9
Jisas ga halangalanga tike tunana di ga kaho ie ma ra pulo ie.
Ma be Jisas ga hanana iga nes tike tunana di ga kaho ie ma a pulo ie. Ese 18:20; Luk 13:2,4Ira nuno bulu na harausur di ga tiri ie be, “Tena harausur, nesi ga gil sana tintalen? Ikin ra tunana, no tamana, be no etnana, kaie di gom kaho ie ma ra pulo ie?”
Jon 11:4Jisas ga babalu horek: “Pata tikenong ta duhat tamana ga gil ra sasana. Iesene iga ngan hobi waing God nage hamanis ira nuno pinapalim ma no nilon ta ikin ra turadi. Be ing at baak i kasasa ter, dait na gil ira pinapalim a nuno nong ga tule iou. Ma ite hutate be na bung, ma paile tale um be tikenong na papalim. Matiu 5:14; Jon 8:12Ing iou karek tano ula hanuo, iou no lulungo tano ula hanuo.”
Mak 8:23 Be iga tange ter hokakarek iga iaiabis tano kabus, igom gil pukaie me. Io, iga bul ira pukaie ta ira iruo matana no tunana. Iga tange tano tunana, “Hana, nuge susu tano bakbak Silom” (no pipilaina be, ‘Hartule’). Io, no tunana ga hana igom susu. Ma iga tapukus baling u nataman ma ira iruo matana gate tapapos. Ira turadi ing di ga nunure ter ie ma dong ing di git nesnes ie be tike ut na sinsaring marmaris uta barbarat, di ga tangtange hanane be, “Ikin iat mon no turadi nong git kis ter ma igit saasaring marmaris ura gena barbarat. Naka?”
Ari di ga haut be aie iat mon. Ma ari mes di ga tange be, “Pata. I matmataan haruat mon ma ie.”
Ma aie iat ga sisingit be, “Aiou, iou ikino turadi.”
10 Io, di ga tiri ie, “Ira matam i tapapos hobibiha?”
11 Iga babalu, “No tunana nong di kilam ie be Jisas i gil ari pukaie, ige bul ta ira iruo matagu. I tule iou be ni hana utusu hono bakbak Silom, nige susu. Io, iou hana ma iou susu. Ing iou gil hobi ira iruo matagu dur tapapos.”
12 Ma di ga tiri ie, “I ham um ikinong ra turadi?”
Iga babalu be, “Iou paile nunure.”
13 Io, di ga lamus ter no tunana nong ga pulo nalalie ukatika hodi ra Parisi. 14 Ma no bung Jisas ga gil ira pukaie ma iga papos ira iruo matana no tunana, iga tike Bung na Sinangeh. 15 Kaie ira Parisi di ga tirtiri bileng ie be iga ngan hohaam kaie igom nanaas. Iga balu di be, “Iga bul pukaie ta ira iruo matagu, iou ga susu, ma kakarek um iou nanaas.”
16 Ari Parisi di ga tange be, “Ikino tunana aie paile metuma hone God kinong paile taram ira harkurai tano Bung na Sinangeh.”
Ma ari mes di ga tange, “Paile tale tuno iat be tike ut na sasana gor gil ta mangana dades na hakilang hokakarek.” Io, di ga iruo palpal.
17  Jon 4:19Kaie di ga tiri habaling no tunana nong ga pulo nalalie horek: “Ikino tunana ga papos ira iruo matam. Kaie, augo, nu tange hohaam utana?”
No tunana ga babalu be, “Aie tike tangetus.”
18 Iesene di ira Iudeia pa di gale sip be di na nurnur be iga pulo nalalie ma be igate nanaas um, tuk ter be di ga hartule utano tamana ma no etnana. 19 Io, di gom tiri dur, “No nati mur ikin? Aie nong mur tange be iga pulo leh tano bung, augo no etnana, u ga kaho ie tana? Hohaam be ite nanaas um kakarek?”
20 No tamana ma no etnana no tunana dur ga babalu horek: “Mir nunure be aie no nati mir. Ma mir nunure bileng be iga pulo leh at tano nuno bung na kinakaho. 21 Iesene mir paile nunure be hohaam kike ige nanaas um. Ma mir paile nunure bileng be nesi nong i papos ira iruo matana. Mu tiri ie. Pata be a bana iat baak um ie. Paile supi ter baling um tikenong ura nianga utana.” 22 No Tamana ma no etnana dur ga tange hobi kinong dur ga burte ira Iudeia. Ma no burwana horek. Dong ra Iudeia di gate bul nianga ter be tikenong na tange hapuasne be i nurnur be Jisas no Mesaia, di na hatabune ie be pai nale lotu. 23 Kaie no etnana ma no tamana dur ga tange be, “Pata be a bana iat baak um ie. Mu tiri ie.”
24 Tike pana baling di ga hartule utano tunana nong ga pulo menalalie, di gom tange tana, “Hasasalim utuma hone God be nu tange no tutuno kakarek. Mem nunure be a ut na sana ikinong ra turadi.”
25 Kaie iga balu di, “Be ing aie tike sasana be pata, iou paile nunure. No linge sene mon iou nunure ie, kinin. Iou ga pulo menalalie iesene iou te nanaas um kakarek.”
26 Io, di ga tiri ie, “Aso ing iga gil tam? Iga papos ira iruo matam hohaam?”
27 Iga balu di, “Aiou te hinawase ter mu iesene pa mu le kanan be mu na hadade kilam. Mu sip be mu na hadade habaling iou urah? Iou hamaan ter be pa mu le sip be na nuno bulu na harausur mu bileng. Tutuno iat, be pata?”
28 Ma di ga ris ie, di gom tange be, “Augo iat tike bulu na harausur ta ikinong ra turadi. Ma mem, mem ira bulu na harausur tane Moses. 29 Mem nunure be God ga haianga ne Moses. Iesene ikin ra turadi, mem paile nunure be i hanawat meha.”
30 No tunana ga balu di horek: “A mangaan at! Pa mu le nunure be i hanawat meha iesene i papos ira iruo matagu. 31  Sam 34:15Dait nunure be God pai lale tartaram ira sinsaring ta ira ut na sana. Iesene ila tartaram dong ing di la gilgil horek. Di la ruru ie ma di la gilgil haruatne ira nuno sinisip. 32 Mekutua leh nalalie sakit tuk katiak pata baak tikenong te hadade be tikenong ga papos ira iruo matana tike turadi di ga kaho ie ma a pulo ie. 33 Be ing ikin ra turadi pai nagele hanawat metuma hone God, pai gorle tale ie be na gil tike linge.”
34  Sam 51:5 Io, di ga balu ie horek: “A ut na sasana ugo mekatika leh tano bung di ga kaho ugo. Nesi ugo be nu pir mem?” Ma di gom ise hasur ie.
35 Jisas ga ser be di gate ise hasur ie. Ma ing iga nes leh ie, iga tange, “Hohaam, u nurnur ta Nong a Turadi ie?”
36 No tunana ga balu ie be, “Aie nesi? Hinawase iou waing iou nige nurnur tana.”
37 Jisas ga tange, “U te nes um ie ma aie iat mon nong i iangianga ma ugo kakarek.”
38 Ma no tunana ga tange um, “No Watong, iou nurnur.” Ma igom lotu tupas ie.
39 Io, Jisas ga tange, “Ura gil harkurai kaie iou gom hanawat ukira ta ikin ra ula hanuo, waing ira pulo di na nanaas ma dong ing di nanaas ter di na pulo.”
40  Matiu 15:14Ma ari Parisi ing di ga sasaate hanane ie, di ga hadade ing iga tange hokakarek, di gom tiri ie, “Paule lik ter be mem bileng, mem ira pulo. Naka?”
41 Jisas ga tange ta di, “Ing be a pulo mu, pata ta sana tintalen pai gorle kisi mu. Iesene karek mu tange be mu nanaas ter. Kaie ira numu sana tintalen i kis ter iat.”

9:2 Ese 18:20; Luk 13:2,4

9:3 Jon 11:4

9:5 Matiu 5:14; Jon 8:12

9:6 Mak 8:23

9:17 Jon 4:19

9:31 Sam 34:15

9:34 Sam 51:5

9:40 Matiu 15:14