2
Ma iou sip be mu na palai be iou manga papalim dades uta mu ma uta di bileng rusu Laudisia ma uta di bakut bileng ing pa dile nes baak iou. Iou papalim dades hobi be ni haragat ira tinga di ma be di na tikenong mon tano nudi harmarsai harbasie waing di nage hung ma ira tamat na minminanes bakut, kaie di nage nunure ikino tutuno nong God ga sie, ma aie ne Krais iat. 1 Korin 1:24,30Ma ira mangana minminanes ma ira minanes bakut i kis mun ter tane Krais hoke tike bilai na bunbulaan. Rom 16:18Iou tange kakarek ra linge ta mu be pata ta tikenong nahula hakalak mu ma no nuno keskes na nianga ma ina lamus hakale leh mu. 1 Korin 5:3A tutuno be no palatamaigu paile kis tikai ter ma mu kakarek. Iesene no tanuagu i kis tikai ter ma mu ma iou laro ing iou nunure kilam be i takados ira numu tintalen ma be ira numu nurnur i tur dades ter tane Krais.
Tano nudait kinkinis ta Krais, dait langalanga sukun ira harkurai gar na turadi mon.
Io kaie, hoke mu te hatur kawase Krais Jisas be aie no Watong, i tahut be mu na lolon haruat ma no numu kinkinis tana. Epesas 3:17Mu na tur dikdikit ter tano numu kinkinis tane Krais ma mu na hadades ira numu nilon naramon tana. Mu na tur dades ter ta ira linge mu te nurnur ine hoke di ga hausur ter mu hobi. Ma mu na manga hung sakit ma no tintalen na tanga tahut tupas God.
Mu na harbalaurai timaan ta tikenong nahula hakale lamus mu ter tano nuno pabono lilik, nage hiis kawase mu. Kike ra mangana lilik i tahuat ta ira harausur ta ira turadi mon. I tahuat ta ira minminanes mon mekira napu ma pata be tane Krais.
Jon 1:14,16Mu na harbalaurai timaan hokike kinong ira bilai na linge bakut ing God la hung ter me i kis ter tane Krais nong ga hanawat turadi. 10  Epesas 1:21-22Ma ne God te hakudulena mu tano numu kinkinis tane Krais, aie nong i tamat sakit ta ira tanuo ing di la harkurai ter, ma ira mes na lilie bileng. 11  Rom 2:29Tano numu kinkinis tane Krais i ngan hoke be Krais ga mur no tintalen na kutkut leise tike katano ta ira palatamai mu. Iesene pata be hoke ira turadi mon di la gilgil ma ira luma di. Pata. Krais iat ga kap leise no sana katano ta ira numu nilon. 12  Rom 6:4Ma ne God ga bus mu tikai ma ie ing di ga baptais mu. Ma tano numu nurnur tano dades tane God nong ga hatut Krais sukun ra minat, God ga hatut pakur mu ma ie. 13-14  Epesas 2:1,4-5 Epesas 2:14-16; 1 Pita 2:24Nalalie mu gate mat ter ing mu ga gil ira sana tintalen ma ing ikino sana katano ga kis ter baak ta ira numu nilon. Iesene God ga halon pakur mu ma ne Krais. Iga lik luban leise ira nudait sana tintalen horek, ing iga suge leise no pakpakat nong i tahuat leh ta ira harkurai, ikino pakpakat nong i tange hamanis be a mon nirara kanaia ta dait ing i haruat be dait na hiruo urie kinong dait paile mur kike ra harkurai, ma ira harkurai iat di ga ura hagae dait. Iga kap leise no dades ta ikin ra pakpakat ing iga tut ter no pakpakat ter tano ula kabai. 15 Ing God gate kap leise ira baso ta ira tanuo ing di la harkurai ter ma ira mes na lilie bileng, iga bul hamanis ra matmataan na haruat be pata um a nudi ta dades igom paas hasur di ma no pinapalim tano ula kabai ma hoke tike tamat na umri ga lamus haselsel hanane di hoke ira nuno hiruo.
16  Rom 14:1-12Waak mu haut leh tikenong be na kure mu uta so ing i bilai be mu na en be mu na mame. Ma hobi bileng ta ira tamat na bung na lotu, be a sigar teka, be no Bung na Sinangeh. 17  Hibru 8:5Di bakut kike ra tintalen di haruat ma ra hapupuo mon uta ira linge ing iga ura hinanawat. Iesene ira linge tutuno urie, dait nes leh tane Krais. 18 Ma dong ing di harababo be di manga sip be a matien na turadi di, ma di lotu tupas ira angelo, ma di manga hininaawas uta ira nudi mangana ninanaas na tanuo, io, waak mu bala leh di be di na kure mu uta so i bilai ing mu sip be mu na gil. Ira nudi sana lilik mon i hatamat habaling di ma pata ta burwana be di na gil hobi. 19  Epesas 2:21; 4:16Ira mangana turadi hobi di te tamakutus leh talur Krais, aie no ulno ta dait no palatamaine. Aie nong ila balaure timaan ter no kudulena palatamaine be no tamaine na kap ra dades ma ina harpasum timaan ma no harharahut ta ira lalos na harpasum, ma be ina tahuat hoke God i sip be na tahuat hobi.
20-21  Galesia 4:3,9; 1 Timoti 4:3Mu te mat tikai ma ne Krais ma mu langalanga sukun no mangana minminanes mekira napu. Io kaie, ura biha mu lolon hoke be tano ula hanuo baak mu? Ura biha mu la bulbul habaling mu ra hena ira harkurai? Kike ra harkurai i tange be, “Waak mu palim! Waak mu namiane! Waak mu sigire!” 22  Matiu 15:9Di bakut kakarek ra linge, di na panim leh ing dait papalim me be dait en be dait gil so bileng me. Waak mu mur kakarek ra mangana harkurai kinong i tahuat ta ira hartule ma ira harausur ta ira turadi mon. 23 A tutuno, ari di lik be a mon minminanes ta di ing be di mur kakarek ra harkurai ing i tange be i tahut be tikenong na mamahien no tingana ura pakila lotu, be na bul hanapu habaling ie, be na kure hadades no palatamaine. Iesene be pata. Karek ra tintalen paile harahut ta dahine ura tutur bat ira sana sinisip.

2:3 1 Korin 1:24,30

2:4 Rom 16:18

2:5 1 Korin 5:3

2:7 Epesas 3:17

2:9 Jon 1:14,16

2:10 Epesas 1:21-22

2:11 Rom 2:29

2:12 Rom 6:4

2:13-14 Epesas 2:1,4-5

2:13-14 Epesas 2:14-16; 1 Pita 2:24

2:16 Rom 14:1-12

2:17 Hibru 8:5

2:19 Epesas 2:21; 4:16

2:20-21 Galesia 4:3,9; 1 Timoti 4:3

2:22 Matiu 15:9