8
Jisas ga tabar ira aihet na arip.
(Matiu 15:32-39)
1-2  Mak 6:34-44Taitus ikino pana bung a tamat na matanabar sakit ga hanawat hulungan baling. Iga pata bileng um adi ta nian, kaie ne Jisas gom tato hawat ira nuno bulu na harausur ukaia ho ie, igom tange ta di, “Aiou manga marmaris uta kakarek ra matanabar. Di te kis tikai ma iou aitul a bung ma pata um adi ta nian. Be ni tule ise di ter ta ira nudi taman, ari di na mat kalo ura adi tari na ngas kinong ira nudi taman i manga tapa.”
Ira bulu na harausur di ga tange tana, “Paile tale be tikenong na silihe leh ta haleng na nian ura adi ira matanabar. A hurlamin kakarek.”
Io, Jisas ga tiri di, “Aise ra katano beret kike ho mu?” Ma di ga balu ie, “A liman ma iruo na katano.”
Io, iga tange ta ira matanabar be di na kis napu. Ma be igate kap leh ira liman ma iruo na katano beret ma igate tanga tahut ter tane God urie, iga pidik. Io, iga ter ta ira nuno bulu na harausur be di na palau ira matanabar. Ma ira bulu na harausur di ga pet haruatne. Iga mon bileng a bar hana not no aen kaia ho di. Ma ne Jisas ga sasaring urie gom ter ta ira nuno bulu na harausur ma iga tange ta di be di na palau bileng me. Ira matanabar di ga ian di gom hahos. Namur ira bulu na harausur di ga hahung a liman ma iruo na kalot ma ira subanaa di. Io, Jisas ga tule ise um ira matanabar. Hutate ma inage aihet na arip ira matanabar. 10 Io, iga kawas tikai ma ira nuno bulu na harausur tano mon, di gom balos ukaia tano katano Dalmanuta.
Jisas pai gale sip be na gil ter tike hakilang ta ira ut na sana.
(Matiu 16:1-4)
11 Io, ari Parisi di ga hanawat, di gom hargor tikai ma ne Jisas. Di ga tiri ie be na gil tike hakilang ura hamanis be God ga tule ie be pata. Di ga gil hobi be Jisas nage puko ta ikinong ra nudi harwalar. 12  Matiu 12:39; Luk 11:29Iga kilingane ra tamat na tirih naramon tano nuno lon ma igom tange, “Aiou manga marmaris. A tutuno be mu ira turadi ta kinin ra nilon katiak, mu la nesnes ira nugu pinapalim, iesene mu tirtiri at baak iou be ni gil ter tike hakilang ta mu. Mu hadado baak! Aiou pa nile gil ta hakilang ta mu kakarek ra turadi.”
13 Io, Jisas ga hana sukun ira Parisi, igom karwas lala ter tano mon tikai ma ira nuno bulu na harausur, di gom balos no tamat na taho kis Galili utusu tike palpal.
A harakatom ta ira hausur gar na Parisi.
(Matiu 16:5-12)
14 Ma ira nuno bulu na harausur di ga luban ura kapkap ta nian. Tike hana katano beret sene mon di ga kapkap hanane naramon tano mon. 15  Luk 12:1Jisas ga hakatom ira nuno bulu na harausur ma tike nianga harharuat utano is nong ila sinimuan haiah tano beret ige la laalet. Kaie, igom tange be, “Mu na balaure mu ta ira is nudi ira Parisi ma ira is tane Herot, no king.”
16 Io, ira nuno bulu na harausur di ga iangianga baling at ta di ma di gom tange, “I tange hokike kinong pata adait ta beret.” 17  Mak 6:52Jisas ga nunure kilam ira linge di ga tangtange, kaie, igom tange ta di, “Aiou tapunuk be mu tange be pata ta haleng beret. Pa mu le nes kilam ma pa mu le palai iat baak? Aiou lik be a ul hot mu. 18 A mon mata mu, iesene pa mu le nesnes kilam. A mon talinga mu, iesene pa mu le hadade kilam. Hohaam, pa mu le lik kawase ira nugu pinapalim? 19  Mak 6:41-44Mu te luban ing iou ga pidik ira liman na katano beret ura adi ira liman na arip na matanabar? Aise ira kalot na subana nian mu ga hahung?” Di ga balu ie ma di ga tange, “A sangahul ma iruo na kalot.”
20 “Aise bileng ira kalot na nian mu ga hahung ing iou ga pidik ira liman ma iruo na beret ura adi ira aihet na arip na matanabar?” Di ga balu ie ma di ga tange, “A liman ma iruo na kalot.”
21 Io, iga tange ta di, “Hohaam, pa mu le palai iat baak?”
Jisas ga hananaas tike pulo tuma Betsaida.
22 Io, di ga sapa Betsaida ma ari matanabar di ga lamus tike pulo ukaia hone Jisas di gom saring ie be na sigire no pulo. 23 Jisas ga palim no lumana no pulo gom lamus hasur ie mekaia nataman. Ma be Jisas gate iabis ter ira iruo matana, io, iga bul ira iruo lumana tano pulo, ma ne Jisas ga tiri ie, “U te nes ta linge?”
24 Io, no pulo ga tadeng ma iga tange, “Aiou nes ra turadi hora dahe, iesene di hanana.”
25 Tike pana baling Jisas ga palim ira iruo matana no pulo. Io, no pulo ga nanaas dades gom nanaas baling. Namur iga nes timaan ira linge bakut. 26 Jisas ga tule leise ie ma iga tange, “Waak u hana baling utusu Betsaida. Nu hana takados utuma hono num hala.”
Pita ga tange hapuasne be Jisas aie no Mesaia.
(Matiu 16:21-28; Luk 9:22-27)
27 Io, Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga hanana ta ira taman hutate tano taman Kaisaria Pilipai. Jisas ga tiri di kaia na ngas, “Ira matanabar di la tangtange be iou nesi?”
28  Mak 6:15Io, di ga tange, “Ari di tange be Jon no ut na baptais, ma ari be no tangetus Elaija dak, ma ari at bileng be ta tikenong ta ira mes na tangetus.”
29  Jon 6:68-69; Mak 9:9Ma ne Jisas ga tiri di, “Ma mu, mu tange be iou nesi?” Pita ga balu ie ma iga tange, “Augo no Mesaia.”
30 Io, Jisas ga hakatom ira nuno bulu na harausur be waak di hinawase tikenong be aie nesi.
Nu pusak no num kabai.
(Matiu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Ma namur Jisas ga tur leh be na hausur ira nuno bulu na harausur horek: “Nong a Turadi ie na kilingane a haleng na harubaal. Ma ira tamat, ira tamat na pris, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di na harus ise ie ma da ubu bing ie. Ma ta aitul a bung na pataam na tut hut baling.” 32 Jisas ga manga ianga palai uta ikin. Io, ne Pita ga lamus hasisingen ie, igom tur leh ura pirpir ie be waak i tangtange hobi. 33 Iesene be Jisas ga tahurus baling iga nes ari ta ira nuno bulu na harausur, igom pir ne Pita horek: “Hana leh um, Satan. Paule lik ira sinisip tane God. U liklik ira sinisip gar na turadi mon.”
34  Matiu 10:38-39; Luk 14:27Namur Jisas ga tato leh ira matanabar ma ira nuno bulu na harausur ukaia ho ie, igom tange, “Ing be tikenong i u ra murmur iou, na mat ira num sinisip ta ikin ra ula hanuo. Nu pusak no num kabai ma nu mur iou. 35 Aiou tange hobi kinong nesi ta tikenong i lik hatamat sene mon no nuno nilon, pai nale hatur kawase no nuno nilon tutuno. Iesene be nesi nong i bala ter no nuno nilon ura utagu ma no tahut na hininaawas bileng, na hatur kawase um no nuno nilon tutuno. 36 Ma ina hatahutne tikenong hohaam, be na tinane ikin ra ula hanuo bakut sene be na ber tano nuno nilon tutuno? 37 Io kaie, tikenong na kul pukus no nuno nilon tutuno ma ra so? Pata iat! 38  Matiu 10:33Taitus kakarek ra bung ira matanabar di la tutur talur God ma di manga sana. Taitus ikin ra sana pana bung be ta tikenong i harus leise iou ma ira nugu nianga, io, namur Nong a Turadi ie na harus leise bileng ie be na hanawat ma no minamar tano nuno Mama tikai ma ira halhaaliena angelo.”

8:1-2 Mak 6:34-44

8:12 Matiu 12:39; Luk 11:29

8:15 Luk 12:1

8:17 Mak 6:52

8:19 Mak 6:41-44

8:28 Mak 6:15

8:29 Jon 6:68-69; Mak 9:9

8:34 Matiu 10:38-39; Luk 14:27

8:38 Matiu 10:33