5
Dait na lon hoke ira not no madares.
Matiu 5:48Io kaie, mu na tatalen hoke God kinong mu ira natine ing i manga sip mu. Hibru 10:10; KBk 29:18Mu na lon ma ra tintalen na harmarsai hoke iat mon Krais ga marse dait ma iga ter leise no nuno nilon uta dait hoke tike hartabar ing i huhur kala mimisien tupas God. Mu na harbalaurai timaan be pata ta tikenong pai nale tale be na tange be mu hutate tano tintalen na hilawa be ira bilingana tintalen hobi, ma be pa mu le nes kalak bileng ira linge gar na mes. Waak be mu mur kakarek ra mangana tintalen kinong ira halhaaliena turadi tus tane God pa dile tatalen hobi. Ma waak mu pipines. Waak mu tange ira nianga na ba mon hobi, be ira bilingana hinasakit ta kike ra linge. Paile haruat be mu ira mangana turadi hokike mu na ianga hobi. Iesene i tahut balik be mu na tanga tahut tupas God. 1 Korin 6:9-10; Kolose 3:5Mu nage palai um be pata tikenong i mur ra tintalen na hilawa be ira mangana bilingana tintalen pai nale lala tano kingdom tane Krais ma ne God. Hobi bileng ta tikenong ila nesnes kalak ira linge gar na mes (tike mangana turadi hobi i haruat ma tikenong i lotu tupas ira palimpuo). Aie bileng pai nale lala. Kolose 2:4,8; Rom 1:18Waak mu bala leh tikenong be na hakale lamus mu ma ira pabono nianga. Karek ra mangana tintalen no burwana be no ngalngaluan tane God na puko burung di ira ut na harpiam. Io kaie, waak mu harwis ma di.
Epesas 2:13; Kolose 1:13; 1 Pita 2:9; Jon 12:36Mu git kiskis tano kadado iesene kakarek um tano numu kinkinis naramon tano Watong, mu kis tano madares. I tahut be mu na lon hoke ira not no madares. (Ma no puspusno ta dong ing di kis tano madares aie horek, be ira tahut na tintalen bakut, ma ira tintalen takados, ma ira tintalen haruat ta ira tutuno God te hapuasne.) 10 Ma i tahut be mu na silihe be a mangana tintalen hohaam ing God i laro urie. 11 Mu na tapa talur ira tintalen na kadado ing pata ta puspusno. Iesene mu na bul hamadares balik kakarek ra tintalen. 12 Kinong urah, i hahirhir dait be dait ianga mon uta kakarek ra linge ing ira ut na takmaluk di gil sie. 13  Jon 3:20-21Ma be no lulungo i murarang ter ta tike linge, i hanawat palai be a mangana linge so ie. 14  Ais 26:19; Rom 13:11Hokakarek, be no madares i hapalaine tike linge, ikino linge na ngan hoke no lulungo. Ma ikinong no burwana kaie di gom tange be,
“Augo nong u kumkubabo, nu tangahun,
ma nu tut hut sukun ra minat,
ma ne Krais na murarang sare ugo.”
15  Kolose 4:5Io kaie, mu na harbalaurai timaan be mu na lon hohaam. Waak mu lon hoke di ing pa dile palai ta ira bilai na tintalen. Pata. Mu na lon hoke dong ing di minanes ta ira tahut. 16 I tahut be mu na gil ira bilai ta ira pana bung be i tale mu be mu na gil hobi, kinong kakarek ra bung di sana. 17 Hokakarek, waak mu tatalen hoke ra ngulo. I tahut be mu na palai be aso ing no Watong i sip be mu na gil. 18  Luk 21:34Waak be mu meet ma ra dades na taho. Ikin ra tintalen i hatawat ra haleng na sasana. Iesene i tahut be mu na hung ma no Halhaaliena Tanuo. 19  Kolose 3:16Mu na ianga harbasie ma ira nianga ta ira mangana halhaaliena ninge. Mu na inge tupas no Watong ma mu na pit garaan ie metuma naramon ta ira tinga mu. 20  Kolose 3:17Ma tano hinsana no nudait Watong Jisas Krais, mu na tanga tahut hait tupas God no nudait Mama uta ira linge bakut.
21  1 Pita 5:5Ma i tahut be mu na hanapu harbasiane habaling mu kinong mu manga ru Krais.
No tunana na manga marse no nuno haine, ma no haine na manga urur tano nuno tunana.
22  Kolose 3:18; 1 Pita 3:1Mu ira haine, mu na hanapu habaling mu ra hena ira numu tunana, ma be mu gil hobi, mu te gil bileng tano Watong. 23  1 Korin 11:3; Epesas 1:22I tahut be mu na gil hobi kinong no tunana i tamat ta dur ma no nuno haine hoke Krais bileng i tamat ta ira matanabar na lotu ma aie iat nong ga halon di, di no palatamaine. 24 Ma hoke ira matanabar na lotu di hanapu habaling di tane Krais, na tahut be ira haine di na hanapu habaling di ra hena ira nudi tunana uta ira linge bakut.
25-26  Kolose 3:19; 1 Pita 3:7 Taitus 3:5Mu ira tunana, mu na manga marse ira numu haine hoke Krais ga manga marse ira matanabar na lotu ma iga ter habaling iat ie uta di be na hagamgamatien di ing i kapal di ma ra taho ma no nianga waing di nage halhaalien. 27  2 Korin 11:2; Kolose 1:22Ma ne Krais ga gil hobi be di na manga melmel na turadi ma pata ta rungrugut be ta mangana bilinge be ta tike mes na sasana ta di, ma ina lamus leh di ukaia ho ie. I sip be di na manga gamgamatien ma di na bilai harsakit ta ira nudi nilon. 28 Hobi bileng, i tahut be ira tunana di na manga marse ira nudi haine hoke di marse habaling iat ira palatamai di. Ma nesi nong i marse no nuno haine, i marse habaling iat ie. 29 Ma i palai be ikinong i tutuno kinong pata tikenong pai lale malmalentakuane habaling no palatamaine, iesene ila balbalaure timaan ie ma ila tamtabar timaan ie ma ra nian. Ma ne Krais la gilgil bileng hobi ta ira matanabar na lotu. 30 Kinong urah, dait ira katano tano palatamaine. 31  Matiu 19:5 “Hokakarek, no tunana nage hana sukun no nuno mama ma no nuno makai, ma dur na kis tikai ma no nuno haine. Ma dur na tikenong mon.” 32  Ninanaas 19:7A tamat na linge ikin nong ga susuhai ma ite hanawat puasa um. Ma sene iou, ing iou tange hobi, iou iangianga utane Krais ma ira matanabar na lotu. 33 Iesene ikin ra nianga i tutuno bileng uta mu. I manga tahut be ira tunana tiketike na manga marse no nuno haine hoke i marse habaling iat ie, ma be no haine na manga urur tano nuno tunana.

5:1 Matiu 5:48

5:2 Hibru 10:10; KBk 29:18

5:5 1 Korin 6:9-10; Kolose 3:5

5:6 Kolose 2:4,8; Rom 1:18

5:8 Epesas 2:13; Kolose 1:13; 1 Pita 2:9; Jon 12:36

5:13 Jon 3:20-21

5:14 Ais 26:19; Rom 13:11

5:15 Kolose 4:5

5:18 Luk 21:34

5:19 Kolose 3:16

5:20 Kolose 3:17

5:21 1 Pita 5:5

5:22 Kolose 3:18; 1 Pita 3:1

5:23 1 Korin 11:3; Epesas 1:22

5:25-26 Kolose 3:19; 1 Pita 3:7

5:25-26 Taitus 3:5

5:27 2 Korin 11:2; Kolose 1:22

5:31 Matiu 19:5

5:32 Ninanaas 19:7