3
Dait na kap leise ira tuarena sana tintalen ma dait na sige ira tahut na sigar tintalen.
Mak 12:36; 16:19; Epesas 1:20Io kaie, i tahut be ira kati mu na mur ira linge metuma nalu kaia hone Krais ing i kis ter kaia tano tamat na kinkinis tano kata na lumane God, kinong God te hatut pakur mu ma ne Krais. Matiu 6:33Mu na hatur ira numu lilik ta ira linge metuma nalu, ma pata be ta ira linge mekira tano ula hanuo. Kinong urah, mu gate mat, ma ira numu mangana nilon kakarek i kis mun tikai ma ne Krais ra matmataan tane God. Ma be Krais nong no burwana tano numu nilon na hanawat puasa, io, ta ikino pana bung mu bileng, mu na hanawat puasa tikai ma ie ma ra tamat na minamar.
Rom 6:6,11; Epesas 4:19; 5:3-6Io kaie, i tahut be mu na bing leise ira numu mangana tintalen gar ta ikin ra ula hanuo. Mu na bing leise ira tintalen na hilawa ma ira bilingana tintalen hobi ma kike ra mangana namnamas bileng. Hobi bileng, mu na bing leise ira sana sinisip ma no tintalen na nes kalak linge gar na mes. Ma ikino tintalen i haruat ma no tintalen na lotu tupas ira palimpuo. Karek ra mangana tintalen no burwana be no ngalngaluan tane God na puko burung di ira mangana turadi hobi. Mu bileng, mu git tatalen hobi ta ira numu ngas na nilon ing mu ga lon hobi nalalie. Epesas 4:25-29; 5:4Iesene be kakarek i tahut be mu na kap leise karek ra tintalen bakut sukun mu. Mu na kap leise ira mangana ngalngaluan ma no sinisip ura hangungut ira mes. Waak mu tange hagae tikenong, ma mu na bul leise ira nianga na harhuli sukun ira ho mu. 9-10  Epesas 4:22,25 Epesas 4:24Waak mu hakale harbasiane mu kinong mu te kap leise ira numu tuarena nilon tikai ma kike ra tuarena tintalen, ma mu te sige no sigar nilon nong God ila hasigarna ie hoke tike malalar tane God iat nong ga hakisi ikino nilon. Ma ila hasigarna ie hobi waing mu nage nunure timaan ie. 11  Galesia 3:28Ma ta ikin ra sigar nilon, ira Iudeia ma di ing pa dile Iudeia, di haruat mon. Dong ing di ga kut leise ira palatamai di, ma di ing pa di gale kut leise, di haruat bileng. Ma i ngan hobi bileng ta ira tultule ma di ing pa dile tultule. Ma be da nes hasur ugo be augo me tapa ma a mes ugo, be da tange be a ba hurungo ugo, pata ta linge. No tamat na linge, Krais sene mon, ma be i kis ta dait bakut.
12  1 Pita 2:9Mu ira turadi ing God gate gilamis mu, ma mu ira halhaaliena turadi ing God i sip mu. Io kaie, i tahut be mu na sige no tintalen na bala marmaris uta ira tirih i ubal ira mes, ma no tintalen na gilgil ra tahut ta ira mes bileng. Mu na bul hanapu habaling mu ma mu na lon hoke ira matien na turadi. Ma mu na tabuna ngalngaluan malus. 13  Epesas 4:2,32Mu na bala malum ma ira mes ing di gil hagae mu. Mu na lik luban leise harbasiane ta mu ira linge mu kilingane be di hagae mu me. Hoke no Watong ga lik luban leise ira numu sasana, mu bileng mu na gil hobi. 14  Rom 13:8-10Ma no tintalen na harmarsai um, mu na sige ie me nalu ta kakarek ra tintalen bakut. No tintalen na harmarsai, aie nong i hiis tikane di bakut be di na kapawena tutuno iat tano nudi tuntunur tikai.
15  Pilipai 4:7; 1 Korin 12:27; Epesas 4:4I tahut be no malum tane Krais na kure ira numu nilon. Hokakarek, God ga tato mu tano numu kinkinis na tuntunur tikai be mu na kis ma ra malum harbasie ta mu. Ma mu na tangtanga tahut tupas ie. 16  Epesas 5:19I bilai be no hininaawas utane Krais na manga kis dades ta ira tinga mu. Hobi kaie, mu nage hausur ma mu na pir harbasiane mu ma ira minminanes bakut ma ira mangana halhaaliena ninge bileng. Ma ing be mu na inge hobi, mu na kilam tahut tupas God metuma naramon ta ira tinga mu. 17  1 Korin 10:31; Epesas 5:20Ma ra so ing mu tange ma ra so ing mu gil, mu na tatalen hoke i takados be nong i mur no Watong Jisas na tatalen hobi. Ma ing mu lolon hobi, i tahut be tano numu kinkinis tane Krais, mu na tanga tahut tupas God no nudait Mama.
Ira hatatamana di na tatalen hohaam.
18  Epesas 5:22Mu ira haine, mu na hanapu habaling mu ra hena ira numu tunana kinong ikin tike takados na tintalen haruat ma no numu kinkinis naramon tano Watong.
19  Epesas 5:25Mu ira tunana, mu na manga marse ira numu haine ma waak mu bala ngungut ter ta di.
20  Epesas 6:1Mu ira bulu ma ira hinasik, mu na taram ira numu mama ma ira numu makai ta ira mangana linge bakut kinong ikin ra tintalen i halaro no Watong.
21  Epesas 6:4Mu ira mama ta ira bulu ma ira hinasik, waak mu la tangtange hagae ira nati mu, di nahula malamales ta mu.
Ira tultule ma ira nudi tamat di na tatalen hohaam.
22  Epesas 6:5-8Mu ira maris na tultule, mu na taram ta ira numu tamat mekira napu ta ira linge bakut. Waak mu taram ta di tano pana bung sene mon di ngok ter ta mu be di nage laro. Pata. Mu na taram ta di ma ra tutuno na tinga mu tano numu tamat na urur tupas no Watong. 23 Ma ta so ing mu gil, mu na gil ie ma no numu dades bakut hoke be mu gilgil ie tupas no Watong, ma pata be tupas ira turadi mon. 24 Ma i tahut be mu na gil hobi kinong mu nunure be mu na hatur kawase ikino numu pinalau metuma hono Watong hoke ra puspusno no numu mangason. Io, ne Krais um no Watong nong mu papalim utana. 25  Rom 2:11Nesi tikenong ing i gil ra sasana na kap ra kunkulaan haruat ma no nuno sasana. God na ter ra takados na kunkulaan. Pai nale hatahutne tikenong ma ina hagae bia tike mes.

3:1 Mak 12:36; 16:19; Epesas 1:20

3:2 Matiu 6:33

3:5 Rom 6:6,11; Epesas 4:19; 5:3-6

3:8 Epesas 4:25-29; 5:4

3:9-10 Epesas 4:22,25

3:9-10 Epesas 4:24

3:11 Galesia 3:28

3:12 1 Pita 2:9

3:13 Epesas 4:2,32

3:14 Rom 13:8-10

3:15 Pilipai 4:7; 1 Korin 12:27; Epesas 4:4

3:16 Epesas 5:19

3:17 1 Korin 10:31; Epesas 5:20

3:18 Epesas 5:22

3:19 Epesas 5:25

3:20 Epesas 6:1

3:21 Epesas 6:4

3:22 Epesas 6:5-8

3:25 Rom 2:11