8
Io, ma ne Sol ga manga haut um be di na gulum bing Stiwen hobi.
A tamat na hinaragawai ga hana tupas ira matanabar na lotu.
Taitus ikino pana bung iat di ga tur leh ura hinaragawai saasa ta ira matanabar na lotu tuma Ierusalem. Di ga hilo harbasie ter tano katano Iudeia ma no katano Samaria. Iesene ira apostolo pata. Ma ari turadi ing di ga urur tane God di ga bus Stiwen ma di ga manga suah ie. Apostolo 9:1,13; 22:4; 26:9-11Iesene Sol ga tur leh ura hagae ira matanabar na lotu. Iga sur lala ta ira hala ma igit rahrahi hasur ira tunana ma ira haine igom git halala di ra hala na harpadano.
Pilip ga harpir ma iga halangalanga ira ina minaset tusu Samaria.
Dong ing di ga hilo harbasie di ga harpir hanana ma no tahut na hininaawas ta ira nudi hinana. Pilip ga hana utusu tike taman rusu Samaria ma iga harpir utano Mesaia ter ta di kaia. Be ira haleng na matanabar di ga hadade Pilip ma di ga nes ira dades na hakilang iga gil, di tiketike di ga so talinga di timaan ura hadade ira linge iga tangtange. Kinong urah, ira sana tanuo di ga kup sur sukun ira haleng matanabar. Ma a haleng pengpeng ma di bileng ing ari katano ta ira tamai di ga mat di ga langalanga. Io, a tamat na gungunuama ga hanawat ta ikino taman.
Saimon no ut na ser magirmagir ga walar be na kul no Halhaaliena Tanuo.
Ma ta ikino taman iga mon tike turadi, a hinsana ne Saimon, ma a ut na ser magirmagir ie. Igit hangalabo ira matanabar me Samaria. Igit sasa butbut be aie a tamat na turadi ie. 10 Ma di bakut, ira watong ma ira maris, di git taltalingane ie ma di git tangtange be, “Ikin ra tunana aie no dades metuma hone God. Di kilam ie be no Tamat na Dades.” 11 Di git murmur ie kinong mekutua leh igit be hangalabo di ma ira nuno gingilaan. 12 Iesene ing di ga nurnur be Pilip ga harpir ma no tahut na hininaawas tane Jisas ma tano kingdom tane God, io, ira turadi di ga kap baptais, ira tunana ma ira haine bileng. 13 Saimon bileng ga nurnur ma iga kap baptais. Ma igit murmur Pilip ta ira katano bakut ma igit ngalngalabo ta ira dades na hakilang ma ta ira gingilaan na kinarup ing igit nesnes.
14 Be ira apostolo tuma Ierusalem di ga hadade be ira matanabar me Samaria di ga kap usurane no nianga tane God, di ga tule Pita ma ne Jon utusu ho di. 15-16 Ing dur ga hanawat dur ga sasaring uta di be di na hatur kawase leh no Halhaaliena Tanuo kinong no Halhaaliena Tanuo pai gale hanasur ter baak ta tikenong ta di. Di ga kap baptais mon tano hinsana no Watong Jisas. 17  Apostolo 19:6Io, Pita ma ne Jon dur ga bul ira luma dur ta di ma di ga hatur kawase leh no Halhaaliena Tanuo.
18-19 Be Saimon ga nes be no Tanuo gate hanawat ter ta di ing ira iruo apostolo dur ga bul ira luma dur ta di, iga walar be na ter ta barbarat ta dur ma iga tange be, “Mur ter ikin ra dades tagu waing di bakut ing iou ni bul ira lumagu ta di, di na hatur kawase leh no Halhaaliena Tanuo.”
20 Sene be Pita ga balu ie horek: “I tahut be nu hiruo tikai ma ira num barbarat kinong u lik be u tale be nu kul no hartabar tane God ma ra barbarat. 21 Pata tutuno iat ta da ginginim kira ta ikin ra pinapalim kinong God i nes be no tingam paile takados. 22 Io, nu lilik pukus ta ikin ra sana linge ma nu sasaring tupas no Watong. I tale dak be na lik luban leise ikin ra num mangana lilik. 23 Aiou tange hobi kinong iou nes be u manga bala ngungut, ma ra sana tintalen i hiis kawase ter ugo.”
24 Io, Saimon ga babalu be, “Mur sasaring tupas no Watong utagu waing pata ta linge ta kike u tange na hanawat ter tagu.”
25 Io, ing dur gate manga hininaawas ter tano tutuno ma dur gate ianga ter utano nianga tano Watong, dur ga tapukus utuma Ierusalem. Tano nudur hinana tapukus dur ga harpir hanana ma no tahut na hininaawas ta ira haleng taman kaia Samaria.
Pilip ga hinawase no lilie me Itiopia utano tahut na hininaawas.
26 Io, tike angelo tano Watong ga tange tane Pilip, “Hana utusu tano ngas rusu tano katano bia, nong i hanasur metuma Ierusalem u Gasa.” 27 Io, Pilip ga tur leh no nuno hinana. Ma, iga harsomane tike turadi me Itiopia, a lilie ie, ma igit balbalaure ira barbarat tane Kandesi no kwin nudi ira Itiopia. Ikin ra tunana igate tur leh Ierusalem ma iga hanana ura lolotu tupas God kaia. 28 Ma kakarek iga taptapukus baling um tano nuno karis utusu ra nuno taman ma iga waswas hanane no buk nong Aisaia no tangetus ga pakat ie. 29 Ma no Halhaaliena Tanuo ga tange tane Pilip, “Hana utuma tano karis ma nu hana hutate ie.”
30 Io, Pilip ga hilo ukaia ma iga hadade ie iga waswas no buk tane Aisaia no tangetus. Ma ne Pilip ga tiri ie, “U palai ta kike u waswas?”
31 No turadi ga tange be, “Paile tale iou be ni palai ine. Ing be tikenong na pales ter tagu, io, ni palai um kaie.” Io, iga tingile leh Pilip be na kawas ma ina kis tikai ma ie.
32  Ais 53:7-8Ma no subana nianga tane God di ga pakat ie nong no turadi ga waswas hanane i horek:
“Iga ngan hoke tike sipsip di lie leh tana ura ububu bing ie.
Ma hoke tike not no sipsip nong i tur kunkun ter ing di kutkut leise ira hine,
io, aie bileng, pai gale tange ta nianga.
33 Di ga hamarisne ie ma ing di ga gil tana pai gale takados.
I tale be tikenong na pirwase tike linge uta ira nuno bulumenamur?
Pata, paile tale kinong urah no nuno nilon kira ra ula hanuo iga takumut.”
34 Io, no lilie ga tiri Pilip, “Hinawase iou, ikin ra tangetus i iangianga uta nesi? I iangianga baling utana be uta tike mes?” 35 Io, Pilip ga hatahun ura nianga, haburuana leh ta ikino subana nianga tane God di ga pakat ie igom hinawase ie tano tahut na hininaawas utane Jisas.
36  Apostolo 10:47Be dur ga hanana tano ngas dur ga hanawat tike katano taho ma no lilie ga tange, “Nes baak! A taho ikin. Aso i tur bat ter iou kaie iou pa nigele kap baptais?” 37 [Pilip ga tange, “I tale be nu kap baptais ing be u nurnur tutuno.” Ma no lilie ga babalu, “Iou nurnur be Jisas Krais aie no Natine God.”] 38 Ma no lilie ga kure no karis be na tur kis. Io, dur bakut, Pilip ma no lilie, dur ga hanasur utusu tano taho ma ne Pilip ga baptais ie. 39 Be dur ga hanahut metuma na taho, kaie iat mon no Tanuo tano Watong ga kap leh Pilip ma no lilie pai gale nes habaling ie. Iesene iga tur habaling leh no nuno hinana ma ra gungunuama. 40  Apostolo 21:8Iesene Pilip balik ga hanawat puasa tusu Asdot ma iga hanana hurbit igom harpir ma no tahut na hininaawas ta ira tamtaman bakut tuk igom hanawat tuma Kaisaria.

8:3 Apostolo 9:1,13; 22:4; 26:9-11

8:17 Apostolo 19:6

8:32 Ais 53:7-8

8:36 Apostolo 10:47

8:40 Apostolo 21:8