7
Ari turadi di ga hamalum um ira harkurai tane God.
(Matiu 15:1-9)
Ari Parisi ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses, ing di ga hanawat me Ierusalem di ga kis luhut Jisas. Luk 11:38Di ga nes ari ta ira bulu na harausur tane Jisas di ga iaiaan. Ma di ga lik be God i nes ter be a sana ira luma di ira bulu na harausur. Ira Parisi di ga lik hobi kinong ira bulu na harausur pa di gale gis ira luma di hoke ira harkurai tane Moses ta ira Parisi ga tange.
(Ira nudi Parisi ira Iudeia, ma ira ari mes na Iudeia, di la murmur ira harausur di ga kap ta ira hintubu di. Ira harausur horek. Be pa di nale mur timaan ira harkurai na gis lumanari tano pana bung be di gis ira luma di, pa di nale ian. Matiu 23:25Ma be di na baling merasi tano maket, di na susu na gise leh mon waing pai nale tale be tikenong na hatabune di. Io, namur di na ian. Ma di la murmur bileng ari haleng mes na harkurai ing ira hintubu di ga hinawase di urie. Di na gis timaan ira kap, ira sosopen, ira dis, ma ira hator.)
Io, ira Parisi ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga tange tane Jisas, “Mem lik be i sana be ira num bulu na harausur pa dile mur ira tintalen ira hintubu dait ga ter ta dait. Kakarek di ian ma ira sana luma di. Nu tange um hohaam uta di?”
Ais 29:13Jisas ga balu di ma iga tange, “No tangetus Aisaia ga tange ra tutuno uta mu ira ut na harababo be iga pakat ikin ra nianga tane God. Ma ne God ga tange be,
‘Ikin ra matanabar di ru iou ma ira ho di mon,
iesene ira nudi nilon, pa dile ter tagu.
Di la lolotu bia hanana mon tagu,
kinong ira harkurai tane Moses ira turadi mon i bul,
di hausur balik ine hoke be tane God.’
Mu te hamalum um ira harkurai tane God ma mu palim kawase um ira tintalen gar na turadi.”
Ma ne Jisas ga tange habaling ta di, “Mu manga melem at ura bulbul hasisingen ira harkurai tane God waing mu nage hatur kawase ira numu harausur iat. 10  KBk 20:12; 21:17; Lo 5:16Kike iou te tange ter i haruat tutuno ma karek Moses ga tange, ‘Ru no num mama ma no num makai,’ ma, ‘Nesi i tange hagae no nuno mama be no nuno makai, mu na ubu bing ie.’ 11-12 Sene be mu la tangtange be tike turadi a nuno mon linge i tale be na harahut no nuno mama ma no nuno makai me, i tale bileng be na tange horek: ‘Aiou te ter ikinong ukaia hone God. Paile tale be ni ter ie tam ura harahut ugo.’ Ma be ing mu lik hobi, i nanaas be mu tingtigel ikino turadi be pai nale ruru iat um no nuno mama ma no nuno makai. 13 Be mu ma ira hintubu mu, mu hausur hanane ira matanabar ta ira numu tintalen na tuara, mu kap leise ira dades ta ira nianga tane God. Ma ra haleng bileng ira linge hokakarek mu la gilgil.”
Ira linge tutuno ing na hagae tikenong kaie inage sana.
(Matiu 15:10-20)
14 Ma ne Jisas ga tato hulungan habaling no tamat na matanabar, igom tange ta di, “Mu bakut, mu hadade! Iou sip be mu na palai! 15  Apostolo 10:14-15Ira mangana linge tikenong i en paile tale be na hagae ie kaie no turadi nage sana. Sene be ira linge i hanasur metuma naramon tana na hagae ie inage sana. 16 [Be ing u haruat ura hadade kilam ikin, nu taram ie.]”
17 Be Jisas ga hana sukun ira matanabar ma igom hana lala tano hala, ira nuno bulu na harausur di ga tange tana be na pales ter ta di no pipilaina no nuno nianga harharuat. 18 Jisas ga tange ta di, “Ira matanabar pa dile palai, ma hohaam be mu bileng, pa mu le palai? Mu paile nunure iat baak be ira nian ing mu la enen paile tale be na hagae mu kaie mu nage sana? 19 Paile tale kinong ira nian pai nale hagae ira magira mu. Ira nian ila hana lala mon tano tinga mu ma ina hanasur baling.” (Io, Jisas ga tange be ira nian bakut i bilai ma pai nale hagae tikenong kaie inage sana.)
20 Jisas ga tange habaling ta di, “Ira linge i hanasur metuma naramon tutuno tike turadi, kaie inage hagae ie nage sana. 21 I tutuno, kinong metuma tano katine tikenong, ira sasana na hanawat. Ma kike ra sasana horek. Na mon sana lilik, na kukuman, ma ina harubu bingibing bia bileng. Ma ina noh ma tike haine gar na mes. Ma di ira laala di na gil hobi bileng. 22 Na hatur kawase a sana namnamas bileng. Na gil sasana, na harakale, na harkalak, na lilik saasa ter tikenong, na tange hagae tikenong, na malamala tamat, ma ina lon tatahun. 23 Kakarek ra sana tintalen bakut i tahuat metuma tano magirana tikenong, di hagae no turadi ige sana.”
Tike haine paile Iudeia iesene Jisas ga halon no natine kinong iga nurnur.
(Matiu 15:21-28)
24 Jisas ga hana leh mekaia ma iga hana ter tano katano tano taman Tair. Iga hana lala kumaan ter tike hala be tari turadi di nahula nes ie. Sene be no nuno hinana pai gale mun. 25 Tike haine a sana tanuo ga sasoh tano nuno hinasik. Ma be igate hadade ra nianga utane Jisas iga hana gom ise ter ie napu ta ira kakine Jisas. 26 Iga ianga marmaris tane Jisas be na hasur leise no sana tanuo nong ga sasoh tano nuno not no hinasik. Ma ikino haine, paile Iudeia ie. Di ga kaho ie tano katano Ponisia tano tamat na katano Siria. 27 Ma be Jisas ga nes be pata be a Iudeia ie, iga tange tana, “Pata. Da huna tabar baak ira bulu na Iudeia. Paile tahut be da ise tabar ira pep ma ira nian adi ra bulu.”
28 No haine ga balu ie, “Maso, no watong! Iesene ira pep iat mon bileng, di la enen ira petnaa di ira bulu menapu tano teol na nian.”
29 Jisas ga tange baling tana, “Kinong no num binabalu ukira ho iou i bilai, nu baling ma nu nes be no sana tanuo te sur sukun no natim.”
30 Io, no haine ga hana baling ter tano nuno hala ma iga nes no natine ma iga noh ter. Ma no sana tanuo gate sur sukun ie.
Jisas ga halon tikenong ga talingaro ma iga katol bileng.
31 Io, Jisas ga hana leh mekaia Tair gom kutus kaia tano taman Saidon gom hanasur ter tano tamat na taho kis Galili naramon tano katano Dekapolis. 32 Tike talingaro ma ra katol bileng ie, ari turadi di ga kap hawat ter ie ukaia hone Jisas. Ma di ga duan ie be na bul ira lumana ta ikino tunana waing inage hadado ma inage ianga timaan baling. 33 Be Jisas gate lamus hasisingen leh ie ta ira matanabar, iga bul ira iruo kaskas na lumana ta ira airuo talingana no turadi. Io, namur iga iaiabis ter ta ira kaskas na lumana ma igom sigire no karamena no turadi. 34 Iga manga marmaris ma iga tange tano nianga nudi ira Iudeia, “Epata,” pipilaina horek: “Tapapos!”
35 Ikino pana bung iat mon, ira talingana no turadi ga tapapos, no karamena ga mamaan ma iga ianga palai leh um. 36  Mak 1:43-45Io, Jisas ga ianga dades ta ira turadi be pa di nale hinawas ta ikino linge igate gil ter. Sukmaal be Jisas ga tingtigel hadades ira turadi, di ga madung ter at ura hininaawas. 37  Ais 35:5Ira turadi ing di ga hadade ira nianga utane Jisas di ga manga karup ma di ga ngangao sakit ma di ga tange, “I gil timaan at ira linge bakut. Ma ira talingaro bileng, i papos ira talinga di kaie di ge hadado. Ma ira tabuna nianga bileng, di te ianga.”

7:2 Luk 11:38

7:4 Matiu 23:25

7:6 Ais 29:13

7:10 KBk 20:12; 21:17; Lo 5:16

7:15 Apostolo 10:14-15

7:36 Mak 1:43-45

7:37 Ais 35:5