6
No tangetus Jisas, pa di gale ru ie tano nuno taman.
(Matiu 13:53-58; Luk 4:16-30)
Io, Jisas ga hana talur ikino katano gom hanana ter tano nuno taman. Ira nuno bulu na harausur at bileng di ga saate ie. Jon 7:15Ra Bung na Sinangeh Jisas ga hatahun no nuno pinapalim na tena harausur tuma tano hala na lotu ta di ira Iudeia. A haleng di ga hadade ie ma di ga manga karup. Di ga tange horek: “Iga kap kakarek ra nuno harausur meha? Dait paile palai tutuno iat ta dahine! Nesi i ter no nuno minanes tana? Dait na tange hohaam ta ira nuno dades na gingilaan na kinarup ing iga gil ma ira lumana tus? Aie mon no ut na gil hala, no natine Maria. Ira tasine kike ne Jemes, Ioses, Iudas ma ne Saimon. Ma ira hainine di rek ma dait.” Ma di ga malok leise ie.
Jon 4:44Jisas ga balu di, “I tutuno sakit be mu na ru ira tangetus ta ira mes na taman. Iesene pa mu nale ru ie be aie mekira ma be a hinsaa mu bileng ie. Pa mu le ru bileng ie be mu mon tike hatatamana.”
Pai gale tale be Jisas na gil ta haleng dades na gingilaan na kinarup kaia. Iga bul mon ira lumana ta ari ina minaset waing di nage langalanga sukun ira nudi minaset. Ma ne Jisas ga lik be, “Maris! Ura biha pa dile nurnur?”
Jisas ga tule ira nuno bulu na harausur tano nudi pinapalim.
(Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Io, Jisas ga hana hurbit ter ta ira taman gom hausur ira matanabar. Iga tato hulungan ira nuno sangahul ma iruo na bulu na harausur ma iga tule di airiruo ma iga ter no dades ta di waing di nage harkurai ta ira sana tanuo ura tultule hasur leise di. Luk 10:4-11Iga tibe timaan ter ta di horek: “Pa mu nale kap ta linge tano numu hinana. Mu na kap sene tike buko. Pa mu nale kap ta nian, ta raat, ma ta barbarat. I tale be mu na paas ta pala lamas ta ira kaki mu ma sene pa mu nale kap ta harkios. 10 Be mu lala ter tike hala mu na kis ter at tana tuk mu nage hana leh tano taman. 11  Apostolo 13:51Ma be pa dile bala leh mu tike taman ma pa dile taram bileng ing mu tangtange, be mu hanana leh sukun no taman mu na hatidir leise ter ira pulungar ta ira lapara kaki mu. Mu na gil hobi waing na hakilang di tano sana tintalen di gil ter ta mu.”
12 Io, ira bulu na harausur di ga hana harbasie ma di ga harpir be ira turadi di na lilik pukus ta ira nudi sana tintalen. 13  Jemes 5:14Ma di ga hasur leise bileng a haleng na sana tanuo. Ma di ga mur no nudi tintalen ura pukpuk ira haleng ina minaset ma ra wel. Ma namur be di ga gil hobi di ga halangalanga ira ina minaset.
Herot ga lik be Jisas iat mon ne Jon nong igate kut do ie.
(Matiu 14:1-12; Luk 9:7-9)
14  Matiu 16:14; Mak 8:28; Luk 3:19-20Be Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga gilgil kike ra pinapalim, Herot, no king, ga hadade ira nianga utane Jisas kinong a haleng na matanabar di ga iangianga hanana tana. Ari di ga lik be Jon tane Jisas di gom tangtange, “Jon no ut na baptais gate tut hut sukun no minat ma i lon baling. I karek no burwana ige gilgil ira dades na gingilaan na kinarup.” 15 Sene be ari di ga tange, “Aie ne Elaija.” Ma ari iat di ga tange be, “Aie tike tangetus hoke ira tangetus menalalie sakit.”
16 Ma be ne Herot, no king, ga hadade iga tange, “Aie ne Jon no ut na baptais! A tutuno be iou ga kut do ie iesene ite tut hut baling tano minat ma i lon baling!” 17 No burwana ira nianga tane Herot no king horek. Nalalie, Herot gate tule ari turadi ura palpalim kawase ne Jon. Di ga kubus ie, di gom bul ie ra hala na harpadano. Herot ga gil hobi kinong iga tole Herodies. Io, nalalie Herodies gate tole te baak Pilip, no tasine Herot. 18  WkP 18:16Ma ne Jon git tangtange tane Herot no king horek: “Paile takados be u te tole Herodies, no haine tano tasim.”
19-20 Io, Herodies git balbala ngungut ter tane Jon ma iga sip at be da ubu bing ie. Iesene pai gale tale kinong Herot no king ga burburte Jon. Igit burburte ie kinong iga nunure be Jon a ut na takados ie ma a halhaaliena tunana ie, kaie igom balaure timaan ie be nahula hiruo. A tutuno be iga lilik tirih ta ira nianga tane Jon, iesene be ne Herot at, no king, git sipsip be na hadade ie.
21 Tike bung Herot ga gil tike nian na hakilang tano nuno bung na kinakaho. Iga gil ie uta ira tamat na turadi ing di la papalim tano nuno matanitu, ira lilie ta ira umri, ma ira watong tano katano Galili. 22 Ma no nuno haine, Herodies, a mon nuno tike hinasik. Iga hana lala gom hamangate ne Herot ma iga manga halaro Herot ma ira nuno wasire. Be no king ga nes hobi iga tange tano bulahine, “U sip ta mangana linge hohaam? Taitus mangana so ing u sip, iou ni ter tam!” 23 Iga hasasalim ma iga tange tano bulahine, “Aiou ni ter ta mangana linge so ing nu tiri iou urie. Be nu tiri iou tike katano ta ira nugu kinkinis na watong bileng, iou ni ter at mon tam.”
24 Io, no bulahine ga hanasur gom tiri Herodies, no nuno makai, horek: “Aiou ni tiri um ie ta so?” No nuno makai ga babalu be, “No ulune Jon no ut na baptais.” * Be da gil hobi, na hamanis be Jon te mat. 25 Kaie iat mon no bulahine ga hilo baling utuma hone Herot gom tange tana, “Aiou sip be kakarek at mon nu ter tagu no ulune Jon no ut na baptais naramon tike pelet!” 26 Be ne Herot ga hadade ie iga manga tapunuk, iesene pai gale haruat be na malok tano sinsaring tano bulahine kinong igate sasalim ter ta ira matmataan ta ira wasire. 27 kaie iat mon iga tule tike umri ma iga tange hadades tana be na kut do leh no ulune Jon ma ina kap pukus ie. No umri ga hana lala tano hala na harpadano gom kut do ne Jon. 28 Iga kap hawat no uluno naramon tike pelet, igom ter ie tano bulahine. Ma no bulahine balik ga ter ie tano nuno makai.
29 Be ira bulu na harausur tane Jon di ga kap ra hininaawas tano hiniruo tane Jon, di ga hanawat di gom kap leh no palatamaine Jon ma di gom bus ie.
Jisas ga tabar ira liman na arip.
(Matiu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
30  Luk 10:17Ira apostolo ing Jisas gate tule harbasiane ter di, di ga baling di gom harsomane Jisas ma di gom hinawase ie ta ira pinapalim ing di gate gil ter ma ira harausur ing di ga ter ta ira matanabar. 31 Jisas ma ira nuno bulu na hausur pa di gale tale at bileng be di na ian kinong a haleng sakit ira matanabar di ga hanana harbasie. Io, Jisas ga tange ta di, “Dait na balos no taho kis ter tike katano ing pata tari kaia waing mu na sangeh baak ta dahine.” 32 Io, di ga hana sene leh tike mon utuma tike katano i kapkapana.
33 Be di ga hanana a haleng matanabar di ga kis ter ta ira nudi taman, di ga nes kilam Jisas ma ira bulu na harausur. Io, di ga hilo leh mekaia ta ira nudi taman di gom huna tur tano katano Jisas na sapa tana. 34  Nam 27:17; Matiu 9:36Be Jisas ga sapa iga nes a haleng na matanabar sakit, ma iga manga marmaris uta di kinong di ga ngan hora sipsip ing pata ta ut na harbalaurai uta di. Io, iga haburuana ura hausur di ta haleng na mangana linge. 35  Mak 8:1-9Be igate matmatarahien, ira nuno bulu na harausur di ga hanawat ter tana ma di ga tange tana, “Ite manga matmatarahien tuoi um ma dait kis ter um ra hurlamin. 36 Tule leise ira matanabar waing di na hana ta ira taman i hutate, ma di na kul adi ta nian.”
37 Io, Jisas ga balu di, “Mu iat, mu na tabar di.”
Ira nuno bulu na harausur di ga balu ie horek: “Dait na kul ta haleng na nian hohaam? Be airuo maar na barbarat at bileng pai nale haruat.”
38 Io, Jisas ga tiri di, “Aise katano beret kike? Mu hana baak mu nage nes!”
Be di gate nes ter di ga hinawase ie, “A liman na katano beret ma airuo aen bileng.”
39 Io, Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur be di na paleng harbasiane mon ira matanabar ma di na kis tano pito i nunuhuan. 40 Io, ira matanabar di ga kis hoke di gate ru paleng ter di hobi, ari maar ma ari liman na sangahul. 41 Jisas ga kap ira liman na katano beret ma ira iruo aen, igom tadeng utuma ra mawe, ma igom sasaring uta ira nian. Iga pidik ira beret igom ter tikane ma ira aen ta ira bulu na harausur di gom palau ira matanabar. 42 Di bakut di ga ian di gom hahos. 43 Ira bulu na harausur di ga sangan hahung ra sangahul ma iruo na kalot ta ira subana aen ma ira beret ing di ga en subaan. 44 Io, di ga was sene leh mon ira tunana nalamin ta ira matanabar bakut ing di ga ian. Ma ira tunana di ga haruat ma ra liman na arip.
Jisas ga hana tano ula taho.
(Matiu 14:22-23; Jon 6:15-21)
45 Taitus ikino pana bung at mon Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur be di na lie tana tike mon utua tike palpal tano tamat na taho kis ter tano taman Betsaida, ma ina tule leise baak ira matanabar. 46  Luk 5:16Be igate nes tule ter di, iga hanahut utuma ra uladih ura sinsaring. 47 Ma be igate bungbung tuoi um, Jisas sene um ga kis ter tuma ra uladih, ma no mon, ikanaia tuoi nalamin tano taho kis. 48 Jisas ga nes ira nuno bulu na harausur ma kanaia di ga paapet hanana ma ira puul, kinong di ga haluso harso ma no dadaip. Io, kaia dak ra aihet na kareka ra malane iga hanawat ter ta di. Iga hanana mon tano ula taho ma iga ura hinana sakit di kaia. 49-50  Luk 24:37Be di ga nes ing iga hanana tano ula taho di ga lik be a tanuo ie, di gom kup kinong di bakut di ga nes ie ma di ga burut. Kaie iat mon Jisas ga habalaraan di ma iga tange, “Aiou mon! Waak mu ra bunurut!”
51-52  Mak 4:39Io, iga karwas lala ter tano mon utuma ho di ma no dadaip ga pataam hatikai. Ira bulu na harausur di ga ngangao ma di ga manga karup kinong pa di gale nes kilam no pipilaina tutuno no hartabar tane Jisas ta ira liman na arip na turadi. Urah, kinong ira tinga di ga manga dades.
Jisas ga halon a haleng na minaset ra katano Genasaret.
(Matiu 14:34-36)
53 Be Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga balos no tamat na taho kis, di gom hanawat ter tano katano Genasaret. Kaia, di ga kute kawase ter no mon. 54 Be di ga hana sukun no mon, kaie iat mon ira turadi di ga nes kilam Jisas. 55 Io, di ga hilo harbasie ter ta ira tamtaman ta ikino katano ma di ga kap ira ina minaset nalu ta ira kunuban. Be garim katano di ga hadade be Jisas ga kis ter kaia, di ga kap ira ina minaset ukaia. 56 Ira tamtaman bakut ing Jisas ga hana kaia, ira matanabar di git kapkap hawat ira ina minaset ma di git bulbul nalamin tano taman. Io, di ga ianga marmaris tane Jisas be ira ina minaset di na sigire mon no ngus na kinasine. Ma di bakut ing di ga sigire ie, ira nudi minaset ga pataam.

6:2 Jon 7:15

6:4 Jon 4:44

6:8 Luk 10:4-11

6:11 Apostolo 13:51

6:13 Jemes 5:14

6:14 Matiu 16:14; Mak 8:28; Luk 3:19-20

6:18 WkP 18:16

*6:24 Be da gil hobi, na hamanis be Jon te mat.

6:30 Luk 10:17

6:34 Nam 27:17; Matiu 9:36

6:35 Mak 8:1-9

6:46 Luk 5:16

6:49-50 Luk 24:37

6:51-52 Mak 4:39