4
Dait na walar dong ing di tange be no tanuo tane God i hinawase di tari linge.
Matiu 7:15; 1 Jon 2:18; 2 Jon 7; 1 Tesolonaika 5:21Ira bilai na hinsaagu tane Krais, a haleng ira tangetus harabota di te hana harbasie tano ula hanuo. Io kaie, waak mu nurnur ta ira turadi bakut ing di tange be no Tanuo tane God i hinawase di tari linge. Iesene mu na walar di ura nunure be God i ter ra nianga ta di be pata. 1 Korin 12:3Ma i tale mu be mu na nes kilam baak no Tanuo tane God naramon ta tike turadi ta ira nuno nianga. Nesi tikenong i nurnur be Jisas Krais ga hanawat ukira ma ing be iga hanawat a turadi ie, ma i hinawas palai hobi, io, mu na nunure be no Tanuo metuma hone God i kis tana. 1 Jon 2:18Iesene nesi tikenong i harus leise Jisas hobi, io, no Tanuo metuma hone God paile kis tana. Pata. I hatur kawase mon no tanuo tano ebar tane Krais. Mu ga hadade be ira ebar tane Krais na hanawat. Ma tutuno, kakarek um di te hanawat ter kira ra ula hanuo.
Matiu 12:29; 1 Jon 5:4-5Ira natigu tane Krais, mu gar tane God, ma mu te bul hanapu kike ra mangana turadi tikai ma ira nudi harausur kinong ikino nong i kis ta mu i tamat tane Satan nong i kis tano ula hanuo. Jon 8:47; 15:19Di tano ula hanuo, io kaie, di ianga mekira ra ula hanuo ma no ula hanuo i taram di. Dait gar tane God, ma nesi tikenong i nunure ter God na taram dait. Iesene nesi tikenong paile gar tane God pai nale taram dait. Horek ing dait na nes kilam ira turadi ing no Tanuo ta ira tutuno tane God i kis ta di, ma dong ing di hatur kawase ra tanuo na harakale.
Dait na marse harbasiane dait kinong God ga huna marse dait.
Ira bilai na hinsaagu tane Krais, i tahut be dait na marse harbasiane dait kinong no tintalen ura ter harmarsai, aie metuma hone God. Ma nesi tikenong i ter harmarsai, a natine God ie ma i nunure ter God. Nesi tikenong paile ter ra harmarsai, paile nunure God kinong ira tintalen bakut tane God, a tintalen na harmarsai. Jon 3:16Ma ne God ga hamanis no nuno harmarsai uta dait horek: iga tule leise no nuno halhaaliena bulukasa ukira tano ula hanuo ura haalon dait. 10  Rom 5:8-10; 1 Jon 2:2Ma a mangana linge so ikin ra tintalen na harmarsai? No surno paile horek, be dait te sip God. Pata. Iesene no surno be God ga sip dait gom marse dait, ma iga tule leise no Natine, a hartabar ie uta ira nudait sana tintalen ura hamane no ngalngaluan tane God. 11 Ira hinsaagu tane Krais, ing be God ga marse dait hobi, io, i takados be dait, dait na marse harbasiane dait. 12  Jon 1:18Pata ta tikenong pai gale nes God. Pata. Sene be ing dait marse harbasiane dait, io, God ila kis ter ta dait ma no mangana harmarsai tane God te duk naramon ta dait.
13  2 Korin 1:22; 1 Jon 3:24Dait nunure be dait la kis ter tana ma ila kis ter ta dait horek, kinong ite ter no Tanuana ta dait. 14 Ma ne Mama ga tule no Natine ukira be aie no ut na Haralon tano ula hanuo. Mem gate nes ikin ma mem hatutuno ie ma ira numem hininaawas ta mu. 15 Nesi tikenong i haut be Jisas aie no Natine God, io, God ila kis ter tana ma ila kis ter tane God. 16 Ma dait te kilingane ma dait nuruan no harmarsai tane God tupas dait.
Ira tintalen bakut tane God, a tintalen na harmarsai. Ma nesi tikenong ila kis ter ta ikino mangana nilon ila kis ter tane God ma ne God la kis ter tana. 17 Io, dait na kis na balaraan tano bung na harkurai kinong dait hoke ne Krais kira ra ula hanuo. Ma ing be dait na kis na balaraan hobi i hamanis be i manga marse hababane dait ma dait manga sip hababane ie. 18 Ing dait sip ie hobi, ma aie bileng i sip dait, paile tale be dait na burut. Pata. Ing dait sip tutuno iat ie ma i sip tuno dait, ikino tintalen ila kapkap leise no bunurut. Io kaie, ing be tikenong i burut, ikin ra tintalen na sinisip paile duk ter tana kinong no bunurut i kis tikai ma ra harpadano. 19 Io, dait sip um ie kinong iga huna sip dait. Ma dait marse ira mes kinong iga huna marse dait. 20 Ma ing be tikenong na tange be, “Iou sip God,” sene be i malentakuane no hinsaana tane Krais, io, a ut na harakale ie. Ma i nanaas be a tutuno ikin kinong nesi tikenong paile marse ira mes na matanabar tane God ing ite nes ter di, io, paile tale be na sip God nong paile nes ie tike pana. 21  Mak 12:29-31Ma dait hatur kawase ikin ra harkurai mekaia ho ie, be nesi tikenong i sip God na marse bileng no hinsaana tane Krais.

4:1 Matiu 7:15; 1 Jon 2:18; 2 Jon 7; 1 Tesolonaika 5:21

4:2 1 Korin 12:3

4:3 1 Jon 2:18

4:4 Matiu 12:29; 1 Jon 5:4-5

4:5 Jon 8:47; 15:19

4:9 Jon 3:16

4:10 Rom 5:8-10; 1 Jon 2:2

4:12 Jon 1:18

4:13 2 Korin 1:22; 1 Jon 3:24

4:21 Mak 12:29-31