3
Dait pai nale nurnur ta ira gingilaan ta ira turadi mon be dait nage takados. Dait na nurnur tane Krais.
Io, ma tike linge bileng bar hinsaagu tane Krais. I tahut be mu na laro tano numu kinkinis tano Watong. Paile tirih tagu be ni pakat habaling kakarek ra linge tupas mu. Pata. Karek ra linge na hakatom bileng mu. Mu na balaure bat mu ta ira ut na gil sana ing di haruat hoke ra bilingana pep ma di la kutkut hagae ira palatamai na turadi. Rom 2:29Iou tange hobi kinong dait iat, dait ira matanabar tutuno tane God hoke no tintalen na kunkutaan ta ira palatamainari git hakilang uta di nalalie. Dait ira nuno matanabar ing dait lotu tupas God naramon tano nudait kinkinis tano Tanuana. Dait iat ing dait let Krais Jisas ma dait paile nurnur be a mon harharahut ta ira tintalen ma ira mangana kinkinis na nilon ta ira turadi mon. 2 Korin 11:18A tutuno be pata ta harharahut i tahuat leh ta ira tintalen ma ira mangana kinkinis ta ira turadi, iesene iou balik, iou gor tale be ni lik be ira gingilaan ma ira mangana kinkinis ta ira turadi mon i tale be na ter ra harharahut. Ing be nesi tikenong i lik be i tale be na so no nuno lilik ta ira nuno gingilaan ma tano nuno mangana kinkinis ura hatahutne habaling ie, io, igor manga tale tutuno iat iou be ni lik be ira nugu gingilaan ma no nugu mangana kinkinis na nilon na hatahutne iou. Luk 1:59; 2 Korin 11:22; Apostolo 23:6Kinong urah, di ga kut no palatamaigu tano liman ma itul na bung. Ma iou tike turadi na Israel tano huno tane Beniamin. Iou ga mur ira tintalen ta ira Israel sene mon. A Parisi iou, kaie iou gom manga mur timaan ira harkurai tane Moses. Apostolo 8:3Iga manga mamahien no nugu sinisip ura murmur timaan God, kaie iou gom haragawai ta ira matanabar na lotu tane Krais. Tano ninanaas uta ira harkurai tane Moses iou ga takados harsakit, pai gale tale tikenong be na kilam ter tike nirara tagu.
Matiu 13:44,46Kike ra mangana linge ing iou ga lik nalalie be na hatahutne iou, io kakarek balik, iou nes kilam be a linge na haragawai kinong i ura tutur bat iou be pa nile kap Krais. 8-9  Rom 3:21-22Ma pata be kike ra linge sene mon. Iou nes kilam be ira gingilaan bakut a linge na haragawai kinong i ura tutur bat iou be nihula nunure Krais Jisas no nugu Watong. Io, ma ura nunure Krais, ikinong no linge nong i manga tahut sakit. Ma iou te waak leise ira linge bakut ura utane Krais. Iou nes kilam kike ra linge be a mapus na kurkuruan kinong iou sip be ni kap Krais ma be ni hatur kawase tike mangana kinkinis naramon tana. Hokakarek, iou iat pata nugu ta takadoswana kinkinis ing ira harkurai tane Moses i tale be na ter tagu ing iou mur kike ra harkurai. Iesene iou takados kinong iou nurnur tane Krais. Ikin ra takadoswana kinkinis i hanawat metuma hone God ing tikenong i nurnur. 10  Rom 6:3-5; 8:17Iou sip be ni nunure Krais ma be ni kilingane no dades tano nuno tuntunut hut sukun ra minat. Iou sip bileng be ni tur tikai ma ie ta ira nuno ngunngutaan ma be ni haruat ma ie tano nuno minat. 11 Iou ura kapkap ikin ra kinkinis naramon tane Krais kinong iou manga sip be ni tut hut sukun ra minat.
Dait na hilo tus ukaia tano bilai na haphapatam.
12  1 Timoti 6:12,19Iou paile tange be iou te pet haruatne be iou te bilai harsakit. Pata. Iesene iou basbaso ura kapkap ikin ra kinkinis nong Krais ga kap iou be ni hatur kawase ie. 13 Ira bar hinsaagu tane Krais, ing iou nes habaling iou, iou paile lik be iou te hatur kawase baak ikin ra kinkinis. Iesene tike linge iou gil ma i horek: iou paile lik leh ira linge iou te sakit. Pata. Iou manga baso be ni tupas no linge menalalie tagu. 14  1 Korin 9:24Hokakarek, iou paile sangeh iesene iou manga baso tuk ter tano haphapatam tano hilo harkiaskias waing nige kap no bilai na hartabar. Tano nugu kinkinis naramon tane Krais Jisas, God ga tato iou hobi be ni kap ikino hartabar tuma nalu.
15  1 Korin 2:6Io kaie, dait bakut ing dait te dades ta ira linge tane Krais, dait na kap ikin ra mangana lilik. Ma be i mes ira numu lilik uta tike linge, io, God na hamadares ie ta mu. 16 Ma tike tamat na linge aie horek, be dait na lon mur ikino ngas nong dait murmur ie tuk ter kakarek.
No nudait huntunana i kis tuma ra mawe, dait nage lon haruat hobi.
17  1 Korin 4:16Bar hinsaagu tane Krais, mu na tur tikai ura murmur ira nugu mangana tintalen. Mu na nes timaan leh ta dong ing di lon haruat ma no mangana nilon mem ga hamanis ter ta mu. 18 Kinong urah, a haleng, ira nudi tintalen i hamanis be di malentakuane no kabai tane Krais. Hoke iou ga hinawas nalalie ma kakarek baling, iou hinawase mu ma ra lur na matagu. 19  Rom 16:18Ma no haphapatam ta di, no hiniruo. No sinisip ta ira palatamai di no nudi watong. Di bul haut ira tintalen ing gor tahut be di na hirhir tana. Ma di la lilik sene mon ta ira linge mekira ra ula hanuo. 20  Epesas 2:6,19Iesene dait iat, a huntunana tutuno i kis tuma ra mawe. Ma dait nanahe ma ra tamat na namnamas utano nudait ut na Haralon, no Watong Jisas Krais, be na hanasur mekaia. 21  1 Korin 15:28,43-53Aie nong na kios ira maluruana palatamai dait ing i tale be na mat, waing na haruat ma no mangana palatamaine nong i hung ma ra bilai na minamar tana. Ma ina gil hobi ma ikino dades nong ila paapalim ma ie ura bulbul ira linge bakut ra hena no nuno harkurai.

3:3 Rom 2:29

3:4 2 Korin 11:18

3:5 Luk 1:59; 2 Korin 11:22; Apostolo 23:6

3:6 Apostolo 8:3

3:7 Matiu 13:44,46

3:8-9 Rom 3:21-22

3:10 Rom 6:3-5; 8:17

3:12 1 Timoti 6:12,19

3:14 1 Korin 9:24

3:15 1 Korin 2:6

3:17 1 Korin 4:16

3:19 Rom 16:18

3:20 Epesas 2:6,19

3:21 1 Korin 15:28,43-53