12
No kapawena Halhaaliena Tanuo i ter ira matahu hartabar.
Io, bar hinsaagu tane Krais, iou sip be mu na palai uta ira hartabar mekaia hono Halhaaliena Tanuo. Hab 2:18-19Mu nunure be tano pana bung pa mu gale nurnur baak, di git lamlamus harara mu ta ira humangana ngas ura lolotu tupas ira palimpuo ing pa dile tale be di na ianga. 1 Jon 4:2-3Io kaie, iou hapalaine ta mu be no Halhaaliena Tanuo pai nale gil tikenong be na manga tange hagae Jisas. Ma tikenong paile tale be na tange, “Jisas, aie no Watong,” ing be no Halhaaliena Tanuo paile lie ie be na tange hobi.
Rom 12:6Ma ari humangana hartabar kanaia iesene tike kapawena Halhaaliena Tanuo mon. Ari matahu pinapalim na harharahut iesene tike kapawena Watong mon. Ari matahu dades ura gilgil ira linge, iesene tike kapawena God mon nong ila gilgil bakut kike ra linge nalamin ta ira turadi bakut.
Ma ne God la hamanis ta di tiketike be no Halhaaliena Tanuo i gil ira nuno gingilaan nalamin ta di ura harahut di bakut. No Tanuo i tabar tikenong ma ra hininaawas na minanes. Ma ikino Tanuo iat bileng i tabar tike mes ma ra hininaawas na harapalai. Ma ikino Tanuo iat bileng i ter no nurnur ta tike mes. Ma ikino kapawena Tanuo i tabar tike mes ma ira mangana hartabar ura halangalanga ira minaset. 10 Na tabar tike mes ma ira dades ura gilgil ira tamat na gingilaan na kinarup. Taitus tike mes na ter ra nianga gar na tangetus. Ma ta tike mes na ter ra hartabar na nesnes kilam nianga ing na nunure be ikino nianga i hanawat mekaia hono Halhaaliena Tanuo be pata. Ma ta tike mes na ter ra hartabar na nianga ma ira mes na mangana nianga. Ma ta tike mes na ter ra hartabar na pinapales uta kike ra mangana nianga. 11  1 Korin 7:7Iesene tike kapawena Halhaaliena Tanuo mon i gilgil kakarek ra linge bakut. Ma ila palpalau harbasiane tiketike hoke i sip be na palau di hobi.
Dait ira katkatano tano palatamaine Krais.
12  1 Korin 10:17No palatamaine no turadi tike kapawena linge mon, iesene a haleng na katkatano balik tana. I tutuno be i haleng ira nuno katano iesene kike ra sumsubana di gil tike palatamaine mon. Ma i hobi bileng tane Krais. 13  Galesia 3:28Ma hokakarek dait ga kap ra baptais tano Tanuo waing dait nage kis naramon ta tike palatamaine ta tikenong mon. Pata ta linge be dait a Iudeia be a Grik be a tultule be dait paile tultule. God ga hamamo dait ma tike kapawena Tanuo mon be dait na mamo tana.
14 Pata be tike katano sene mon tano palatamaine no turadi. A haleng na katkatano di kis tana. 15 Ing be no kakine na tange be, “Iou pata be a lumana, kaie iou paile katano tano palatamaine,” io, ikinong paile tike burwana be da nes ie be aie pata be tike katano tano palatamaine. 16 Ma ing be no talingana na tange be, “Iou pata be no matana, kaie iou paile katano tano palatamaine,” io, ikinong pata be tike burwana be da nes ie be aie paile tike katano tano palatamaine bileng. 17 Ing be no kudulena palatamaine no turadi gor tike matana sene mon, igor la hadado hohaam? Ma be no kudulena palatamaine gor talingana sene mon, igor la huhurane ira linge hohaam? 18 Iesene God te bul timaan balik ira katkatano bakut tano palatamainari hoke i sip be na gil hobi tana. 19 Ing be kike ra katkatano di gor tike kudulena katano mon, paile tale be di na gil no palatamaine. 20 Iesene i tutuno balik be haleng sakit ira katkatano ma sene tike kapawena palatamaine mon.
21 Ma paile tale be no matana na tange tano lumana be, “Iou paile supi ter ugo,” ma be no uluno na tange bileng tano kakine hobi. 22 Iesene kike ra katkatano tano palatamaine ing di lik be paile dades, no palatamainari i manga supi ter balik. 23 Ma ira katkatano ing dait nes be paile manga bilai, kakarek balik dait manga ru. Ma ira hirhiruana katano, dait halaulawa bat. 24 Iesene ira katano i bilai be da nes, dait paile manga nagarane. Ma ne God te bul tikane ira katkatano tano palatamainari ma ite ter ra tamat na kinkinis na urur ta ira katano ing dait lik be dait pai nale manga ru. 25 Ma ite gil hobi waing nahula mon kinkinis na harpaleng nalamin tano palatamainari ma sene be ira katkatano di na ter tike kapawena mangana harharahut harbasie ta di bakut. 26 Ma be tike katano i kap ra ngunngutaan, di ira katkatano bakut di kap bileng ikinong ra ngunngutaan. Ma be di hatamat tike katano, ira katkatano bakut di laro tikai ma ie.
27  Rom 12:5Ma mu um, mu no palatamaine Krais. Ma mu bakut tiketike mu ira katkatano harbasie tana. 28  Epesas 4:11-12Ma tuma naramon ta ira matanabar na lotu God te bul timaan ter ira katkatano. Io, no luaina, no kinkinis na apostolo, no airuo, no kinkinis na ut na tangetus, ma no aitul tana, no kinkinis na tena harausur. Ma namur ta kakarek ite tibe be ari di na gil ra tamat na gingilaan na kinarup ma be tari di na kap ira mangana hartabar ura halangalanga ira minaset. I tibe bileng be ari ura harharahut, ma ari ura hatakadosne ira pinapalim ta ira matanabar ma ra bilai na minminanes, ma ari ura nianga ta ira mes na mangana nianga. 29 Hohaam, di bakut di ira apostolo? Di bakut di ira tangetus? Di bakut di ira tena harausur? Di bakut di gil ira tamat na gingilaan na kinarup? 30 Di bakut di hatur kawase ira mangana hartabar ura halangalanga ira minaset? Di bakut di ianga ma ira mes na mangana nianga? Di bakut di pales kike ra mangana nianga? Pata! 31  1 Korin 14:1Iesene i tahut be mu na manga sip be mu na kap ira hartabar ing di manga tamat.
Ma iou ni hamanis um ta mu tike ngas nong i bilai sakit.

12:2 Hab 2:18-19

12:3 1 Jon 4:2-3

12:4 Rom 12:6

12:11 1 Korin 7:7

12:12 1 Korin 10:17

12:13 Galesia 3:28

12:27 Rom 12:5

12:28 Epesas 4:11-12

12:31 1 Korin 14:1