4
Ira harharagat tano gungunuama, ira nudait sinsaring, ma uta ira bilai na lilik.
1 Tesolonaika 2:19-20Io kaie, bar bilai na hinsaagu tane Krais, mu na tur dades hobi hokakarek naramon tano Watong. Iou tange hobi ta mu ing iou manga sip mu. Ma iou manga marmaris be ni nes mu. Mu ira bilai na harwis, mu halaro iou ma ira numu nilon i hatatik iou.
Ma iou manga saring Sintike ma ne Euodia be dur na tike tinga dur, haruat ma no nudur kinkinis naramon tano Watong. Luk 10:20Tutuno sakit. Ma iou sip be ni saring ugo bileng tike linge kinong ugo tike tutuno na turadi ma u ga tutur tikai ma iou. Iou saring ugo be nu harahut dur kakarek ra iruo haine kinong dur ga papalim dades tikai ma iou utano tahut na hininaawas, hoke bileng Klemen ma di bakut bileng ira mes ing di ga papalim tikai ma iou. Ira hinsa di bakut di te pakat halala tano pakpakat na nilon.
I tahut be mu na laro hait tano numu kinkinis naramon tano Watong. Ma iou te tange leise ter ma iou ni tange habaling, be mu na laro. Hibru 10:25; Jemes 5:8-9Mu na hamanis ta di ra matanabar bakut, be a matmatien na turadi mu. No Watong te hutate um. Matiu 6:25-34; Kolose 4:2Waak mu ngaangel uta tike linge. Iesene ta ira kaba linge bakut mu na sasaring ma ra sinsaring na tangtanga tahut. Mu na ter ira numu kaba sunupi ukaia tane God hobi. Ais 26:3; Jon 14:27; Kolose 3:15Io, ma no malum tane God ing i manga nalu sakit ta ira nudait minminanes na nes mur timaan um ira numu lilik ma ira numu kudulena nilon bakut bileng.
Bar hinsaagu tane Krais, tike mes na linge bileng. Mu na lilik uta ira linge i bilai ma i tale be da let. Hokakarek, mu na lilik uta ira linge i tutuno, ira linge da ru, ira linge i takados, ira linge i gamgamatien, ira linge i manga tahut, ma ira linge a mon minamar tana. Rom 16:20Mu na gilgil haitne kakarek ra linge ing mu ga harausur ma mu ga kap usurane leh mekira ho iou. Mu na gilgil kakarek ra linge ing mu ga hadade ma mu ga nes leh tano nugu nilon. Io, ma ne God nong i ter no malum na kis tikai ma mu.
Pol ga tanga tahut ta ira Pilipai uta ira nudi hartabar tupas ie.
10 Tano nugu kinkinis naramon tano Watong iou manga laro kinong mu te lilik baling utagu. Iou nunure be mu ga lilik hait utagu iesene pata ta mahuo ura numu be mu na hamanis ie tagu. 11 Iou paile tange hobi kinong iou mon sunupi. Pata. Iou te harausur be pa nile ngaangel uta tike linge so ing i hana tupas iou. 12 Iou te nunure no sunupi ma iou te nunure bileng ing i haleng ira nugu linge. Iou te lala tano tintalen na kinkinis matien ing iou pa nige ngaangel uta tike linge i hana tupas iou. Pata ta linge be iou taburungan be iou hahos. Pata ta linge bileng be paile haruat ira linge iou tinane be i manga haruat. 13  2 Korin 12:10I haruat ira nugu dades ta kakarek ra mangana kinkinis bakut kinong iou kis ta nong i ter dades tagu.
14 I tutuno, iesene i tahut be mu te lala tikai ma iou ta ira nugu tirih. 15  2 Korin 11:9Mu bileng ira matanabar na Pilipai, mu palai ta ira numu harharahut ta ira luaina bung ing mu ga lala leh tano tahut na hininaawas. Mu nunure be pata tike lotu bileng ga harahut iou ing iou ga hana sukun no katano Masedonia. Pata. Mu sene mon. 16 Be iou ga kis tusu Tesalonaika ma iou ga mon sunupi, mu ga tule ra harharahut tupas iou. Ma pata be tike pana sene mon. 17 Iou paile tange hobi kinong be iou sisilih ta ira numu hartabar. Pata. Iou sisilih ta ira puspusno ing mu na kap halala leh ta ira numu nilon. 18 Iou ura hapalaine mu be iou te kap ira linge bakut ing mu ga tabar iou me. Ma i manga haruat sakit. Epaparoditus ite kap hawat ira numu hartabar tupas iou ma kakarek ra linge i manga banot ira nugu sunupi. Karek ra numu hartabar i hoke ra hartabar kala mimisien tupas God, a mangana hartabar ing God na bala leh ma ra gungunuama. 19 Io, ma no nugu God na banot ira numu kaba sunupi haruat ma ira nuno haleng na tahut na linge. Ma ina gil hobi ter ta mu naramon tano numu kinkinis tane Krais Jisas.
20 Da hatamat hatikane God no Tama dait. Tutuno sakit.
21 Mu na haatne ira matanabar tane God ing di kis tane Krais Jisas. Ira hinsaa dait naramon tane Krais ing di tikai ma iou, di haatne leh mu bileng. 22 Ira matanabar tane God bakut kira di haatne leh mu. Ma tutuno sakit, hobi bileng ta dong ing di papalim tano tamat na lilie sakit kira.
23 No harmarsai tano nudait Watong Jisas Krais na kis tikai ma mu. Amen.

4:1 1 Tesolonaika 2:19-20

4:3 Luk 10:20

4:5 Hibru 10:25; Jemes 5:8-9

4:6 Matiu 6:25-34; Kolose 4:2

4:7 Ais 26:3; Jon 14:27; Kolose 3:15

4:9 Rom 16:20

4:13 2 Korin 12:10

4:15 2 Korin 11:9