22
“Kaba tasigu ma hainigu, ma mu ira nongtamat, mu hadade um iou kakarek ma iou ni balu ira numu nianga.”
2-3  Apostolo 5:34Ma be di ga hadade be iga haianga di ma no nianga gar na Iudeia di ga manga tur matien. Io, Pol ga ianga um: “Iou tike Iudeia. Di ga kaho iou tusu Tasas ruma Silisia sene be iou ga tamat kira ta ikin ra taman Ierusalem. Iou ga tike bulu na harausur tane Gamaliel ma iou ga kap ra tamat na harausur ta ira harkurai ta ira hintubu dait ma iou ga gaas ura murmur God haruat ma nesi tikenong ta mu katiak. Apostolo 8:3Iou git haragawai ta ira turadi di murmur ikin ra harausur di kilam ie be ‘No Ngas’ ura ububu bing di. Iou git palpalim kawase ira tunana tikai ma ra haine ma iou git halala di ra hala na harpadano. Ma no tamat ta ira pris ma ira kaunsil bakut di haruat be di na suro haut iou ta ikin. Ma iou ga kap bileng ra pakpakat mekira ta di utuma ta ira hintura di ira Iudeia ruma Damaskas. Ma iou ga hana ukaia ura hihis leh kakarek ra matanabar ukira Ierusalem be di na kap harpadano.
“Igate hutate ra tingana kasasa ing iou ga hananawat hutate Damaskas ma kaie iat mon tike tamat na lulungo sakit metuma ra mawe ga murarang sare iou. Ma iou ga puko ter napu tano pu ma iou ga hadade tike ingana tikenong ga tange tagu, ‘Sol! Sol! Ura biha be u haragawai tagu?’
“Ma iou ga tiri, ‘Nesi ugo, Watong?’
“Ma iga babalu be, ‘Aiou Jisas me Nasaret nong u haragawai tagu.’ Ira turadi ing di ga sasate hanane iou di ga nes no lulungo ma iesene be pa di gale hadade kilam no ingana turadi nong ga iangianga tagu.
10 “Iou ga tiri be, ‘Aso ing iou ni gil, Watong?’
“Ma no Watong ga tange, ‘Taman tut, ma nu hana u Damaskas. Ma da hinawase ugo kaia ta ira linge bakut ing God gate tibe ter tam be nu gil.’ 11 Io, ira turadi ing iou ga hanana tikai ma di, di ga lamus iou u Damaskas kinong be no dades na murarang tano lulungo gate hapulo iou.
12 “Io, tike turadi a hinsana ne Ananias ga hanawat ura kokol iou. Iga tike turadi nong ga murmur timaan ira harkurai tane Moses, ma ira Iudeia bakut ing di ga kiskis kaia di ga manga ruru ie. 13 Iga tur hutate iou ma iga tange, ‘Tasigu Sol, nanaas baling!’ Ma kaie iat mon iou ga tale be ni nes ie. 14 Io, Ananias ga tange horek: ‘No God ta ira hintubu dait te gilamis ugo be nu nunure no nuno sinisip ma be nu nes no Takadoswana ma be nu hadade ira nianga mekatika ra hono. 15 Ma augo, nu hininaawas utana ter ta ira matanabar bakut ma ira linge u te nes ma u te hadade. 16 Io, aso iat baak um ing u kiskis kawase? Taman tut, ma nu kap baptais ma nu sasaring tupas ie ma inage gis leise ira num sana tintalen.’
17-18  Apostolo 9:29-30“Io, be ing iou ga tapukus u Ierusalem ma iou ga sasaring tuma tano tamat na hala na lotu iou ga nes tike ninanaas na tanuo ma iou ga nes no Watong ga iangianga. Iga tange tagu be, ‘Habir! Hana talur Ierusalem kakarek iat kinong pa di nale taram ugo ing u hininaawas utagu kira ta di.’
19  Apostolo 8:3; 26:9-11“Ma iou ga balu ie, ‘Watong, di iat, di nunure be iou git sursur lala ta ira hala na lotu a numem ira Iudeia ura bulbul halala dong ing di nurnur tam ra hala na harpadano ma ura hadakdak di. 20  Apostolo 8:1Ma ing di ga gulum bing no num turadi Stiwen nong ga hininaawas utano hinsam, iou ga tur ter kaia ma iou ga balaure ira mol ta dong ing di ga gulgulum bing ie, ma iou ga haut uta ikinong.’
21  Apostolo 9:15“Io, no Watong ga tange tagu, ‘Hana, iou ni tule ugo u tapa, ter ta di ing pa dile Iudeia.’ ”
Ing be di ga ura hadakdak ie, Pol ga hapuasne be aie tike Rom.
22 Ira matanabar di ga hadade Pol tuk ter ta ing iga tange ikino subana nianga. Io, di ga kakongane nalu be, “Mu ubu bing ikinong ra mangana turadi! Paile tahut be na lon ta ikin ra ula hanuo!”
23-24 Be ing di ga kupkup ma di ga kap leise ari ta ira nudi sigasige ma di ga isisa kabus utuma ra mahuo, no lilie ga ter ra dades na nianga be da kap halala Pol utuma ra baang ta di ira umri. Iga hartule be da hadakdak ie ma da tiri murmur ie waing da nunure leh be urah kaie ira matanabar di ga kupkup ter tana hokakarek. 25  Apostolo 16:37Be ing di gate sel hatakadosne ira iruo lumana ma di gate kubus ie ura hadakdak ie, Pol ga tange tano tamat na umri nong ga tur ter kaia be, “Hohaam, i takados tano numu harkurai be nu hadakdak tike Rom ma nong baak bileng pa dile gil tike ula harkurai utana be ite gil ra sasana?”
26 Be ing no tamat na umri ga hadade hokakarek, iga hana utuma tano lilie ma iga tiri ie, “Ai! Aso ing u ra gilgil? Ikinen ra turadi aie tike Rom!”
27 Io, no lilie ga hana utuma hone Pol ma iga tiri, “Ai! A Rom ugo be pata?”
Ma ne Pol ga balu ie, “A tutuno.” 28 Io, no lilie ga tange, “Iou ga kukul ma ra but na barbarat sakit be iou ni kap no kinilam be iou tike Rom.”
Pol ga balu ie, “Iesene iou pata. No tamagu ga kap no kinilam be aie tike Rom. Kaie di ga kaho bileng iou hobi.”
29  Apostolo 16:38Io kaie, dong ing di ga tur ter ura tirtiri mur ie, di ga hesuo leh kaie iat. Ma no lilie ga sam kahe no katna ing iga nunure leh be igate hiis ter Pol ma ra dades na hinhiran sakit ma aie tike Rom.
Pol ga tur ra matmataan ta ira kaunsil.
30 Tano mes na bung no lilie ga pales leise Pol kinong iga sip be na nunure leh no burwana tutuno be urah kaie ira Iudeia di gom tung Pol. Io, iga tato haruatne ira tamat na pris ma ira kaunsil gar na Iudeia. Io, iga lamus Pol ma iga hatur ie ra matmataan ta di.

22:2-3 Apostolo 5:34

22:4 Apostolo 8:3

22:17-18 Apostolo 9:29-30

22:19 Apostolo 8:3; 26:9-11

22:20 Apostolo 8:1

22:21 Apostolo 9:15

22:25 Apostolo 16:37

22:29 Apostolo 16:38