8
Di ga lamus ter tike haine na hagaha tinolen ukatika hone Jisas.
Iesene Jisas ga hanahut utuma tano uladih Olip. Ma ra mala bungbung iga hanawat baling utuma naramon tano tamat na hala na lotu, ma ira matanabar di ga me hung luhutane ie. Io, iga kis gom tur leh be na hausur di. 3-4  Ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ma ira Parisi di ga lamus halala tike haine di ga nes tupas leh ie ma iga noh tikai ter ma tike mes na tunana, paile nuno. Ma di ga me hatur ie ra matmataan na haruat, di gom tange tane Jisas, “Tena harausur, ikin ra haine di te hana tupas hakalo ie ma i pepet sana ma tike tunana. WkP 20:10; Lo 22:22-24Ma naramon ta ira nudait harkurai Moses ga hartule be da gulum bing ira mangana haine hokakarek ma ra hot. Ma augo, nu tange hohaam?” Io, di ga tangtange hobi ura hakuni ie waing di nage haruat be di na kilam ie be i gil tike sasana.
Iesene Jisas ga tudu, gom hatahun pinapakat tano pu ma no kaskas na lumana. Lo 17:7Ing di ga tirtiri at baak ie, iga kis tutur gom tange ta di, “Be ta nong ta mu pata nuno ta sana tintalen, io, aie na huna gulum ikin ra haine ma tike hot.” Iga tudu baling gom pakpakat tano pu.
Ing di ga hadade ikin, di ga hatahun ura hinana leh tiketike. Ma ira nongtamat di at mon kaie, di ga huna lie leh ta ira mes tuk be Jisas sene mon um ma no haine nong ga tur ter kaia. 10 Io, Jisas ga kis tutur ma iga tiri ie be, “Awei ra haine, di tuei um ham? Hohaam, pata tikenong paile tibe bing ugo?”
11  Jon 5:14No haine ga babalu be, “Pata tikenong.”
Jisas ga tange, “Aiou bileng, iou pa nile tule bing ugo. Kaie, nu hana, iesene waak baling u gil sasana.”]
No hininaawas tane Jisas utana iat i tutuno.
12  Ais 49:6; Jon 1:4-9; 9:5; 12:46Ing Jisas ga ianga baling ter ta ira matanabar iga tange, “Aiou no lulungo tano ula hanuo. Nesi ta nong i mur iou pai nale hana tano kadado iesene na hatur kawase no lulungo na nilon.”
13 Ing iga tange ikin ira Parisi di ga tange tana, “Kike u te hininaawas baling iat utam. Iesene paile tur dades ira num hininaawas kinong augo sene mon u iangianga.”
14  Jon 5:31-32; 7:28Io, Jisas ga babalu be, “Pata. Sukmaal be iou hininaawas baling iat utagu, no nugu hininaawas i tur dades ter at. I tur dades kinong iou nunure be iou ga hanawat meha ma uha ing iou ni hana ukaia. Iesene mu, pa mu le nunure be iou hanawat meha ma uha ing iou ni hana ukaia. 15  Jon 12:47Mu la harkurai ma ira numu lilik mon mekira napu, iesene iou pai lale kurkure tikenong. 16  Jon 5:30; 8:29Iesene be nige harkurai, ira nugu ula nianga gor tutuno kinong pata be iou sene. Mir tur tikai ter ma ne Mama nong ga tule iou ukira. 17  Lo 19:15Ma naramon ta ira numu harkurai iat, Moses ga pakat be ing airuo dur haut pane tike hininaawas, io, ikino hininaawas i tur dades ter. 18  1 Jon 5:9Aiou nong iou hininaawas baling ura utagu, ma ne Mama nong ga tule iou ukira, aie ikino mes nong i hininaawas bileng ura utagu.”
19 Io, di ga tiri ie be, “I ham no Tamam?”
Jisas ga babalu be, “Pa mu le nunure iou ma no Tamagu bileng. Ing be mu gor nunure iou, mu gor nunure bileng no Tamagu.” 20  Jon 7:30Iga tange kakarek ra nianga be iga harausur naramon tano tamat na hala na lotu hutate tano bunbulaan ta ira hartabar. Ma pata tikenong pai gale palim kawase ie kinong no nuno pana bung pai gale hanawat baak.
Jisas ga palpales be aie metuma nalu.
21  Jon 7:34; 13:33Io, Jisas ga tange habaling ta di be, “Aiou ni hana leh ma mu na sisilih utagu. Iesene mu na mat tikai ma ira numu sana tintalen. Iesene no katano iou ni hana ukaia, paile tale mu be mu na hana ukaia.”
22 Kaie ira Iudeia di gom hartiritiri hokarek: “Hohaam, na bing habaling dak at ie? Ikin dak no burwana ige tange be, ‘No katano iou ni hana ukaia, paile tale mu be mu na hana ukaia?’ ”
23  Jon 3:31Ma iga tange bileng be, “Mu mekira napu. Aiou metuma nalu. Mu mekira ta ikin ra ula hanuo. Iou pata be mekira ta ikin ra ula hanuo. 24 Kaie iou ge tange ta mu be mu na mat tikai ma ira numu sana tintalen. Be ing pa mu nale nurnur be iou, aiou iat mon ikino nong iou tangtange be nesi iou, mu na mat at tikai ma ira numu sana tintalen.”
25 Di ga tiri Jisas, “Nesi ugo?”
Jisas ga babalu be, “Ikinong iat mon iou be tangtange leh um mekaia ra hatahun. 26 Aiou mon haleng na nianga ura paspase ter ta mu ura kurkure mu. Ma iou te hadade leh ira linge metuma ta nong ga tule iou ukira ma aie i tutuno. Ma kike ra linge iou hininawase no ula hanuo ine.”
27 Iesene pa di gale nunure kilam be iga hininawase di utano nuno Mama. 28  Jon 3:14Io kaie, Jisas gom tange, “Mu na raun haut ter Nong a Turadi ie. Ma ta ikino pana bung mu na nunure um be iou, aiou iat mon ikino nong iou tangtange be nesi iou, ma be iou pai lale gilgil tike linge tano nugu lilik iat. Pata. Iou la tangtange sene iat mon ing ne Mama gate hausur ter iou ine. 29 Nong ga tule iou, i kis ter at tagu ma paile hana sukun iou, kinong iou la gilgil haitne ira linge ing i halaro ie.” 30 Ing iga tangtange kakarek, a haleng di ga nurnur tana.
Ira tintalen tikenong i hapuasne be aie gar tane God be aie no natine Satan.
31 Io kaie, Jisas ga tange ta ira Iudeia be di gate nurnur tana horek: “Be ing mu palim dit ma mu mur ira nugu nianga, io, mu ira nugu bulu na harausur tutuno. 32 Ma mu na nunure ira tutuno tane Mama, ma kike ra tutuno na pales ise ira kunubus ke ho mu.”
33  Matiu 3:9Di ga balu ie be, “A bulumenamur tane Abraham mem. Ma pata ta nong pai gale hiis kawase baak mem be mem nage papalim menapu tana. Paile tahut be u tange be mem na langalanga sukun ira kunubus ta mem. U tange hobi urah?”
34  Rom 6:16,20Jisas ga babalu horek: “Mu hadado baak! Nesi tikenong ila gilgil ra sana, ira nuno sana tintalen la hiis kawase ter ie. 35 No tultule nong tike hatatamana na hagut ie ura gilgil ira dades na pinapalim pai nale kis hatikai ma ikino hatatamana. Iesene no natine no tata ta ikino hatatamana na kis hatikai. 36 Kaie, be ing no Natine kununuma na pales sare mu, io, mu na langalanga talur tutuno ira kunubus ta mu. 37 Aiou nunure be a bulumenamur tane Abraham mu. Iesene kanaia balik mu walwalar be mu na ubu bing iou kinong ira nugu nianga paile kis naramon ta mu. 38 Iou hininawase mu ta ira linge ing iou gate nes tuma ra matmataan tano Tamagu. Hoke iat mon bileng mu, mu gilgil ira linge ing mu gate hadade leh tano tama mu.”
39  Matiu 3:9Di ga babalu, “Mem kilam Abraham no tama mem kinong mem ga tahuat tana.”
Ma ne Jisas ga tange, “Be ing a natine Abraham mu, mu gor gil ira linge Abraham git gilgil. 40 Ma kanaia balik, mu walwalar at baak be mu na ubu bing iou, aiou no turadi nong te hinawase mu uta ira tutuno tane God iou ga hadade leh metuma hone God. Ikin ra mangana linge Abraham pai gale gil ie. 41  Ais 63:16Iesene mu gilgil no pinapalim tano tama mu iat.”
Di ga tange tana be, “Paile not na ngas mem. No Tama mem sene at mon ne God.”
42 Jisas ga tange ta di, “Ing be a Tama mu ne God, mu gor sip iou kinong iou ga hanawat metuma hone God ma kakarek iou karek. Iou pai gale hanawat tano nugu lilik mon. Pata. Iga tule iou. 43 Ura biha be pa mu le palai ta ing iou tangtange? No burwana horek. Pa mu le tale be mu na hadade no ingana hogu. 44  1 Jon 3:8Mu ira natine no tama mu, Satan, ma mu sip be mu na gil haruatne ira sinisip tano tama mu. Menalalie leh iat tano hakhakisi tano ula hanuo a ut na harubu bingibing bia ie. Ma paile nunure ira tutuno tane God kinong pata ta tutuno tana. Ing ila harakale utane God la iangianga haruat ma no magirana iat kinong a ut na harakale ie ma aie bileng no matana ira hinarakale. 45 Iesene iou balik, iou hininaawas uta ira tutuno tane God. Ma ikinong no burwana be pa mu le nurnur ta ira nugu nianga. 46  2 Korin 5:21; 1 Pita 2:22Nesi ta mu i haruat be na kilam iou be iou gil ra sasana ma ina tale bileng be na hatutuno ikino nuno hartung? Paile tale mu! Igor tahut be mu na nurnur ta ira nugu nianga kinong ira tutuno tane God kakarek iou tangtange. 47  1 Jon 4:6Nesi nong gar tane God ie, i hadade ira nianga tane God. Ma no burwana be pa mu le hadade kike ra nianga i hokarek. Paile turadi tane God mu.”
Jisas ga pales be iga lon menalalie tane Abraham, kaie i haruat ma ne God.
48  Mak 3:21-22Ira Iudeia di ga balu ie, “Aha! I nanaas be a tutuno iat ing mem tangtange be augo tikenong ta ira sana Samaria ma be a sana tanuo te sasoh ter tam.”
49 Ma ne Jisas ga babalu horek: “Pata tike sana tanuo i le sasoh ter tagu. Iesene iou hatamat no Tamagu, ma mu, mu nes hanapu iou. 50 Aiou paile ura raraun habaling at no hinsagu. Iesene tikenong i ura gilgil hobi ma aie no ut na harkurai. 51  Jon 5:24Mu hadado baak! Ing be tikenong i palim dit ma i mur ira nugu harausur, pai nale mat.”
52 Ma be ira Iudeia di ga hadade kaas ter ikin, di ga tange horek: “Karek tuno balik um mem te nunure be tike sana tanuo i sasoh ter tam. Abraham ga mat, ma di bileng ira tangetus. Ma kanaia balik u tangtange be nesi tikenong i palim dit ma i mur no num harausur, pai nale mat. 53 Pata tutuno iat! Paule tamat tano hintubu dait Abraham! Aie ga mat ma ira tangetus bileng. U lik be nesi ugo kaie uge tange hobi?”
54 Jisas ga babalu be, “Be iou ni raun habaling iat no hinsagu, a linge bia mon ie. No Tamagu nong mu tange be a numu God ie, aie nong i raun no hinsagu. 55 Pa mu le hanunure ie iesene iou nunure ter ie. Be ing iou ni tange be iou paile nunure ie, io, aiou tike ut na harakale ho mu. Sene iou nunure ter at ie ma iou palim dit leh ma iou murmur ira nuno nianga. 56 No tama mu Abraham ga laro kinong iga nunure be na nes no nugu pana bung. Io, iga nes ie ma iga laro.”
57 Ma dong ra Iudeia di ga tange tana, “Hohaam be u tange be u te nes Abraham? Ma paile liman na sangahul baak ira num tinohon!”
58  Jon 1:1Ma ne Jisas ga babalu be, “Mu hadado baak! Pa di gale kaho baak Abraham, ma iou, iou iat mon kanaia.”
59 Ma be di ga hadade hobi di ga ru hot leh ura gulgulum ie iesene Jisas ga mun ta di gom hana leh mekaia tano tamat na hala na lotu.

8:5 WkP 20:10; Lo 22:22-24

8:7 Lo 17:7

8:11 Jon 5:14

8:12 Ais 49:6; Jon 1:4-9; 9:5; 12:46

8:14 Jon 5:31-32; 7:28

8:15 Jon 12:47

8:16 Jon 5:30; 8:29

8:17 Lo 19:15

8:18 1 Jon 5:9

8:20 Jon 7:30

8:21 Jon 7:34; 13:33

8:23 Jon 3:31

8:28 Jon 3:14

8:33 Matiu 3:9

8:34 Rom 6:16,20

8:39 Matiu 3:9

8:41 Ais 63:16

8:44 1 Jon 3:8

8:46 2 Korin 5:21; 1 Pita 2:22

8:47 1 Jon 4:6

8:48 Mak 3:21-22

8:51 Jon 5:24

8:58 Jon 1:1