11
Pol ga hakatom ira matanabar uta kike ira ut na harakale ing pa dile apostolo tutuno.
1-2  Epesas 5:26-27Iou sip be mu na hook mon iou ing iou tatalen dahine hoke ra ba. Tutuno, iou sip be mu na gil hobi, kinong hoke God i ngalngaluan bat mu be pa mu nale gar ta tike mes ma sene be mu ira nuno sene iat mon, iou ngalngaluan bat bileng mu hobi. Iou te ter bat mu ura nuno tike tunana mon, ma aie ne Krais iat, waing nige ter leise mu tana hoke tike gamgamatien na laala na haine. Stt 3:4,13Iesene iou burut be mu na tamapas leh talur no numu tintalen na murmur Krais ma ra tutuno ma ra gamgamatien na tinga mu. Iou burut be ira numu lilik na tamapas leh hobi hoke ne Iwa nong no si ga habota ie ma no nuno keskes na minanes. Galesia 1:8-9Iou tange hobi kinong be ta tikenong i gate hana tupas mu ma iga pir mu ma tike Jisas nong i mes tano Jisas ing mem ga pir mu utana, iou nunure be mu ga manga kanan mon ura balbala leh tike mangana turadi hobi. Hokakarek bileng, mu la kapkap tike mangana kinkinis i mes tano kinkinis mu te hatur kawase ie tano Halhaaliena Tanuo. Hobi bileng mu la larlaro be mu na kap tike mes na hininaawas tano tahut na hininaawas mu te kap usurane ie. 1 Korin 15:10; 2 Korin 12:11Iesene tano nugu lilik, no nugu kinkinis na apostolo paile kis napu ta dahine ta dong ing di kilam be ira kaba tamat na apostolo. 1 Korin 2:1,13I tutuno dak be iou paile manga keskes ura nianga, iesene iou hatur kawase ra minminanes. Ma ta ira mangana linge iou ga gil i manga hamanis hapalaine mu be i tutuno hobi.
1 Korin 9:18Iou pai gale saring mu be mu na kul iou ma ta tike linge ing iou ga harpir ma no tahut na hininaawas tane God ter ta mu. Pata. Iou ga bul hanapu habaling iou be mu nage kap ra tamat na kinkinis. Hohaam, iou ga gil sasana ing be iou ga gil hobi? Pilipai 4:15-16; 2 Korin 12:13Ing iou ga papalim nalamin ta mu, ira matanabar na lotu ta ari mes na taman ga kul iou. I hoke be iou ga kukuman mekaia ho di ura hatahutne mu. Ma ing iou ga kis nalamin ta mu ma iou ga supi tike linge iou pai gale hatirih ta tikenong ta mu kinong ira tasigu ing di ga hanawat mekira Masedonia di ga banot ira nugu sunupi. Hobi, iou pai gale hapupusak mu ma ra tirih nalalie ma pa nile gil hobi namur bileng. 10 Ing be i tutuno be ira tutuno tane Krais i kis ter tagu, io, i tutuno bileng be pata tikenong na tale be na tigel iou tano nugu latlaat ta ikino nugu tintalen hobi kira tano katano Akaia. 11 Hohaam, iou tange hobi kinong iou paile sip mu? Pata. God i nunure ter be iou sip mu.
12 Ari di latlaat be di haruat ma mem. Ma di sip be mu na nes kilam di be di haruat hobi. Iesene be no ngas iou la murmur ie kakarek, iou ni gilgil iat hobi waing pa nile ter ra mahuo ta di be mu nage nes kilam di be mem haruat. 13 Kike ra mangana turadi pa dile apostolo tutuno. Di harakale ma ira nudi pinapalim ma di harababo mon be di ira apostolo tane Krais. 14 Ma waak dait karup be di ngan hobi. Satan iat bileng ila harababo be aie tike angelo tano madares. 15 Io kaie, paile tike tamat na linge na kinarup be ira nuno tultule di harababo be di ira tultule tano tintalen takados. Namur um di na kap ira puspusno haruat ma ira nudi gingilaan.
Pol ga latlaat uta ira nuno tirih.
16 Iou tange habaling be waak tikenong i lik be iou tike ba. Iesene be ing mu lik be iou tike ba, i tahut be mu na bala leh iou hoke be mu na bala leh tike ba, kaie nige latlaat dahine. 17 Ing iou latlaat hobi uta ira linge iou nunure ter be i tutuno, iou paile iangianga haruat ma ing no Watong te tule iou be ni ianga hobi, iesene iou iangianga hoke tike ba. 18 Haleng di latlaat haruat mano tintalen na latlaat tano ula hanuo, kaie iou bileng iou ni latlaat. 19 Kinong urah, mu laro be mu na bala leh ira ba be di na haianga mu kinong mu lik be mu manga minanes. 20 I tale be ni tange hobi kinong mu la balbala leh nesi tikenong ing i kure hadades mu ma be i en hapabono mu ma be i harauro mu ma be i hatamat habaling ie ma be i paser ira punare mu. 21  Pilipai 3:5Maris, iou hirhir ing iou hinawas palai be ira numem dades pai gale haruat be mem na gil hobi ta mu! * Pol ga hasakit mon, kinong i nanaas be ira Korin di ga sip be ira nudi tena harausur na gil ra sasana ta di. Pol ga tange be pai gale kanan be na hagae di.
Ing be nesi tikenong i iangor be na latlaat uta tike linge, iou bileng iou iangor be ni latlaat hobi. Ai! Iou iangianga hoke tike ba be ni tange hobi. 22 A Hibru di? Iou bileng hobi. Di tano huntunana Israel? Iou bileng. Be a tubune Abraham di? Iou bileng. 23  Apostolo 16:23Hohaam, di ira tultule tane Krais? Maris, iou nunure be no linge iou ura tangtange ie na taram hoke ra nianga a nuno tike tamat na ba, iesene i tutuno be tano nugu kinkinis na tultule iou lie ta di bakut. Iou lie ta di ta ira dades na pinapalim. Ira pana ing iou ga kis ta ira hala na harpadano i haleng ta di. Haleng sakit ira pana di ga ubu iou ma haleng na pana iou git hutate be ni mat. 24  Lo 25:3A liman na pana ira Iudeia di ga dangat iou. Ma ira pana tiketike ing di ga dangat iou, iga aitul a sangahul ma liman ma ihet na pana. 25  Apostolo 16:22; 14:19Aitul a pana di ga lawat iou ma ra kalawa. Tike pana di ga gulum iou. Aitul a pana iou ga hiruo ma ra mon tusu na tes. Tike kudulena bung na kasasa ma ra bung bileng iou rusu ra tingana kasapa. 26  Apostolo 9:23; 14:5Iou te murmur haitne ira lawas na ngas. Igit hutate be ni hiruo ta ira taho ma ta ira luma di ira holmatau ma di bileng tano nugu huntunana Israel ma di bileng ing pa dile Israel. Igit hutate be ni hiruo kaia ta ira tamat na taman ma kaia bileng ra katano bia. Iou ga ura hiniruo tusu na tes ma ta ira luma dong ing di harakale be a tasigu di naramon tane Krais. 27 Iou te manga papalim ma iou te kilingane ira dades na tirih. Haleng na pana iou git matawas, iou pa gitle kumkubabo. Iou hanunure ter no kinkinis na taburungan ma no minaruk bileng. Haleng na pana iou git lon ma pata nian. Iou te kilingane ra maduhan ma pata bileng ta harkios. 28 Ari mes na linge bileng i tale be ni hinawase mu ine, iesene tike linge ta ira kaba bungbung, iou la kilkilingane ra tirih uta di bakut ira matanabar na lotu ta ira tamtaman ing iou manga lilik uta di. 29 Ing be tikenong paile manga dades tano nuno nilon, i hoke be iou kap tike mangana kinkinis hobi bileng. Ing be di lamus harara tikenong tano sasana, i manga hatirih no nugu nilon.
30 Mu te sunang iou be ni latlaat, kaie iou ni latlaat utano nugu kinkinis nong pata nugu ta dades tana. 31 God no Tamana no Watong Jisas, nong no haridan na kis hathatikai tane, i nunure ter be iou paile harakale. 32  Apostolo 9:23-25Tusu Damaskas no ut na harbalaurai nong i napu tano king Aretas ga hartule be di na balaure bat ira matanangas huat tano taman ura palpalim kawase iou. 33 Iesene di ga haruh hasur iou ma tike kalot metuma ra matana kalangar tano tamat na balo tano taman. Io kaie, iou gom hilo pas ie.

11:1-2 Epesas 5:26-27

11:3 Stt 3:4,13

11:4 Galesia 1:8-9

11:5 1 Korin 15:10; 2 Korin 12:11

11:6 1 Korin 2:1,13

11:7 1 Korin 9:18

11:8 Pilipai 4:15-16; 2 Korin 12:13

11:21 Pilipai 3:5

*11:21 Pol ga hasakit mon, kinong i nanaas be ira Korin di ga sip be ira nudi tena harausur na gil ra sasana ta di. Pol ga tange be pai gale kanan be na hagae di.

11:23 Apostolo 16:23

11:24 Lo 25:3

11:25 Apostolo 16:22; 14:19

11:26 Apostolo 9:23; 14:5

11:32 Apostolo 9:23-25