26
Io, Agripa ga tange tane Pol, “I tale be nu ianga um kakarek ura utam.”
Io, Pol ga teh pam ta di ma no lumana ma iga hatahun ira nuno nianga na tutur bat ira nudi hartutung horek: “Augo Agripa, no king, iou tanga tahut ura tuntunur ra num matmataan katiak ura tangtange ira nugu nianga na tutur bat ira hartutung ta ira Iudeia. Ma iou manga tanga tahut kinong augo iat u palai timaan ter ta ira numem tintalen ira Iudeia ma ta ira hargor i tahuat leh ta kike. Io kaie, iou sasaring marmaris tam be nu bala iou be ni ianga baak ma nu hadade iou.
“Ira Iudeia bakut di nunure ira nugu tintalen mekatika leh ing e ga bana bulu huat. Di palai be tano nugu kudulena nilon iou ga kis tuma tano nugu katano ma tuma bileng Ierusalem. Pilipai 3:5-6Di te nunure iou ra lawas na pana ma be ing di sip, io, di haruat be di na suro haut be iou ga tike Parisi, no dadeswana iabar naramon tano numem lotu. Apostolo 23:6; 28:20Ma iou tur ter ra harkurai kakarek utano burwana no nugu kinkinis na balaraan uta ing God ga kukubus ter urie ta ira hintubu mem. Ikin no kunubus nong ira numem sangahul ma iruo na huntunana di kis na balaraan ter be di na kap ie be hatikai di lolotu tupas God. Io, king, tano burwana ta ikin ra kinkinis na balaraan kaie ira Iudeia di gom tung iou. Iou manga karup be ari ta mu, mu lik be God paile tale ura hatut ira minat.
Apostolo 8:3“Iou bileng iou ga lik be i tahut be iou ni gil ra haleng na linge ura hagae no hinsane Jisas me Nasaret. 10 Ma hokike iat mon kaie iou ga gil tuma Ierusalem. Ira tamat na pris di ga ter ra dades tagu ura kilkilat bat a haleng na turadi tus tane God ma ing di ga ubu bing di iou ga haut bileng uta ikinong. 11 Haleng na pana iou git sursur lala ta ira hala na lotu numem ira Iudeia ura hapadano di ma iou git walwalar be iou ni sunang di be di na tange hagae ikino Jisas. Ma iga manga mis no tingagu ter ta di kaie iou gom git hanana ter bileng ta ira taman ing i kis tapa ura hinaragawai ta di.
12 “Ma tike bung um ta kike ra nugu hinana iou ga hanana u Damaskas tikai ma ra dades ma ra hartule mekatika ta ira tamat na pris. 13 Io, king, hutate ra tingana kasasa tuma tano ngas iou ga nes tike lulungo metuma ra mawe. No lulungo tano kasasa pai gale haruat ma ie ma iga murarang sare iou tikai ma ira turadi ing di ga sasate hanane iou. 14 Mem bakut mem ga puko ter tano pu ma iou ga hadade tike ingana turadi ga tange tagu tano nianga na Iudeia horek: ‘Sol! Sol! Ura biha be u haragawai tagu? Augo iat u hangungut habaling iat ugo ing u isise ter no kakim tano linge i kaskasum.’
15 “Io, iou ga tiri, ‘Nesi ugo, Watong?’
“Ma no Watong ga babalu, ‘Iou Jisas nong u haragawai tagu. 16 Kaia, taman tut um ma nu tur. Iou te harapuasa tam ura timtibe ugo be nu gil ira nugu pinapalim ma be nu tike ut na hininaawas ta ira linge ing u te nes utagu ma ta ira linge iou ni hamanis tam. 17-18  Ais 42:16; Epesas 2:2; Kolose 1:13Iou ni halangalanga ise ugo mekatika ta ira num matanabar iat ma mekatika ta ing pa dile Iudeia. Iou tultule ugo ter ta di ura paapos ira mata di ma ura lamlamus ise di mekatika ra kadado tupas no palai, ma mekatika tano dades tane Satan tupas God. Ma ina ngan hokakarek ta di waing God na lik luban leise ira nudi sana tintalen ma ina was halala di ter ta di ing God gate hasisingen leh di ura nuno kinong di ga nurnur tagu.’
19 “Io kaie, king Agripa, iou pai gale ul ba tano ninanaas na tanuo metuma ra mawe. 20 Iou ga huna harpir ter ta di tuma Damaskas, io, mekaia utuma ta di ruma Ierusalem ma tano kudulena katano Iudeia ma ter ta di ing pa dile Iudeia bileng. Iou ga harpir ter ta di bakut be di na lilik pukus ma di na tahurus tupas God ma be di na tatalen haruat ma ra tutuno na lilik pukus. 21 Ma ikinong no burwana kaie ira Iudeia di gom palim kawase iou tuma tano tamat na hala na lotu ma di gom walar be di na ubu bing iou. 22 Ma iesene be God te harahut iou tuk ter katiak, kaie iou ge tur ter kira ma iou hininaawas utane Jisas ter ta ira turadi bakut, ira watong tikai ma ira turadi bia bileng. Iou paile tangtange leh nugu ta nianga ing i mes ta ing ira tangetus ma ne Moses di ga tange be na hanawat. 23  Luk 24:44-47; 1 Korin 15:20Ma di ga hinawas be no Mesaia na mat ma aie nong na huna tut hut sukun ra minat, io kaie, aie mon nong na harpir ter ta ira Iudeia ma di ing pata be a Iudeia di utano palpalai nong na hanawat ter ta ira matanabar.”
24 Be Pol ga tange hobi Pestus ga ianga bat ie ta ira nuno nianga ma iga kakongane be, “Pol, u te ba kike! Ira haleng na harausur u te kap i hababa ugo.”
25 Ma ne Pol ga balu ie, “Watong Pestus, iou paile ba. Ira linge iou tangtange i tutuno ma paile taram be a nianga gar na ba. 26 Ma iou hamaan be ikinin i palai kinong Agripa, no king, i madares timaan ter ta kakarek ra linge. Ma i tale be ni haianga ie ma pa nile burut kinong iou nunure ter be ite hatarame bakut kakarek ra linge iou iangianga urie. Ma ite hatarame kinong kakarek ra linge pai gale hanawat kumaan. 27 Augo Agripa, no king, u nurnur ta ira nianga ta ira tangetus? Iou nunure be u nurnur ta di.”
28 Io, Agripa, no king, ga tange tane Pol, “Ai! U lik be u haruat be nu sunang haiane leh iat mon iou nige tike Kristian?”
29 Ma ne Pol ga balu ie, “Be nu ngan haiah hobi be nu manga halis, iou saring God be augo ma di bakut bileng kakarek ing di hadade iou katiak, be mu na hanawat ho iou, ma sene be karek sene mon ra dades na kunubus kaie iou malok be mu na mon bileng.”
30 Io, no king ga taman tut tikai ma no tamat na lilie ma ne Bernis ma di bileng ing di ga kis tikai ter ma duhat. 31 Di ga hana talur ikino katano ma ing di ga iangianga harbasie ta di, di ga tange, “Ikin ra turadi paile gil ta nirara i haruat be na hiruo pane, be da kilat bat ie urie.”
32 Ma ne Agripa ga tange tane Pestus, “Ikin ra turadi gor be langalanga mon be pai nagele hinat be no tamat na king sakit gar na Rom na hadade ie.”

26:5 Pilipai 3:5-6

26:6 Apostolo 23:6; 28:20

26:9 Apostolo 8:3

26:17-18 Ais 42:16; Epesas 2:2; Kolose 1:13

26:23 Luk 24:44-47; 1 Korin 15:20