dile Iudeia. Ma ne Jemes, Pita, ma ne Jon duhat ing di ga lik hatamat duhat be duhat palim ter no lotu, io, duhat ga nes kilam be God gate haidane iou ma ikin ra pinapalim. Io kaie, duhat ga lulu ma mir ma ne Barnabas ura hamanis be mem na papalim tikai. Io, duhat ga haut be mir na hana ter ta di ing pa dile Iudeia, ma be duhat na hana ter ta ira Iudeia. 10  Apostolo 11:29-30Duhat ga saring mir be mir na gil tike linge sene mon. Duhat ga saring mir be mir na lilik ura harahut ira maris. Ma ikinong iat no linge nong gate hanawat tamat tagu, kaie iou gom gilgil.
Pol ga sungute Pita ing Pita ga gil sasana.
11 Iesene ing be Pita ga hanawat utusu Entiok iou ga tur mamate ie ma iou ga sungute ie ura tutur bat ikino linge iga gil kinong iga gil tike sasana. 12  Apostolo 11:3Io, iga gil horek: nalalie ta ing ari turadi metuma hone Jemes ga hanawat, Pita git iaiaan tikai ma di ing pa dile Iudeia. Iesene ing be di ga hanawat, Pita ga tur haburuana be na hana sisingen leh ta di ing pa dile Iudeia kinong iga burte di metuma hone Jemes ing di tur dades tano gingilaan na kut palatamainari. 13 Ma ira mes na Iudeia tane Krais di ga harababo tikai ma ne Pita ing di ga hana leh bileng sukun di ing pa dile Iudeia. Ma ikino sasana ga sel harara Barnabas iat bileng, kaie igom gil hobi. 14 Iesene ing be iou ga nes be pa di gale murmur hatakadosne no tutuno tano tahut na hininaawas, io, iou ga tange tane Pita ra matmataan ta ira haruat be, “Augo tike Iudeia ma sene paule lon haruat ma ira Iudeia. Pata. U lon haruat ma di ing pa dile Iudeia. Io kaie, paile takados be u hagut di ing pa dile Iudeia be di na lon haruat ma ira Iudeia.
Ira Iudeia ma di ing pa dile Iudeia, di bakut, God na kure be di takados ing be di nurnur tane Krais.
15 “Dait ira Iudeia, dait ira bulumenamur ta ira Iudeia. Pa dait le gar tike mes na huntunana ing dait ira Iudeia dait la kilkilam di be ira ut na sana. 16  Apostolo 15:10-11; Rom 3:20-28; Galesia 3:11Iesene dait iat ira Iudeia, dait nunure be God pai nale kure be tikenong i takados ra matmataan tana ing be i murmur ira harkurai tane Moses. Pata. Na harkurai utana be i takados ing be i nurnur tane Krais Jisas. Io kaie, dait iat, dait te nurnur ter tane Krais Jisas waing God nage kure be dait takados ra matmataan tana. Ma ina kure ter hobi kinong ite nes no nudait nurnur ma pata be ite nes ira nudait gingilaan haruat ma ira harkurai tane Moses. Io kaie, dait te nurnur ter um tane Krais Jisas kinong dait nunure be God pai nale kure tikenong be i takados ing be i murmur ira harkurai tane Moses. 17 Io, dait sip um be God na kure be dait takados kinong dait naramon tane Krais. Be dait naramon tane Krais hobi, iesene i hanawat palai be dait sana bileng hoke di kike ing pa dile Iudeia, da tange hohaam? Da tange be Krais i lamus dait ura gilgil ira sana tintalen? Pata! Pata tutuno iat! 18 Ing be iou te ter tihigu tano mangana lilik be ira harkurai tane Moses di nage tale ura kurkure be iou takados, ma namur iou mur habaling di, io, iou hatutuno be iou tike ut na laka harkurai. 19 Ira harkurai tane Moses ga kure iou be ni mat. Io kaie, iou gom mat tano dades ta kike ra harkurai waing nige lon ura utane God. Iou te mat tikai ma ne Krais tano ula kabai. 20  Galesia 1:4Ma pata be iou um nong i lon. Pata. Krais i lon tagu. Ma no mangana nilon tano palatamaigu kakarek iou lon ma ra nurnur tano Natine God nong ga sip iou ma igom ter leise no nuno nilon utagu. 21 Ing be God gor tale be na kure be tikenong i takados ing be i murmur ira harkurai tane Moses, i nanaas ter be Krais ga mat bia mon. Iesene kakarek ra nugu nianga paile ngan hobi, kaie iou paile harus ise no harmarsai tane God. Pata. Iou tange be dait supi ter be na tabar bia mon dait ma no nuno harmarsai.”

2:1 Apostolo 15:2

2:4 Galesia 1:7; 5:1,13

2:7 Apostolo 22:21

2:10 Apostolo 11:29-30

2:12 Apostolo 11:3

2:16 Apostolo 15:10-11; Rom 3:20-28; Galesia 3:11

2:20 Galesia 1:4