10
No kapawena hartabar tane Krais i tur dades hathatikai.
Ira harkurai tane Moses a hapupuo mon ta ira bilai na linge ing na hanawat. Pata be kike ra linge tutuno. Ma haruat ta ira harkurai tane Moses di la tuntun haitne ta ira tintinohon ira hartabar tupas God. Io kaie, kike ra mangana hartabar hobi ta ira harkurai tane Moses paile tale be na gil hatahutne hababane ira matanabar ing di hana hutate God ura lolotu tupas ie. Ing be kike ra hartabar gor tale ura hagamgamatien hababane kike ra matanabar sukun ira nudi sasana, pa di gorle kilingane be a mon nirara baak kanaia ho di ma di nage hatakumutne ura hartabar. Iesene kike ra hartabar i halilik di ta ira tintinohon tiketike be ira nudi sasana baak kanaia. Hibru 9:13I halilik di hobi kinong ira dena tumatena bulumakau ma ira dena me paile haruat ura kapkap leise ira sasana.
Sam 40:6-8Io kaie, ing Krais ga hanawat ukira ra ula hanuo, iga tange tane God be,
“Pau gale sip be da tun ira hartabar tupas ugo.
Iesene u gate tagure no palatamaigu.
Ira hartabar be da tun ira kudulena wawaguei bakut, ma ira mes na mangana hartabar di ga tun uta ira sana tintalen, pau gale laro urie.
Io, ma iou ga tange be, ‘Nugu God, aiou karek, ura gilgil haruatne no num sinisip.
Di ga pakat hokakarek utagu kaia ta ira num pakpakat.’ ”
Io, iga huna tange be, “Pau gale sip be da tun ira hartabar tupas ugo. Ma pau gale sip ira hartabar be da tun ira kudulena wawaguei bakut be ira mes na mangana hartabar di ga tun uta ira sana tintalen. Ma pau gale laro bileng uta kakarek ra hartabar.” A tutuno be di ga tun kike ra hartabar haruat ma ira harkurai tane Moses, iesene Krais ga tange iat hobi. Io, namur um iga tange be, “Nugu God, iou um karek, ura gilgil haruatne no num sinisip.” Io kaie i palai be God ga kap leise ira luaina hartabar be na bul kios di ma no hartabar tane Krais. 10  Hibru 9:12Jisas Krais ga gil haruatne no sinisip tane God, kaie dait bakut dait ge gamgamatien sukun ira nudait sasana tano hartabar Krais ga gil ie ma no palatamaine iat. Iga ter no palatamaine tike pana mon ma i haruat. Pai nale ter habaling um ie.
11  KBk 29:38Ira pris ta di ira Iudeia, di la tur ter tano nudi pinapalim na lotu ta ira kaba bungbung. Di la tuntun haitne kike ra mangana hartabar iat tupas God. Ma kike ra hartabar pai nale tale tutuno iat be na kap leise ira sasana. 12 Iesene Krais balik ga ter tike kapawena hartabar mon uta ira sasana. Ma no nuno hartabar i tur dades hathatikai. Iga gil hobi igom a kis tano tamat na kinkinis ra kata na lumane God. 13  Sam 110:1Ma ila kiskis nanahe kaia tuk ter be God na bul ira nuno hiruo napu hoke tike linge na bul kakine. 14 Ma ila kiskis kaia kinong iga gil hatahutne hababane di ma no nuno kapawena hartabar mon. Iga gil hobi ta di ing i bul hasisingen di be di na halhaalien sukun ira nudi sasana. Ma di na bilai harsakit hobi hathatikai.
15 Io, ma no Halhaaliena Tanuo bileng i suro haut ikin ter ta dait. I huna tange be,
16  Jer 31:33; Hibru 8:10“Aiou no Watong, iou tange be no mangana kunubus iou ni gil ie ma di ta tike pana bung namur, aie horek:
Iou ni bul ira nugu harkurai ta ira tinga di.
Ma kike ra harkurai iou ni pakat kawase ta ira nudi lilik.”
17  Jer 31:34Namur um i tange be,
“Aiou pa nile lik leh ira nudi sana tintalen ma ira nudi ul ba tagu.”
18 Io kaie, pa dale supi habaling tike hartabar ura kapkap leise ira sana tintalen kinong God te lik luban leise kakarek ra sasana.
Dait na tur dades ta ira nudait nurnur nalamin ta ira ngunngutaan.
19  Hibru 4:16Io kaie, bar hinsaagu tane Krais, dait balaraan ura hinana lala tano Halhaaliena Katano Sakit tano de ne Jisas tano nuno minat. 20  Matiu 27:51No nuno minat ga papos tike sigar ngas ura nilala ta ikino Halhaaliena Katano Sakit. I hoke be dait te lala harsakit tano balo na mol naramon tano katano na lotu. Ma sene ikino balo na mol, aie no palatamaine Jisas no lilona ngas. 21 Ma tike mes na linge bileng. A nudait tike tamat na pris nong i papalim utano huntunana tane God. 22  WkP 8:30; Ese 36:25; Epesas 5:26Karek ra linge te hanawat um, kaie i tahut be dait na hana hutate God ma ra tutuno na tinga dait. Waak dait burut. Dait na hana hutate tana ma ra nurnur. Pa dait nale kilingane be ira nudait sasana baak kanaia kinong ite sapur ira tinga dait ura gisgis ise kike ra sasana. Dait na hana hutate tana hoke ira gamgamatien na matanabar di te susu tano madareswana taho. 23 Na tahut be dait na tur dades ta ira linge dait te hinawas be dait nurnur ter ine. Waak dait tur galogalo ta ira linge dait nanahe ma ra nurnur urie, kinong God na gil haruatne ira nuno nianga ga kukubus ter ta dait. 24 Na tahut be dait na lilik timaan be dait na haragat harbasiane dait hohaam ura hamanis ira nudait harmarsai ma ura gilgil ira bilai na harharahut. 25  Hibru 3:13Waak dait hatakumutne no nudait tintalen ura kinkinis hulungan. Ari di malmalungo ura kis hulungan iesene waak dait gil hobi. Dait na haragat harbasiane dait. Ma dait na manga baso ura gilgil hobi kinong dait nes kilam be no pana bung tano Watong ite ura hinanawat um.
26  Hibru 6:4-8I tahut be dait na lon hobi kinong pata baling um tike mangana hartabar ura kapkap leise ira sasana ing be dait te palai um ta ira tutuno God te hapuasne ta dait, ma sene dait bul ira nudait sinisip ura gilgil haitne ira sasana. 27  Ais 26:11Dait na kis kawase ie ma ra ramramin ta ikinong ra harkurai nong na hanawat. Taitus ikino harkurai, no but na eh na tun hagae ira ebar tane God. 28  Lo 17:6; 19:15Be airuo be aitul a turadi duhat ga tung tikenong be i piam ira harkurai tane Moses, di ga ubu bing ie, ma pa di gale marse ie. 29  KBk 24:8Ing be iga ngan hobi ta di ing di ga kis tano hena harkurai tane Moses, a tamat na harpadano sakit na karet tikenong bileng nong i malentakuane no Nati ne God ma i tange hagae no Halhaaliena Tanuo nong i ter harmarsai, ma i lik be a bilingana linge mon no de utano kunubus nong ga bul hasisingen ie be inage halhaalien sukun ira nuno sasana. 30  Lo 32:25-36I palai be na ngan hobi kinong dait nunure ter God nong ga tange be, “Aiou nong ni balu ira matanabar uta ira nudi sasana. Iou ni hapadano di haruat ma ira nudi gingilaan.” Ma iga tange habaling be, “Aiou no Watong, iou ni kure ira nugu matanabar.” 31 Ing be tikenong na kis hobi tano lumana no lilona God, na ramramin sakit kinong na hiruo saasa.
32 I tahut be mu na lik leh ira pana bung menalalie be God gate hapalaine ter mu. Taitus ikino pana bung mu ga tur dades naramon ta ira tamat na ngunngutaan ing iga manga ubal mu. 33 Ari pana di ga tange hagae mu ma di ga haragawai ta mu ra matmataan gar na haruat. Ma ari mes na pana mu ga tur tikai ma dong ing di ga haragawai ta di hobi. 34  Matiu 6:20; 19:29Mu ga marse di, mu gom harahut dong ing di ga halala di tano hala na harpadano. Ma ing ari di ga res leh ira numu linge, mu ga waak ter di ma ra gungunuama kinong mu ga nunure be mu tinane ira linge i bilai ta kike ra linge di ga res leh ma ina kis hatikai.
35 Io kaie, waak mu hamalim leise no numu tuntunur na balaraan kinong God na hawatong mu ing mu tur na balaraan hobi. 36 Na tahut be mu na tur dades be mu na tale ura murmur no sinisip tane God, kaie mu nage hatur kawase ing iga kukubus ter ta mu urie. 37  Hab 2:3-4A tutuno. Dahine um,
“Ma nong i ura hinanawat, na hanawat. Pai nale halis.
38 Iesene no nugu ut na takados na lon tano nuno nurnur.
Ma ing be na hesuo pas iou, iou pa nile laro utana.”
39 Iesene dait paile hokike ra mangana matanabar ing di hesuo pas God ma di hiruo saasa. Pata. Dait ira mangana matanabar ing dait nurnur, kaie dait na lon.

10:4 Hibru 9:13

10:5 Sam 40:6-8

10:10 Hibru 9:12

10:11 KBk 29:38

10:13 Sam 110:1

10:16 Jer 31:33; Hibru 8:10

10:17 Jer 31:34

10:19 Hibru 4:16

10:20 Matiu 27:51

10:22 WkP 8:30; Ese 36:25; Epesas 5:26

10:25 Hibru 3:13

10:26 Hibru 6:4-8

10:27 Ais 26:11

10:28 Lo 17:6; 19:15

10:29 KBk 24:8

10:30 Lo 32:25-36

10:34 Matiu 6:20; 19:29

10:37 Hab 2:3-4